(esta información solo está disponible en catalán)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 (2017)

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Article 1. Fet imposable.

1. L'Impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter real, el fet imposable del qual és el mer exercici, en el territori nacional, d'activitats empresarials, professionals o artístiques.

2. Es consideren, als efectes d'aquest impost, activitats empresarials les de ramaderia independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis.

Article 2. Subjectes passius.

1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.

2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L'esmentada designació haurà de comunicar-se a l'Ajuntament abans del primer acreditament de l'impost posterior a l'alta en el registre de contribuents.

Article 3. Responsables i successors.

1. Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en la Llei General Tributària i a l'Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos en la Llei General Tributària.

3. Les obligacions tributàries pendents s'exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense responsabilitat, en els termes previstos en la Llei General Tributària i en l'Ordenança General.

Article 4. Beneficis fiscals de caràcter obligatori.

1. Estan exempts de l'impost:

 1. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes autònoms de l'Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg  de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals.
 2. Els subjectes passius que iniciïn l'exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius d'aquest impost en què es dugui a terme l'activitat.

Als efectes, es considerarà que es produeix aquest inici quan es tracti d'entitats de nova creació o quan, havent estat creades amb anterioritat, hagin romàs inactives des de la seva constitució. Tanmateix, no es considerarà que s'ha produït l'inici quan, encara que es tracti d'un nou subjecte passiu, l'activitat s'hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que concorre en els casos de:

 1. Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.
 2. Transformació de societats.
 3. Canvi en la personalitat jurídica tributària de l'explotador quan l'anterior titular mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l'activitat en la nova entitat.
 1. Els següents subjectes passius:
  1. Les persones físiques.
  2. Els subjectes passius de l'Impost sobre societats, les societats civils i les entitats de l'article 35.4 de la Llei general tributària que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €.
  3. Quant als contribuents per l'Impost sobre la renda de no residents, l'exempció només afectarà als que operin en Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €.

A efectes de l'aplicació de l'exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte les següents regles:

1a)    L'import net de la xifra de negocis comprendrà, segons l'article 191 del Text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat per Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i demés reduccions sobre les vendes, així com l'Impost sobre el valor afegit i altres impostos directament relacionats amb l'esmentada xifra de negocis.

2a)    L'import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de l'Impost sobre societats o dels contribuents per l'Impost sobre la renda de no residents, el del període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de presentació de declaracions per aquests tributs l'any anterior al de l'acreditament de l'Impost sobre activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, l'import net de la xifra de negocis serà el que correspongui al penúltim any anterior al de l'acreditament d'aquest impost. Si el dit període impositiu hagués tingut una durada inferior a l'any natural, l'import net de la xifra de negocis s'elevarà a l'any.

3a) Per al càlcul de l'import de la xifra de negocis es tindrà en compte el conjunt de les activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu.

No obstant, quan l'entitat formi part d'un grup de societats en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, l'import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d'entitats que pertanyin al grup.

A aquests efectes es defineix el grup de societats com el integrat per la societat dominant i una o vàries societats dominades. Es considera dominant a la societat mercantil que sigui soci de una altra societat, respecte de la qual:

 1. Tingui la majoria dels drets de vot, directament o com a resultat d'acords celebrats amb altres socis.
 2. Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l'òrgan d'administració o hagi nomenat, exclusivament amb els seus vots, la majoria dels membres de l'òrgan d'administració.

Així mateix, es presumeix que hi ha unitat de decisió quan una o vàries societats es trobin sota direcció única. En particular, quan la majoria dels membres de l'òrgan d'administració de la societat dominada siguin membres de l'òrgan d'administració o alts directius de la societat dominant o d'altra dominada per aquesta.

Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun dels supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.

4a) En el supòsit dels contribuents per l'impost sobre la renda de no residents, s'atendrà a l'import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels establiments permanents situats en territori espanyol.

 1. Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades en el text refós de la Llei d'ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre.
 2. Els organismes públics d'investigació i els establiments d'ensenyament en tots els seus graus costejats íntegrament amb fons de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, o de les Entitats Locals, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments d'ensenyament en tots els seus graus que, mancant d'ànim de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, fins i tot si faciliten als seus alumnes llibres o articles d'escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat, i encara que, per excepció, venguin al mateix establiment els productes dels tallers dedicats al dit ensenyament, sempre que l'import d'aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l'adquisició de matèries primes o al sosteniment de l'establiment.
 3. Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d'ocupació que per a l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts realitzin, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades finalitats, sempre que l'import d'aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l'adquisició de matèries primes o al sosteniment de l'establiment.
 4. La Creu Roja.
 5. Els subjectes passius als que els sigui d'aplicació l'exempció en virtut de tractats o convenis internacionals.
 6. A l'empara del que disposa l'article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, estaran exemptes, per les explotacions econòmiques detallades en l'article 7 de dita llei que desenvolupin en compliment del seu objecte o finalitat específica, les següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin els requisits establerts a l'article 3 de la mateixa llei:
 1. Les fundacions.
 2. Les associacions declarades d'utilitat pública.
 3. Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a què es refereix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o associacions.
 4. Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions.
 5. Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d'àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el comitè paralímpic espanyol.
 6. Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a què es refereixen la lletres anteriors.

2. Els subjectes passius a què es refereixen les lletres A),B), D), G) i H) de l'apartat 1 anterior no estaran obligats a presentar declaració d'alta en la matrícula de l'impost.

3. Els beneficis regulats en les lletres E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran caràcter pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part.

4. L'aplicació de l'exempció de la lletra I) de l'apartat 1 anterior estarà condicionada a que l'entitat comuniqui a l'Ajuntament que s'ha acollit al règim fiscal especial i al compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

5. Les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les societats agràries de transformació, gaudiran de la bonificació del 95% de la quota prevista en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.

6. Els que iniciïn l'exercici de qualsevol activitat professional classificada en la secció segona de les tarifes de l'impost gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent, durant els cincs anys d'activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest període caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de l'exempció prevista en la lletra B) de l'apartat 1 d'aquest article.

