(esta información solo está disponible en catalán)

Imprès per a la compensació de deutes en favor de creditors

 

 

Imprès per a la compensació de deutes en favor de creditors.

 

Cal que ompliu el següent imprès pròpiament de sol·licitud de Compensació de deutes

 

 

Document: Imprès de Sol.licitud de compensació de deutes [PDF]

 

 

El Document cal registrar-lo l'Oficina d'atenció al Ciutadà (OAC),  bé presencialment, bé per Mail a : e-oac@castelldefels.org

 

 

D'acord amb l'article 13 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, l'informem que les seves dades seran tractades a gestionar la seva sol·licitud de compensació de deutes. El tractament és responsabilitat de l'Ajuntament de Castelldefels. La base jurídica és la habilitació legal d'acord amb l'article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, els articles 71 i següents de la Llei General Tributaria, els articles 55 i següents del Reial decret 939/2005, 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació, la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i la Llei 11/2007, de 22 de juny d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics. Les seves no seran cedides a tercers, però podran ser comunicades a l'òrgan o entitat competent per la continuació del tràmit demanat pel ciutadà. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat al web www.castelldefels.org . Així mateix s'informa de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d'un escrit dirigit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Castelldefels (Exercici de drets) o al Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: Ajuntament de Castelldefels, Plaça de l'Església nº 1, 08860 Castelldefels (Barcelona) o mitjançant instancia general a la Seu Electrònica.


Revisado: 24/01/2019

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50