(esta información solo está disponible en catalán)

CRITERIS AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS EN VIA VOLUNTÀRIA 2018

ÀREA D'HISENDA, GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

SERVEIS ECONÒMICS

UI de Gestió de Tributs

 

AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS

EXERCICI 2018

 

Segons l'ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS, es pot sol·licitar l'ajornament/fraccionament tant a l'Ajuntament com a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT).

 Abast de la concessió d'ajornaments/fraccionaments en via voluntària.

 

1. S'admetran ajornaments/fraccionaments de liquidacions/autoliquidacions tributàries o d'altres ingressos de dret públic d'acord amb els criteris d'actuació que es detallaran en el següent article.

 

2. S'exceptuen d'aquest sistema de pagament:

 • Deutes periòdics liquidats en format de rebut (padrons fiscals), salvat l'IBI urbana domiciliat, que es fraccionarà únicament segons el calendari fiscal anualment aprovat.

 • Taxa per immobilització i retirada de vehicles abandonats o estacionats de manera defectuosa o abusiva a la via pública.

 • Multes de circulació (se subjecten expressament a la normativa pròpia de l'ORGT).

 • Altres en què l'ordenança específica reguladora obligui al pagament de la taxa i/o preu públic sencer i/o en el moment de la sol·licitud de la prestació del servei/activitat.

 • Liquidacions per sancions tributàries amb reducció del 25% (article 27.5 LGT).

 • En el cas de concurs de l'obligat tributari no es podran ajornar o fraccionar els deutes que, d'acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits contra la massa.

 • < >

  Per raons de cost i eficàcia, els deutes d'import per principal inferiors a 60,00€

  3. En virtut del conveni de delegació firmat amb l'ORGT, correspondrà a aquest la tramitació d'ajornaments/fraccionaments que se sol·licitin, d'acord amb els criteris aprovats, salvat el supòsit 3.1 de l'article següent que es podrà tramitar també per part de l'Ajuntament.

 Criteris de concessió dels ajornaments/fraccionaments en via voluntària.

 

 1. La sol·licitud d'ajornament/fraccionament es podrà presentar, indistintament, a l'Ajuntament o a l'ORGT. Aquesta concessió romandrà supeditada al fet de no tenir cap deute amb l'Ajuntament de Castelldefels.

   

 2. La concessió de l'ajornament/fraccionament requerirà la domiciliació del pagament del deute (sencer si és ajornament o fraccions si és fraccionament) en tots els supòsits que es detallen a continuació. A tal efecte, en la sol·licitud haurà de constar l'ordre de domiciliació bancària, amb el número de compte i les dades identificatives de l'entitat de crèdit corresponent. Excepcionalment es podrà concedir l'ajornament/fraccionament sense domiciliació.

   

 3. Els criteris de concessió d'ajornaments/fraccionaments són els que tot seguit s'indiquen:

   

  1. Ajornaments i/o fraccionaments per un període igual o inferior a tres mesos:

    

Sol·licitud

Expressa, mitjançant instància/compareixença presentada a l'Ajuntament/ORGT. No cal justificar els motius.

Tipus de tribut/altres ingressos de dret públic

Tots els susceptibles d'ajornament o fraccionament segons l'article anterior, que regula l'abast.

Òrgan que concedeix

Ajuntament: interventor o tresorera (pot actuar per delegació el cap UI OAC).

ORGT.

Discrecionalitat

No.

Import principal del deute

Qualsevol.

Interessos

No.

Garantia

No.

 

 1. Ajornaments i/o fraccionaments per un període màxim de divuit mesos:

   

Sol·licitud

Expressa, mitjançant instància/compareixença presentada a l'Ajuntament/ORGT. Cal justificar els motius.

Tipus de tribut/altres ingressos de dret públic

Tots els susceptibles d'ajornament o fraccionament segons l'article anterior, que regula l'abast.

Òrgan que concedeix

ORGT.

Discrecionalitat

Si.

Import principal del deute

Fins a 1.500,00 €

Interessos

Sí, de demora.

Garantia

No.