7. A l'empara del que preveu la nota comuna primera a la divisió 6 de les tarifes de l'impost, quan els locals en què es realitzin les activitats classificades en aquesta divisió restin tancats més de tres mesos per la realització d'obres majors per a les quals es requereixi l'obtenció de llicència urbanística, la quota tributària del període impositiu corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el local.

8. A l'empara del que preveu la nota comuna segona a la divisió 6 de les tarifes de l'impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració superior als tres mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats classificades en aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà una reducció de fins al 80% de la quota tributària del període impositiu corresponent, atenent al grau d'afectació dels locals per les dites obres.

9. Les reduccions regulades en els apartats 7 i 8 anteriors abasten exclusivament a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient previst en l'article 8 i modificada, si s'escau, per aplicació del coeficient de situació fixat en l'article 9 d'aquesta ordenança, i es concediran per l'Ajuntament a sol·licitud dels contribuents afectats. L'acord de concessió fixarà el percentatge de reducció i inclourà, si s'escau, el reconeixement del dret a la devolució de l'import reduït.

Article 5. Bonificacions de caràcter potestatiu.

1. A l'empara del que disposa l'article 88.2.a) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els que iniciïn l'exercici de qualsevol activitat empresarial, i tributin per quota municipal, gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota tributària durant els 5 anys a comptar des de l'inici de l'activitat o si s'escau des de la fi de l'exempció prevista en la lletra b) de l'apartat 1. de l'article anterior. Aquest període caducarà, en tot cas, una vegada transcorreguts 5 anys.

Per poder gaudir de la bonificació es requereix que l'activitat econòmica no s'hagi exercit anteriorment sota cap altra titularitat, en els termes regulats en l'apartat B de l'article 4.1 de la present ordenança.

Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en el municipi activitats empresarials subjectes al mateix, no es considerarà que s'inicia una nova activitat en els següent casos:

 1. Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost.
 2. Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava exercint.
 3. Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que ja s'estava realitzant.
 4. Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització d'una activitat per a la qual ja s'estava tributant.

2. A l'empara del que disposa l'article 88.2.b) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d'una bonificació del 30% de la quota tributària del període impositiu corresponent els subjectes passius per quota municipal que incrementin entre 1 i 4 treballadors la mitjana de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit afectes al conjunt de les activitats desenvolupades en el municipi, sempre que dit treballador provingui de l'atur o en el supòsit de nova contractació. Aquest percentatge de bonificació serà del 30% quan dit increment sigui de 5 o més treballadors.

L'increment s'obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del període impositiu immediat anterior al d'aplicació de la bonificació i l'anterior a aquell. Per calcular aquesta mitjana e la plantilla es multiplicarà el nombre de treballadors amb contracte indefinit existent en cada període pels dies que han estat en actiu durant el mateix i es dividirà el resultat pels dies de durada del període, o per 365 dies si és d'un any, amb les següents especialitats:

a) En els supòsits de absorció, fusió i transformació d'empreses, el còmput de les plantilles de l'any base es realitza atenent la situació conjunta de les empreses afectades abans i després de l'operació.

b) En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d'un municipi no es considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que ja formaven part de l'empresa a centres d'activitat situats en el municipi.

c) Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre equivalent d'ells en funció de la durada d'una jornada laboral completa.

Aquesta bonificació és incompatible amb la regulada en l'apartat anterior, i s'haurà de sol·licitar dintre del primer trimestre de l'any en el qual és d'aplicació, juntament amb la documentació acreditativa. L'acord de concessió inclourà, si s'escau, el càlcul de la quota tributària bonificada, que integrarà la liquidació del període impositiu corresponent.

3. A l'empara del que disposa l'article 88.2.c) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota tributària corresponent els subjectes passius per quota municipal que produeixin i facin servir, per al desenvolupament de les activitats que duguin a terme en el municipi, energia obtinguda en instal·lacions per a l'aprofitament d'energia eòlica, solar, a partir de biomassa o a partir de sistemes de cogeneració, sempre que realitzin la producció en instal·lacions ubicades al terme municipal i dediquin l'energia així obtinguda a activitats pròpies que realitzin en el municipi. Si el subjecte passiu es limita a fer servir d'aquest tipus d'energia, sense produir-ne, el seu consum ha de representar, al menys, un 80% del total de la energia que utilitzi per les activitats realitzades en el municipi. En el primer supòsit, es bonificarà la quota tributària de l'activitat productiva, així com les quotes de la resta de les activitats en les quals es consumeixi l'energia obtinguda i aquest consum representi, com a mínim el 80% del total de l'energia utilitzada. En el segon supòsit, es bonificaran les quotes tributàries de les activitats del titular que compleixin el requisit establert.

La bonificació de caràcter pregat i una durada màxima de 5 períodes impositius, a comptar des del començament de la producció o de la utilització de l'energia, i s'aplicarà a les liquidacions que no hagin adquirit fermesa al moment de la presentació de la sol·licitud.

Aquesta bonificació és incompatible amb la regulada en els apartats anteriors i s'aplicarà sobre la quota tributària resultant d'aplicar les bonificacions a què es refereixen els apartats 5 i 6 de l'article 4t d'aquesta ordenança, quan sigui procedent.

4. A l'empara del que preveu la nota comuna primera a la divisió 6 de les tarifes de l'impost, quan els locals en què es realitzin les activitats classificades en aquesta divisió restin tancats més de tres mesos per la realització d'obres majors per a les quals es requereixi l'obtenció de llicència urbanística i/o comunicació prèvia o declaració responsable, la quota tributària del període impositiu corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el local.

5. A l'empara del que preveu la nota comuna segona a la divisió 6 de les tarifes de l'impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració superior als tres mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats classificades en aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà una reducció de fins al 80% de la quota tributària del període impositiu corresponent, atenent al grau d'afectació dels locals per les dites obres.

