(esta información solo está disponible en catalán)

A què ens comprometem

 • Oferir uns serveis de qualitat a la ciutat, protecció del medi ambient, vetllar per les infraestructures i manteniment del territori, posant especial atenció a la seguretat.
 • Gestionar les obres, des de la supervisió de la redacció dels projectes a l'execució de les mateixes, fins la seva recepció.
 • Supervisar i vigilar el servei de recollida de residus, neteja viària i deixalleria, de forma que es presti amb la màxima qualitat.
 • Facilitar a la ciutadania la màxima informació d'una forma clara i entenedora sobre qualsevol dels serveis indicats en aquesta carta, tant de forma presencial com telefònica o telemàtica.
 • Atendre les queixes ciutadanes oferint una resposta àgil i eficient, complint amb els terminis establerts per a cada sol·licitud.
 • Facilitar cita amb el personal tècnic de la Secció en un termini inferior a 15 dies.
 • Promoure i desenvolupar la tramitació telemàtica dels diferents serveis oferts.
 • La millora continuada dels procediments i la documentació administrativa per a les diferents tramitacions.

Com mesurem els nostres compromisos

 • Relació de queixes i suggeriments tramitades i/o resoltes, relatives a la nostra Secció, classificades per matèria.
 • Relació de projectes redactats.
 • Relació d'obres executades.
 • Relació de Llicències de clavegueram tramitades.
 • Relació de Llicències de companyies tramitades
 • Cost per habitant del servei de Recollida de Residus
 • Cost per habitant del servei de Neteja Viària.
 • Relació de Dispositius preventiu  d'autoprotecció establerts per minimitzar els riscos inherents als actes multitudinaris organitzats per l'Ajuntament.
 • Relació dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) relatives a les nostres seccions, presentades a la Web municipal i les accions correctores de millora de qualitat i innovació conseqüents implantades al servei (anual).
 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació conseqüents implantades al servei (anual).

Indicadors via pública i Gestió i At. Ciutadana ST 2019

Indicadors via pública i gestió i atenció ciutadana ST 2018

 


Revisado: 22/08/2019

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50