(esta información solo está disponible en catalán)

Annex I.18 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2017)

PREU PÚBLIC ESPAI DE MAR

 

 

Quota

SALA POLIVALENT DE L'ESPAI DEL MAR:

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament.

exempta

exempta

exempta

 

Resta d'usuaris:

 

 

 

Acte obert:

 

 

 

1 hora.

71,78 €

15,07 €

86,85 €

1 dia.

222,60 €

46,75 €

269,35 €

Acte tancat:

 

 

 

1 hora.

107,60 €

22,60 €

130,20 €

1 dia.

379,00 €

79,60 €

458,60 €

El Centre no podrà atendre activitats fora de l'horari de funcionament:

Laborables: de 9:00 h. a 21.30 h.

Dissabtes i Festius: de 09:30 h. a 21'30 h. 

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 21, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.


Revisado: 30/12/2016

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50