6. Les reduccions regulades en els apartats 3 i 4 anteriors es concediran per l'Ajuntament a sol·licitud dels contribuents afectats. L'acord de concessió fixarà el percentatge de reducció i inclourà, si s'escau, el reconeixement del dret a la devolució de l'import reduït.

7. Les bonificacions i reduccions establertes en aquest article abasten exclusivament a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient previst en l'article 8 i modificada, si s'escau, per aplicació del coeficient de situació fixat en l'article 9 d'aquesta ordenança.

Article 6. Procediment de concessió de beneficis fiscals.

El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos, a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi entrat al registre de l'òrgan competent per a la seva tramitació. Posat que no s'hagi resolt en aquest termini, la sol·licitud ha d'entendre's desestimada.

Article 7. Quota tributària.

La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l'impost, el coeficients de ponderació i situació regulats en els articles 8è i 9è de la present ordenança, així com les bonificacions i reduccions regulades en els articles 4t i 5è anteriors.

Article 8. Coeficient de ponderació.

D'acord amb el que preveu l'article 86 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre les quotes municipals fixades en les tarifes de l'impost s'aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en funció de l'import net de la xifra de negocis del subjecte passiu, segons el quadre següent:

Import net de la xifra de negocis (euros)

Coeficient

Des d'1.000.000,00 fins 5.000.000,00

1,29

Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00

1,30

Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00

1,32

Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00

1,33

Més de 100.000.000,00

1,35

Sense xifra neta de negoci

1,31

Als efectes de l'aplicació d'aquest coeficient, l'import net de la xifra de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d'activitats econòmiques exercides pel mateix i es determinarà d'acord amb allò previst en la lletra C) de l'apartat 1 de l'article 4t d'aquesta ordenança.

El coeficient 1,31 s'aplicarà en tot cas per a la determinació de la quota corresponent a les activitats desenvolupades pels subjectes passius no residents que operin sense establiment permanent.

Quan al moment de practicar la liquidació es desconegui l'import net de la xifra de negocis per causes imputables al subjecte passiu, es podrà efectuar una liquidació provisional amb aplicació del coeficient 1,31, a expenses de la regularització posterior que sigui procedent.

Article 9. Coeficients de situació.

1. Als efectes del que preveu l'article 87 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en 5 categories fiscals. Annex a aquesta ordenança figura l'índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la categoria fiscal que correspon a cadascuna d'elles.

2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex alfabètic abans esmentat seran considerades de darrera categoria, i romandran en la susdita classificació fins al primer de gener de l'any següent a aquell en què el Ple d'aquest Ajuntament aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió a l'índex alfabètic de vies públiques.

3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8è. d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients següent:

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES:

 

1a

2a

3a

4a

5a

Coeficient aplicable

3,8

3,7

3,6

3,5

3,4

4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés principal.

Article 10. Període impositiu i acreditament.

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de declaracions d'alta per inici d'una activitat; en aquest cas comprendrà des de la data de començament de l'activitat fins el final de l'any natural.

2. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes són irreductibles, excepte quan, en els casos de declaració d'alta per inici d'activitat, el dia de començament no coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar l'any, inclòs el de començament de l'exercici de l'activitat.

També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi aquest cessament. A tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s'hagués exercit l'activitat.

No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits de fusions, escissions i aportacions de branques d'activitat regulats en el Capítol VIII del Títol VII del text refós de la Llei de l'Impost sobre societats, aprovat per Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, les declaracions d'alta i baixa que hagin de presentar respectivament les entitats que iniciïn i cessin l'exercici de l'activitat, causaran efectes a partir de l'1 de gener de l'any següent a aquell en el qual es produeixi la fusió, escissió o aportació de branca d'activitat de què es tracti. En conseqüència, respecte de l'any en el qual tingui lloc l'operació no procedirà cap devolució o ingrés, derivats del prorrateig de les quotes pels trimestres durant els quals aquestes entitats hagin fet efectivament l'activitat.

3. En les activitats de serveis d'espectacles i de promoció immobiliària, la part de la quota corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts s'acredita quan es celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament.

Article 11. Règim de declaració i d'ingrés.

1. És competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, realització de les liquidacions que condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de cobrament, resolució dels recursos que s'interposin contra els susdits actes, i actuacions per a la informació i l'assistència al contribuent.

2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l'Ajuntament, els interessats poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la notificació expressa o al de la finalització del període d'exposició pública dels padrons corresponents.

3. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat que, dins el termini previst per a interposar-los, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte impugnat i adjunti garantia suficient. En casos excepcionals, però, l'òrgan competent pot acordar la suspensió del procediment, sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que s'impugna.

No obstant l'anterior, si la impugnació afecta a un acte censal no se suspendrà en cap cas, per aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació que se'n derivi, sense perjudici que, si la resolució que es dicti en matèria censal afecta al resultat de la liquidació pagada, es dugui a terme la corresponent devolució d'ingressos.

4. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats en l'article 62 de la Llei general tributària.

Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés s'iniciarà el període executiu, que determinarà l'exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs en els termes prevists als articles 26 i 28 de la Llei general tributària.

5. Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l'endemà del venciment del deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i s'exigirà quan resulti exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari, però no quan sigui exigible el recàrrec executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït.

El tipus d'interès és el vigent al llarg del període en què s'acrediti, fixat conforme al que disposa l'article 26.6 de l'esmentada Llei general tributària.

Article 12. Comprovació i investigació.

Per delegació del Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament, o l'Ens al qual hagi delegat aquest les seves competències de gestió tributària, exercirà les funcions d'inspecció de l'impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries que, si s'escau, siguin procedents i la notificació de la inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en les respectives matrícules, tot això referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal.

Article 13è. Gestió per delegació.

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes en l'article 11è seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.

