(esta información solo está disponible en catalán)

ANNEX I.8 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2021)

ANNEX I.8

PREU PÚBLIC LA GUAITA

 

 

QUANTIA

SERVEI A PRESTAR

PRINCIPAL

21 % IVA

TOTAL

Servei de domiciliació d'empreses

 

 

 

Domiciliació modalitat 1(€ x mes)

105,46 €

22,15 €

127,61 €

Domiciliació modalitat 2 (€ x mes)

63,33 €

13,30 €

76,63 €

Altres serveis:

 

 

 

Servei telefònic*

Inclòs al preu

Ús de sala de reunions**

Inclòs al preu

Ús del despatx***

Inclòs al preu

Ús de les aules de Promoció Econòmica****

Veure apartats reguladors dels lloguers d'aules (informàtica/altres)

Impressió i fotocopiat de documents*****

Inclòs al preu

Fiança

135,00 €

* Servei telefònic: inclou l'ús d'un terminal telefònic per derivació de trucades des de la centraleta de la Guaita i per emetre trucades nacionals fins a un màxim de 500 minuts al mes. Exhaurit aquest límit, el cost per minut serà de 0,10 €.

** Ús de la sala de reunions: inclou l'ús, sempre en funció de disponibilitat, de la sala de reunions ubicada al centre de domiciliació d'empreses.

*** Ús del despatx: inclou l'ús, sempre en funció de disponibilitat, del despatx ubicat al centre de domiciliació d'empreses.

**** Ús de les aules de Promoció Econòmica: s'aplicarà el preu públic estipulat en els apartats reguladors dels lloguers d'aules (informàtica/altres), on s'especifica un preu públic específic per a usuaris de l'Espai de Coworking.

***** Impressió i fotocopiat de documents: inclou un màxim de 80 còpies o impressions al mes, a partir del qual s'aplicarà la taxa per expedició de distintius o documents administratius recollida a l'ordenança fiscal núm. 9, inclosa a l'article 5: Fotocòpies de documents municipals.

 

La prestació del Servei de Domiciliació d'Empreses inclou:

SERVEIS BÀSICS.

Aquests serveis son els inclosos al preu públic corresponent:

  • Domiciliació comercial, consistent en poder facilitar l'adreça postal, els números de telèfon i del centre.
  • Ús no privatiu d'una taula, una cadira amb book i una guixeta al centre de domiciliació d'empreses segons les següents modalitats:

- Domiciliació modalitat 1: Ús de l'espai i d'aquests elements durant 25 hores setmanals de dilluns a divendres en horari de matins

- Domiciliació modalitat 2: Ús de l'espai i d'aquests elements durant 20 hores setmanals de dilluns a dijous en horari de tardes.

  • El servei de recepció de visites al centre i de derivació de trucades telefòniques al terminal telefònic o al correu electrònic propi.
  • Connexió a Internet per a un equip portàtil propi.
  • L'ús privatiu d'un armari-bústia.

 

SERVEIS COMUNS.

Hi ha altres serveis i equipaments a La Guaita que també estaran a la disposició de les empreses usuàries del Servei de Domiciliació d'Empreses. La seva utilització estarà subjecta a la liquidació dels preus públics corresponents, a la reserva prèvia i a la compatibilitat amb les necessitats d'ús d'aquests equipaments de la resta d'usuaris del servei i dels altres programes i serveis que es desenvolupen a La Guaita, centre de suport de l'economia de Castelldefels.

 

 

Quantia

AULES INFORMÀTICA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament

gratuïta

gratuïta

gratuïta

Empreses o persones domiciliades a l'Espai de Coworking de La Guaita

gratuïta

gratuïta

gratuïta

 

 

 

 

Entitats sense ànim de lucre no enregistrades en aquest Ajuntament:

 

 

 

Entre 1 i 2 hores

48,02 €

10,08 €

58,10 €

Excés sobre les dues primeres hores (per cada hora).

13,55 €

2,85 €

16,40 €

 

 

 

 

Entitats amb ànim de lucre no enregistrades en aquest Ajuntament:

 

 

 

Entre 1 i 2 hores.

82,03 €

17,22 €

99,25 €

Excés sobre les dues primeres hores (per cada hora). 

25,95 €

5,45 €

31,40 €

 

 

 

 

 

Quantia

RESTA D'AULES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament

gratuïta

gratuïta

gratuïta

Empreses que sol·licitin les aules per a realitzar processos de selecció de personal, sempre i quan l'oferta de treball hagi estat gestionada per la Borsa de Treball de La Guaita amb demandants empadronats a Castelldefels i empreses o persones domiciliades a l'Espai de Coworking de La Guaita

gratuïta

gratuïta

gratuïta

 

 

 

 

Entitats sense ànim de lucre no enregistrades en aquest Ajuntament:

 

 

 

Entre 1 i 2 hores

34,46 €

7,24 €

41,70 €

Excés sobre les dues primeres hores (per cada hora).

10,33 €

2,17 €

12,50 €

 

 

 

 

Entitats amb ànim de lucre no enregistrades en aquest Ajuntament:

 

 

 

Entre 1 i 2 hores.

55,12 €

11,58 €

66,70 €

Excés sobre les dues primeres hores (per cada hora). 

24,05 €

5,05 €

29,10 €

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 22, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.


Revisado: 30/12/2020

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50