(esta información solo está disponible en catalán)

Annex I.16 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2017)

PREU PÚBLIC AGRUPACIÓ CULTURA POPULAR

 

 

QUOTES

SALA POLIVALENT AGRUPACIÓ CULTURA POPULAR

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament

exempta

exempta

exempta

 

Resta d'usuaris:

 

 

 

Acte obert:

 

 

 

1 hora

71,78 €

15,07 €

86,85 €

1 dia.

222,73 €

46,77 €

269,50 €

Acte tancat:

 

 

 

1 hora.

107,60 €

22,60 €

130,20 €

1 dia.

379,01 €

79,59 €

458,60 €

 

Actes que no s'ajustin a l'horari del centre (preu per hora o fracció):

17,44 €

3,66 €

21,10 €

- Laborables: de 9:00 h. a 21.45 h.

- Festius: de 10:00 h. a 14:00 h. i de 16:00 . a 21:00 h.

 

 

 

 

 

 

QUOTA

RESTA AULES CENTRE AGRUPACIÓ CULTURA POPULAR

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament.

exempta

exempta

exempta

 

Resta d'usuaris:

 

 

 

Acte obert:

 

 

 

1 hora.

35,90 €

7,50 €

43,45 €

1 dia.

71,78 €

15,07 €

86,85 €

Acte tancat:

 

 

 

1 hora.

51,44 €

10,81 €

62,25 €

1 dia.

107,60 €

22,60 €

130,20 €

 

 

 

 

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 21, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.


Revisado: 30/12/2016

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50