2. Quan l'Administració estatal hagi delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de gestió censal, l'Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes les actuacions necessàries per a mantenir i actualitzar la matrícula de contribuents, d'acord amb el que disposi la normativa d'aplicació.

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació.

Article 14. Data d'aprovació i vigència.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 27 d'octubre de 2016, quedant definitivament aprovada de forma automàtica al no haver-se presentat en contra cap reclamació i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2017. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional Primera - Beneficis fiscals concedits a l'empara de la present ordenança.

Els beneficis fiscals concedits a l'empara d'aquesta ordenança i que es puguin estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a l'ordenança fiscal corresponent a l'any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s'estableixi a dita ordenança que li resulti d'aplicació l'exercici objecte de tributació.

Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de tributació, els que determini l'ordenança fiscal reguladora del present impost vigent per a l'exercici que es tracti.

Disposició addicional Segona - Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest Impost, seran d'aplicació automàtica dins de l'àmbit d'aquesta ordenança.

 

CARRERER (ANNEX IAE)

CODI

TIPUS VIA

NOM CARRER

Números

CATEGORIA

291

C

3

TOTS

5

293

C

4

TOTS

5

294

C

5

1 AL 3

3

294

C

5

2

3

294

C

5

RESTA

5

295

PT

5 POAL

TOTS

5

296

C

5 BIS

1 AL 2

3

296

C

5 BIS

RESTA

5

297

C

6

1 AL 2

3

297

C

6

RESTA

5

298

C

6 BIS

TOTS

5

299

C

7

1

3

299

C

7

2 AL 4

3

299

C

7

RESTA

5

300

C

7 BIS

TOTS

5

301

C

8

TOTS

5

302

C

9

TOTS

5

303

C

9 BIS

TOTS

5

304

C

10

TOTS

5

305

C

11

TOTS

3

306

C

12

TOTS

5

307

C

13

TOTS

5

308

C

13 BIS

TOTS

5

309

C

14

TOTS

5

310

C

14 BIS

TOTS

5

311

C

15

TOTS

5

312

C

16

TOTS

5

313

C

17

TOTS

5

314

C

18

TOTS

5

315

C

19

TOTS

5

316

C

20

TOTS

5

317

C

21

TOTS

5

318

C

22

TOTS

5

319

C

23

TOTS

5

320

AV

300

1 AL 27

2

320

AV

300

2 AL 30

2

320

AV

300

RESTA

5

321

AV

301

2 AL 22

3

321

AV

301

RESTA

5

323

AV

302

TOTS

5

324

AV

303

TOTS

5

325

AV

304

TOTS

5

326

AV

305

TOTS

5

327

AV

306

TOTS

5

328

AV

307

TOTS

5

329

AV

308

TOTS

5

331

AV

309

TOTS

5

330

AV

309 RAMAL

TOTS

5

332

AV

310

TOTS

5

333

AV

311

TOTS

5

334

AV

312

TOTS

5

335

AV

313

TOTS

5

336

AV

314

TOTS

5

337

AV

315

TOTS

5

338

AV

316

TOTS

5

339

AV

317

TOTS

5

340

AV

318

TOTS

5

341

AV

319

TOTS

5

342

AV

320

TOTS

5

343

AV

321

TOTS

5

344

AV

322

TOTS

5

345

AV

323

TOTS

5

346

AV

324

TOTS

5

347

AV

325

TOTS

5

348

AV

326

TOTS

5

349

AV

327

TOTS

5

350

AV

328

TOTS

5

351

AV

329

TOTS

5

352

AV

330

TOTS

5

353

AV

331

TOTS

5

354

AV

332

TOTS

5

355

AV

333

TOTS

5

356

AV

334

TOTS

5

358

AV

336

TOTS

5

359

AV

337

TOTS

5

360

AV

338

TOTS

5

361

AV

339

TOTS

5

363

AV

340

TOTS

5

364

AV

341

TOTS

5

365

AV

342

TOTS

5

366

AV

343

TOTS

5

368

AV

345

TOTS

5

369

AV

346

TOTS

5

370

AV

347

TOTS

5

371

AV

348

TOTS

5

373

AV

350

TOTS

5

376

C

502

TOTS

3

378

C

504

TOTS

3

825

C

509

TOTS

3

385

C

512

TOTS

3

387

C

514

TOTS

3

390

C

517

TOTS

3

810

C

AGRICULTURA

TOTS

5

004

C

AGUSTINA D'ARAGÓ, D'

TOTS

5

005

PT

AGUSTINA D'ARAGÓ, D'

TOTS

5

003

C

AIGUA, DE L'

TOTS

5

435

C

AIGUAMOLLS, DELS

TOTS

5

453

C

ALACANT, D'

TOTS

5

008

C

ALBERT EINSTEIN, D'

TOTS

3

025

PT

ALBERT EINSTEIN, D'

TOTS

3

012

C

ALCOVER, D'

TOTS

5

010

C

ALHAMBRA, DE L'

TOTS

5

007

PT

ALHAMBRA. DE L'

TOTS

5

064

C

ALMERIA, D'

TOTS

5

109

C

ALZINA, DE L'

TOTS

5

020

C

AMETLLER, DE L'

TOTS

5

815

PL

AMISTAT, DE L'

TOTS

5

021

C

ANDALUSIA, D'

TOTS

5

023

C

ANGEL GUIMERÀ, D'

TOTS

5

469

PT

ANNE FRANK, D'

TOTS

5

056

C

ANTIC CAMÍ RAL DE VALÈNCIA

21 AL 43

1

056

C

ANTIC CAMÍ RAL DE VALÈNCIA

18 AL 38

1

056

C

ANTIC CAMÍ RAL DE VALÈNCIA

RESTA

5

024

C

ANTICS FORNS, DELS

TOTS

5

026

C

ANTONI GAUDÍ, D'

TOTS

5

206

C

ANTONIO MACHADO, D'

1 AL 23

2

206

C

ANTONIO MACHADO, D'

2 AL 32

2

206

C

ANTONIO MACHADO, D'

