(esta información solo está disponible en catalán)

Annex I.19 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2017)

ANNEX I.19.

PREU PÚBLIC CESSIÓ D'ESPAIS PÚBLICS

 

 

CESSIÓ D'ESPAIS PÚBLICS:

Quota

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament

exempta

 

 

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 21, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

 

.


Revisado: 16/05/2017

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50