(esta información solo está disponible en catalán)

ANNEX I.14 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2017)

PREU PÚBLIC CENTRE CÍVIC CAN ROCA

 

SALA POLIVALENT DEL CENTRE CÍVIC CAN ROCA

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament , en horari del centre.

exempta

exempta

exempta

Resta d'usuaris:

 1 hora.

68,35 €

14,35 €

82,70 €

 1 dia.

379,01 €

79,59 €

458,60€

Serveis generals de consergeria o recepció fora de l'horari regular

 

 

 

Mínim 3 hores

66,03 €

13,87 €

79,90 €

- 1 hora extra

21,98 €

4,62 €

26,60 €

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 21, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.


Revisado: 30/12/2016

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50