RESTA

4

027

CT

APARTAMENTS, DELS

TOTS

5

028

PG

APEL.LES MESTRES, D'

TOTS

5

029

C

ARAGÓ, D'

TOTS

5

030

PT

ARAGÓ, D'

TOTS

5

031

C

ARCADI BALAGUER, D'

40 AL 76

1

031

C

ARCADI BALAGUER, D'

27 AL 53

1

031

C

ARCADI BALAGUER, D'

RESTA

2

433

C

ARENYS, DELS

TOTS

5

013

PL

ASTÚRIES, D'

TOTS

5

032

C

AUSIÀS MARCH, D'

TOTS

5

033

C

AVELLANER, DE L'

TOTS

5

001

C

AVET, DE L'

1 AL 3

3

001

C

AVET, DE L'

2 AL 4

3

001

C

AVET, DE L'

RESTA

4

035

C

AZORIN, D'

TOTS

5

036

AV

BANYS, DELS

TOTS

1

831

C

BARBARA McCLINTOCK

TOTS

5

038

C

BARCELONA, DE

TOTS

5

445

PL

BARONA, DE LA

TOTS

1

037

C

BARQUES, DE LES

2 AL 8

3

037

C

BARQUES, DE LES

1 AL 5

3

037

C

BARQUES, DE LES

RESTA

5

040

C

BÉCQUER, DE

TOTS

5

041

AV

BELLAMAR, DE

TOTS

5

042

PG

BELLAVISTA, DE

TOTS

5

043

PL

BELLAVISTA, DE

TOTS

5

420

RM

BELLAVISTA, DE

TOTS

5

200

C

BISBE URQUINAONA, DEL

1 AL 3

2

200

C

BISBE URQUINAONA, DEL

2 AL 36

2

200

C

BISBE URQUINAONA, DEL

RESTA

3

456

RB

BLAS INFANTE, DE

TOTS

3

462

PT

BOIX

TOTS

5

047

PL

BOSC, DEL

TOTS

5

046

PG

BOSC, DEL

TOTS

5

048

C

BOTIGUES, DE LES

TOTS

5

049

RM

BOTIGUES, DE LES

TOTS

5

045

PT

BOU

TOTS

5

050

C

BRASILIA, DE

TOTS

5

051

PL

BRASILIA, DE

TOTS

5

168

PG

BROLLADOR, DEL

TOTS

5

052

C

CÁDIZ, DE

TOTS

5

053

CM

CAL GANXO, DE

TOTS

5

017

PT

CAL GANXO

TOTS

5

039

CM

CAL MANTES, DE

TOTS

5

460

PT

CAL TIESO

TOTS

5

063

CM

CAN RABADÀ, DE

TOTS

5

446

RD

CAN RABADÀ, DE

TOTS

1

409

C

CAN ROCA, DE

TOTS

5

439

PL

CAN ROCA

TOTS

5

058

PG

CAN SOLÉ, DE

TOTS

5

458

C

CAN VINADER, DE

TOTS

5

060

PG

CAN VINYES, DE

TOTS

5

455

AV

CANAL OLÍMPIC, DEL

1 AL 17

5

455

AV

CANAL OLÍMPIC, DEL

2 AL 16

5

455

AV

CANAL OLÍMPIC, DEL

RESTA

1

062

C

CANYES, DE LES

TOTS

5

832

PT

CARAMELLES, DE LES

TOTS

2

833

AV

CARL FRIEDRICH GAUSS

TOTS

5

834

C

CARLES PI I SUNYER

TOTS

5

065

C

CARLES RIBA, DE

TOTS

5

066

C

CARME, DEL

TOTS

3

067

C

CASTANYER, DEL

TOTS

5

006

PL

CASTELL, DEL

TOTS

5

068

AV

CASTELLDEFELS

TOTS

4

463

C

CASTELLÓ, DE

TOTS

5

070

AV

CATALUNYA, DE

TOTS

5

401

PL

CATALUNYA, DE

TOTS

2

860

PT

CATERINA ALBERT, DE

TOTS

5

071

C

CERVANTES, DE

TOTS

5

095

C

CHOTIS, DEL

TOTS

5

072

C

CIBELES, DE

TOTS

5

073

C

CID, DEL

TOTS

5

089

PG

CIM, DEL

TOTS

5

090

PL

CIM, DEL

TOTS

5

091

PT

CIM, DEL

TOTS

5

075

PG

CIRCUMVAL.LACIÓ, DE LA

TOTS

5

431

AV

CIUTAT DE MÀLAGA, DE LA

TOTS

5

079

PL

COLLET, DEL

TOTS

5

078

P

COLLET, DEL

TOTS

5

077

PL

COLOM, DE

TOTS

5

076

C

COLÒMBIA, DE

TOTS

5

082

C

COMTE GÜELL, DEL

TOTS

5

286

AV

CONSTITUCIÓ, DE LA

1 AL 85

3

286

AV

CONSTITUCIÓ, DE LA

2 AL 60

3

286

AV

CONSTITUCIÓ, DE LA

87 AL 97

2

286

AV

CONSTITUCIÓ, DE LA

62 AL 100

2

286

AV

CONSTITUCIÓ, DE LA

102 AL 228

1

286

AV

CONSTITUCIÓ, DE LA

99 AL 207

1

286

AV

CONSTITUCIÓ, DE LA

209 A LA FI

4

286

AV

CONSTITUCIÓ, DE LA

230 AL 278

3

286

AV

CONSTITUCIÓ, DE LA

280 AL 338

4

286

AV

CONSTITUCIÓ, DE LA

340 A LA FI

3

448

C

COPÈRNIC, DE

TOTS

1

449

PL

COPÈRNIC

TOTS

1

092

C

CORBA

TOTS

5

850

C

CORREDERA

TOTS

5

