(esta información solo está disponible en catalán)

Annex I.17 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2017)

PREU PÚBLIC CASAL DE LA CULTURA

Actes subjectes.

Seran objecte d'aquest preu públic les bodes i altres cerimònies civils i els reconeixements de les unions de parelles estables.

 

Quotes:

Les quotes que tot seguit es detallen són preus unitaris per acte subjecte:

ESPAI

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Casal de la Cultura

128,93 €

27,07 €

156,00 €

 

Normes de gestió:

1. Les anul·lacions de reserva no donaran dret a la devolució dels imports abonats salvat els supòsits següents:

a. Anul·lacions efectuades amb una anticipació de 6 mesos o més respecte a la data de la utilització: es retornarà el 100% de l'import que hagi estat abonat.

b. Anul·lacions efectuades amb una anticipació entre 3 i 6 mesos respecte a la data de la utilització: es retornarà el 50% de l'import que hagi estat abonat.

2. El còmput del termini a efectes de devolucions es farà a partir de la data de la reserva inicial, sense tenir en compte els possibles ajornaments o canvis de data dels actes subjectes.

 

 

Quota

CASAL DE LA CULTURA:

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament.

exempta

exempta

exempta

 

Resta d'usuaris:

 

 

 

Acte obert:

 

 

 

1 hora.

34,65 €

7,27 €

41,92 €

1 dia.

67,33 €

14,14 €

81,40 €

Acte tancat:

 

 

 

1 hora.

47,33 €

9,94 €

57,27 €

1 dia.

100,55 €

21,11 €

121,66 €

 

 

 

 

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 21, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.


Revisado: 30/12/2016

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50