 

3.3.        Ajornaments i/o fraccionaments per un període màxim de vint-i-quatre mesos:

 

Sol·licitud

Expressa, mitjançant instància/compareixença presentada a l'Ajuntament/ORGT. Cal justificar els motius.

Tipus de tribut/altres ingressos de dret públic

Tots els susceptibles d'ajornament o fraccionament segons l'article anterior, que regula l'abast.

Òrgan que concedeix

ORGT.

Discrecionalitat

Si.

Import principal del deute

Fins a 5.000,00 €

Interessos

Si, de demora.

Garantia

No.

 

 1. Ajornaments i/o fraccionaments per un període màxim de trenta-sis mesos:

   

  1. Supòsit general:

    

Sol·licitud

Expressa, mitjançant instància/compareixença presentada a l'ORGT. Cal justificar els motius.

Tipus de tribut/altres ingressos de dret públic

Tots els susceptibles d'ajornament o fraccionament segons l'article anterior, que regula l'abast.

Òrgan que concedeix

ORGT.

Discrecionalitat

Si.

Import principal del deute

A partir de 5.000,01 €

Interessos

Sí, de demora.

Garantia

Només per deutes superiors a 18.000,00€

 

 

        3.4.2. Supòsit específic (només fraccionament):

 

Sol·licitud

Expressa, mitjançant instància/compareixença presentada a l'ORGT. No cal justificar els motius.

Tipus de tribut/altres ingressos de dret públic

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, amb motiu de transmissions per dacions en pagament o execucions hipotecàries .

Òrgan que concedeix

ORGT.

Discrecionalitat

No.

Quotes mínimes mensuals

100,00 €

Interessos

Sí, de demora.

Garantia

No.

 

 1. Ajornaments i/o fraccionaments per un màxim de cinc anys:

   

Sol·licitud

Expressa, mitjançant instància/compareixença presentada a l'ORGT. Cal justificar els motius i es necessita aportar les declaracions de renda i patrimoni.

Tipus de tribut

Solament contribucions especials.

Òrgan que concedeix

ORGT, previ informe de l'Ajuntament.

Discrecionalitat

Sí.

Interessos

Sí, de demora.

Garantia

Sí.

 

 1. Superposició del pagament de dues o més liquidacions/autoliquidacions:

  Quan coincideixin, alhora, els pagaments de dues o més liquidacions/autoliquidacions es podrà concedir l'ajornament i/o fraccionament de forma conjunta, sempre que es compleixin les condicions expressades en la modalitat que correspongui.

   

 2. Modificació de la modalitat d'ajornament/fraccionament un cop concedits:

  Es pot sol·licitar la modificació o el canvi de modalitat de l‘ajornament/fraccionament concedit pels terminis no vençuts i respectant, en tot cas, els terminis màxims fixats en els apartats anteriors.

   

 3. Venciment dels terminis d'ajornament/fraccionament:

  Els venciments es fixaran fent coincidir el primer en la data que li hagués correspost si no s'hagués acollit a cap d'aquests sistemes de pagament (ajornament/fraccionament).

Garanties.

1. De forma general, la única garantia acceptada per a la concessió d'ajornaments/fraccionaments és l'aval bancari.

2. Excepcionalment es podrà admetre, apart de l'aval bancari, l'anotació preventiva d'embargament d'un immoble de la seva propietat, o hipoteca unilateral a favor de l'Ajuntament de Castelldefels, sempre que es consideri suficient, jurídicament i econòmicament (en aquest darrer cas les despeses aniran a càrrec del deutor).

3. En els fraccionaments es poden aportar també garanties parcials per cadascun dels terminis si cobreix suficientment l'import principal, els interessos i el 25% d'ambdós conceptes, havent de tenir validesa com a mínim fins a 6 mesos més del venciment del termini garantit.

4. La no aportació de l'aval en el termini de 2 mesos a comptar des de la notificació de la concessió de l'ajornament/fraccionament implicarà la consideració del desistiment de la petició.

5. La devolució d'avals serà automàtica i no requerirà l'adopció d'acord o resolució, justificant el pagament total del deute i amb l'aportació del resguard del dipòsit.

6. No s'exigirà cap garantia quan el sol.licitant sigui una administració pública.

 

 


Revisado: 09/02/2018

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50