083

CM

CORREDORA MESTRA, DE LA

TOTS

5

084

C

CORTS DE CADIS, DE LES

TOTS

5

085

C

CORUNYA, DE LA

TOTS

5

086

C

COVA FUMADA, DE LA

TOTS

5

087

PG

CREU, DE LA

TOTS

5

088

PT

CREU DE MAIG, DE LA

TOTS

5

402

PL

CULTURA, DE LA

TOTS

5

096

C

DÀLIA, DE LA

TOTS

5

117

C

DARRERE DE L'ESTACIÓ, DE

TOTS

5

400

PL

DEMOCRÀCIA

TOTS

5

097

CM

DEPURADORA, DE LA

TOTS

5

099

AV

DIAGONAL

1 AL 33

2

099

AV

DIAGONAL

2 AL 40

2

099

AV

DIAGONAL

RESTA

4

101

C

DIAGONAL ORIENT

TOTS

5

100

C

DIAGONAL PONENT

TOTS

5

103

C

DOCTOR BARRAQUER, DEL

TOTS

2

104

C

DOCTOR FERRAN, DEL

1 AL 39

1

104

C

DOCTOR FERRAN, DEL

2 AL 38

1

104

C

DOCTOR FERRAN, DEL

RESTA

3

106

C

DOCTOR FLEMING, DEL

1 AL 9

2

106

C

DOCTOR FLEMING, DEL

2 AL 10

2

106

C

DOCTOR FLEMING, DEL

11 AL 65

3

106

C

DOCTOR FLEMING, DEL

12 AL 56

3

106

C

DOCTOR FLEMING, DEL

RESTA

4

107

C

DOCTOR MARAÑON, DEL

TOTS

3

835

C

DOCTOR ROMUALD CLAVEROL

TOTS

5

154

C

DOCTOR TRUETA, DEL

1 AL 27

2

154

C

DOCTOR TRUETA, DEL

2 AL 32

2

154

C

DOCTOR TRUETA, DEL

29 AL 45

3

154

C

DOCTOR TRUETA, DEL

34 AL 54

3

154

C

DOCTOR TRUETA, DEL

RESTA

5

098

C

DOFÍ, DEL

TOTS

5

471

C

DOLORES IBARRURI, DE

TOTS

5

472

PL

DRAC, DEL

TOTS

4

110

PG

ENLLAÇ, DE L'

TOTS

5

108

C

EQUADOR, DE L'

TOTS

5

111

AV

ESCOLANA, D'

TOTS

5

146

C

ESGLÉSIA, DE L'

1 AL 81

1

146

C

ESGLÉSIA, DE L'

2 AL 100

1

146

C

ESGLÉSIA, DE L'

RESTA

4

147

PL

ESGLÉSIA, DE L'

TOTS

2

114

PL

ESPANYA, D'

TOTS

2

113

PG

ESPANYA, D'

TOTS

5

057

PZ

ESPERANTO

TOTS

2

115

PT

ESPÍGOL, DE L'

TOTS

5

116

PL

ESTACIÓ, DE L'

TOTS

1

836

C

ESTEVE TERRADAS

TOTS

5

119

C

ESTRELLA DE MAR, DE L'

1 AL 5

3

119

C

ESTRELLA DE MAR, DE L'

2 AL 4

3

119

C

ESTRELLA DE MAR, DE L'

RESTA

5

121

AV

EUCALIPTUS, DELS

TOTS

5

122

PT

EUCALIPTUS, DELS

TOTS

5

141

C

FAIGS, DELS

TOTS

5

398

PG

FARIGOLA, DE LA

TOTS

5

473

PL

FEDERICA MONTSENY, DE

TOTS

5

123

PG

FERROCARRIL, DEL

1 AL 329

5

123

PG

FERROCARRIL, DEL

2 AL 330

5

123

PG

FERROCARRIL, DEL

RESTA

1

124

RM

FERROCARRIL, DEL

TOTS

5

399

PG

FICUS, DEL

TOTS

5

459

C

FLORS, LES

TOTS

5

34

CM

FONDO DE CA N'AYMERIC

TOTS

5

127

C

FONT, DE LA

TOTS

5

468

PT

FRANCESCA BONNEMAISON, DE

TOTS

5

126

C

FREIXE, DEL

TOTS

5

232

C

GALILEO, DE

TOTS

1

128

PG

GARBÍ, DE

152 AL 184

2

128

PG

GARBÍ, DE

155 AL 187

2

128

PG

GARBÍ, DE

RESTA

5

130

C

GARCIA LORCA, DE

TOTS

5

014

PG

GARROFERS, DELS

TOTS

5

019

RM

GARROFERS, DELS

TOTS

5

131

C

GENERAL CASTAÑOS, DEL

TOTS

5

133

C

GENERAL PALAFOX, DEL

1 AL 29

2

133

C

GENERAL PALAFOX, DEL

2 AL 16

2

133

C

GENERAL PALAFOX, DEL

RESTA

4

132

PT

GENERALIFE, DEL

TOTS

5

125

C

GERDS, DELS

TOTS

5

136

C

GINESTA, DE LA

TOTS

5

137

C

GIRALDA, DE LA

TOTS

5

135

C

GIRONA, DE

TOTS

5

138

C

GÓMEZ DE LA SERNA, DE

TOTS

5

112

C

GRANADA, DE

TOTS

5

139

C

GRANOLLERS, DE

TOTS

5

140

C

GUILLERMO MARCONI, DE

TOTS

3

837

PL

GUILLERMO MARCONI

TOTS

5

805

C

HABANA VIEJA

TOTS

5

142

C

HEURA, DE L'

TOTS

5

143

AV

HOTEL, DE L'

TOTS

5

145

C

HUELVA, DE

TOTS

5

700

C

INDÚSTRIA

TOTS

3

830

PT.

INDÚSTRIA

TOTS

3

148

C

ISAAC PERAL, D'

1 AL 23

3

148

C

ISAAC PERAL, D'

2 AL 18

3

148

C

ISAAC PERAL, D'

RESTA

5

397

PT

ISAAC PERAL, D'

TOTS

2

150

C

JACINT VERDAGUER, DE

TOTS

5

044

C

JACINTO BENAVENTE

TOTS

5

149

C

JAUME I, DE

TOTS

5

156

PL

JOAN XXIII, DE

TOTS

2

158

C

JOAN MARAGALL, DE

TOTS

5

411

PL

JOAN SALVAT PAPASSEIT

TOTS

5

450

C

JOANOT MARTORELL, DE

TOTS

5

151

C

JOAQUIM RUYRA, DE

TOTS

5

152

C

JOSEP CARNER, DE

TOTS

5

440

RB

JOSEP TARRADELLAS

TOTS

3

155

C

JOSEP M. DE SAGARRA, DE

TOTS

5

157

C

JUAN DE LA CIERVA, DE

TOTS

3

159

C

JUAN RAMON JIMÉNEZ, DE

TOTS

5

461

C

JULIVERT

TOTS

5

118

CM

LIMAÑA, DE LA

TOTS

5

161

C

LLEIDA, DE

TOTS

5

162

PT

LLEIDA, DE

TOTS

5

165

C

LLIBERTAT, DE LA

1 AL 11

1

165

C

LLIBERTAT, DE LA

2 AL 10

1

165

C

LLIBERTAT, DE LA

RESTA

2

403

C

LLIMONERS

TOTS

5

166

C

LLIRI, DEL

TOTS

5

167

PT

LLIRI, DEL

TOTS

5

441

AV

LLUÍS COMPANYS

TOTS

5

129

PL

LLUNA, DE LA

TOTS

5

437

C

LOLA ANGLADA, DE

TOTS

5

800

PG

LORMONT, DE

TOTS

5

442

PT

MADUIXES

TOTS

5

009

C

MAGALLANES, DE

TOTS

5

179

C

MAJOR

1 AL 87

2

179

C

MAJOR

2 AL 80

2

179

C

MAJOR

RESTA

4

413

PL

MAJOR

TOTS

2

412

PL

MÀLAGA, DE

TOTS

2

169

C

MANRESA, DE

TOTS

5

170

C

MANSIÓ, DE

TOTS

5

011

CL

MANUEL DE FALLA, DE

TOTS

5

171

AV

MANUEL GIRONA, DE

1 AL 55

1

171

AV

MANUEL GIRONA, DE

2 AL 46

1

171

AV

MANUEL GIRONA, DE

RESTA

3

173

AV

MAR, DEL

TOTS

5

172

PL

MAR, DEL

TOTS

2

457

C

Ma. AURÈLIA CAPMANY

TOTS

3

838

C

Ma. PEPA COLOMER

TOTS

5

467

PT

MARIA RUBIES, DE

TOTS

5

175

PG

MARINA, DE LA

157 AL 195

3

175

PG

MARINA, DE LA

158 AL 194

3

175

PG

MARINA, DE LA

RESTA

5

176

RB

MARISOL, DE

TOTS

5

177

PG

MARÍTIM

177 BIS AL 239

1

177

PG

MARÍTIM

192 AL 246

1

177

PG

MARÍTIM

RESTA

2

224

RM

MAS JOVÉ

TOTS

5

415

PL

MAS JOVÉ

TOTS

5

178

C

MASTELER, DEL

1 AL 5

3

178

C

MASTELER, DEL

2 AL 6

3

178

C

MASTELER, DEL

RESTA

5

839

C

MAX PLANCK

TOTS

5

443

PT

MERCÈ RODOREDA

TOTS

3

181

C

MESQUITA DE CÓRDOVA, DE LA

TOTS

5

180

C

MÈXIC, DE

TOTS

5

292

PT

MIGUEL DELIBES, DE

TOTS

5

451

C

MIQUEL SERVET, DE

TOTS

1

184

CM

MIRADOR, DEL

TOTS

5

183

PG

MIRADOR, DEL

TOTS

5

185

RM

MIRADOR, DEL

TOTS

5

186

PG

MIRAMAR, DE

TOTS

5

187

C

MOLINOT, DEL

43 AL 61

1

187

C

MOLINOT, DEL

44 AL 60

1

187

C

MOLINOT, DEL

RESTA

4

144

TR

MOLINOT, DEL

TOTS

5

454

PT

MOLSA, DE LA

TOTS

5

188

C

MOLLET, DE

TOTS

5

192

C

MONTSENY, DE

TOTS

5

820

C

MONTSERRAT ROIG

TOTS

5

191

PL

MONT, DEL

TOTS

5

190

PG

MONT, DEL

TOTS

5

189

PG

MUNTANYA, DE LA

TOTS

5

194

C

MURALLA, DE LA

TOTS

5

195

C

MURILLO, DE

TOTS

5

197

C

NARCÍS MONTURIOL, DE

1 AL 9

4

197

C

NARCÍS MONTURIOL, DE

2 AL 14

4

197

C

NARCÍS MONTURIOL, DE

RESTA

5

198

C

NAVEGANTS, DELS

1 AL 3

3

198

C

NAVEGANTS, DELS

2 AL 4

3

198

C

NAVEGANTS, DELS

RESTA

5

199

C

NOGUERA, DE LA

TOTS

5

395

PG

OLEANDRE, DEL

TOTS

5

203

PG

OLIVERA, DE L'

TOTS

5

204

C

OM, DE L'

TOTS

5

201

C

ONES, DE LES

2

3

201

C

ONES, DE LES

RESTA

5

160

C

ONZE DE SETEMBRE, DE L'

TOTS

2

205

C

ORTIGUES, DE LES

TOTS

5

163

C

OSCA, D'

TOTS

5

266

C

PABLO PICASSO, DE

TOTS

5

414

PT

PABLO PICASSO, DE

TOTS

5

164

PL

PALMERES, DE LES

TOTS

2

207

PG

PANORÀMIC

TOTS

5

208

PG

PARC, DEL

TOTS

5

209

PG

PARC FORESTAL, DEL

TOTS

5

015

PL

PAU CASALS, DE

TOTS

2

438

C

PAU CASALS, DE

TOTS

3

211

C

PELAI, DE

TOTS

5

202

PT

PENYETA ROJA, DE LA

TOTS

5

016

C

PEP VENTURA, DE

TOTS

5

212

PT

PEREZ GALDÓS, DE

TOTS

5

213

C

PEREZ GALDÓS, DE

TOTS

5

214

C

PERÚ, DEL

TOTS

5

434

C

PESCADORS, DELS

TOTS

5

322

PG

PETÚNIA, DE LA

TOTS

5

222

PL

PI, DEL

TOTS

5

215

C

PIETAT, DE LA

TOTS

5

216

PT

PILAR, DEL

TOTS

5

218

AV

PINAR, DEL

TOTS

5

220

AV

PINEDA, DE LA

TOTS

3

219

PT

PINEDA, DE LA

TOTS

5

223

PG

PINS, DELS

TOTS

5

225

C

PINTOR SERRA SANTA, DEL

TOTS

3

226

PL

PIO BAROJA, DE

TOTS

5

227

PG

PITORT, DEL

TOTS

5

228

RM

PITORT, DEL

TOTS

5

210

CM

PITORT, DEL

TOTS

5

229

C

PLACETA, DE LA

TOTS

5

230

AV

PLATJA, DE LA

TOTS

5

233

AV

POAL, DEL

1 AL 17

3

233

AV

POAL, DEL

2 AL 16 BIS

3

233

AV

POAL, DEL

RESTA

4

055

C

POMPEU FABRA, DE

TOTS

2

394

AV

PRIMER DE MAIG, DEL

TOTS

2

234

C

RACONADA, DE LA

TOTS

5

235

RM

RACONADA, DE LA

TOTS

5

290

C

RAFAEL CASANOVA, DE

33 AL 37

3

290

C

RAFAEL CASANOVA, DE

32 AL 40

3

290

C

RAFAEL CASANOVA, DE

RESTA

5

237

C

RAMON I CAJAL, DE

TOTS

5

393

RD

RAMON OTERO PEDRAYO, DE

1 AL 25

4

393

RD

RAMON OTERO PEDRAYO, DE

2 AL 12

4

393

RD

RAMON OTERO PEDRAYO, DE

RESTA

5

408

C

RAURELL, DEL

TOTS

1

238

C

REMERS, DELS

TOTS

5

239

AV

REPÚBLICA ARGENTINA, DE LA

TOTS

2

242

PG

RIBERA, DE LA

TOTS

5

243

RM

RIBERA, DE LA

TOTS

5

249

C

RIBERA DE SANT PERE, DE LA

TOTS

2

061

CM

RIERA DELS CANYARS

TOTS

5

217

CM

RIERETA, DE LA

TOTS

5

240

C

RIERETA, DE LA

TOTS

1

430

CM

RIUET, DEL

TOTS

5

221

PL

ROMANÍ, DEL

TOTS

5

245

C

ROMANÍ, DEL

1 AL 3

3

245

C

ROMANÍ, DEL

2 AL 4

3

245

C

ROMANÍ, DEL

RESTA

4

244

PG

RONDA, DE

TOTS

5

018

PL

ROSA DELS VENTS, DE LA

TOTS

4

246

C

SABADELL, DE

TOTS

5

247

PG

SALUT, DE LA

TOTS

5

248

RM

SALUT, DE LA

TOTS

5

258

C

SALZE, DEL

TOTS

5

416

PL

SANT JAUME, DE

TOTS

5

250

C

SANT RAFAEL, DE

TOTS

5

251

C

SANT SALVADOR, DE

TOTS

5

254

AV

SANTA MARIA, DE

TOTS

1

255

C

SANTA MARTA, DE

TOTS

5

252

C

SANTACANA, DE

TOTS

5

256

C

SANTIAGO RUSIÑOL, DE

1 AL 19

3

256

C

SANTIAGO RUSIÑOL, DE

2 AL 12

3

256

C

SANTIAGO RUSIÑOL, DE

RESTA

5

436

C

SARAGOSSA, DE

TOTS

4

260

CT

SENTIU, DE LA

TOTS

5

262

C

SEVILLA, DE

TOTS

5

264

PG

SOL, DEL

TOTS

5

265

RM

SOL, DEL

TOTS

5

196

PG

TARONGERS, DELS

TOTS

5

267

C

TARRAGONA, DE

TOTS

5

474

PL

TERESA CLARAMUNT, DE

TOTS

5

432

C

TEROL, DE

TOTS

5

268

C

TERRASSA, DE

TOTS

5

269

PG

TIL.LERS, DELS

TOTS

5

271

PG

TIMÓ, DEL

TOTS

5

272

PT

TIMÓ, DEL

TOTS

5

273

C

TOLDRÀ, DE

TOTS

5

274

C

TOMÁS EDISON

TOTS

3

276

C

TORRAS I BAGES, DE

TOTS

3

277

PL

TORREMORUNA, DE LA

TOTS

5

417

C

TORREMORUNA, DE LA

TOTS

5

278

PG

TRAMUNTANA, DE LA

TOTS

5

280

C

URUGUAI, DE L'

TOTS

5

464

C

VALÈNCIA

TOTS

5

470

C

VALERIA HALINÉ, DE

TOTS

5

281

PG

VALL, DE LA

TOTS

5

282

C

VALLE INCLÁN, DE

TOTS

5

283

CM

VELL DE CASTELLDEFELS

TOTS

5

284

C

VENEÇUELA, DE

TOTS

5

287

C

VINYA, DE LA

TOTS

5

288

C

VIRIAT, DE

TOTS

5

289

AV

VISTAMAR, DE

TOTS

5

476

PL.

VUIT DE MARÇ

TOTS

3

094

C

XILE, DE

TOTS

5

074

C

XIPRER, DEL

TOTS

5

 

Revisado: 29/12/2016

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50