(esta información solo está disponible en catalán)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 (2017)

 

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Article 1. Fonament legal.

De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16, en relació amb els articles 104 a 110 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s'acorda exercir les facultats previstes per aquesta norma per la fixació dels elements necessaris per a la determinació de la quota tributària en l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Article 2. Fet imposable.

1. L'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana és un tribut municipal directe, el fet imposable del qual el constitueix l'increment de valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini sobre els terrenys esmentats.

2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:

 1. Negoci jurídic mortis causa.
 2. Negoci jurídic inter vivos, sia de caràcter onerós o gratuït.
 3. Alienació en subhasta pública o altra forma d'execució forçosa.
 4. Expropiació forçosa.

3. No està subjecte a aquest impost l'increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics a efectes de l'IBI. En conseqüència amb això està subjecte l'increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d'urbans a efectes de l'esmentat IBI, amb independència que es contemplin o no com a tals en el Cadastre o en el padró del repetit impost.

Està subjecte a l'impost l'increment de valor que experimentin els terrenys integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a efectes de l'IBI.

4. Als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles, tenen la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els que defineixen d'aquesta manera les normes reguladores del cadastre immobiliari.

Article 3. Actes no subjectes.

No s'acreditarà aquest impost en els supòsit que tot seguit s'indicaran. Per a posteriors transmissions dels terrenys corresponents s'entendrà que el nombre d'anys a través dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió de les operacions a que es refereixen aquests supòsits:

1. Aportacions de béns i de drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que es verifiquin al seu favor i en el seu pagament i les transmissions que hom faci als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.

2. Transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, amb independència del règim econòmic matrimonial.

3. Transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques d'activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s'aportin a l'empara del que preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats.

4. Transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport, i el Reial Decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre Societats Anònimes Esportives.

5. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l'actuació de transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l'article 18 del Text Refós de la Llei del Sòl, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny. No obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, l'excés d'adjudicació sí estarà subjecte a aquest impost.

6. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives de vivendes a favor dels seus socis cooperativistes.

7. Dissolucions de condomini, quan l'excés de valor dels béns adjudicats no ultrapassi la participació que tingui l'adquirent en el condomini dels béns posseïts en comú i proindivís.

8. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat dret real, ja sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel que va ser constituït.

9. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit en compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d'entitats de crèdits a favor de una altra entitat de crèdit, a l'empara de la normativa de reestructuració bancària.

10. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de crèdit a favor d'una societat per a la gestió d'actius, sempre i quan els esmentats immobles hagin estat adquirits per l'entitat de crèdit en pagament de deutes relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les construccions i promocions immobiliàries, a l'empara de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, de sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer.

11. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), regulada a la disposició addicional 7a de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.

12. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats participades, directa o indirectament, per dita societat en al menys el 50% del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió,o com a conseqüència de la mateixa.

13. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats constituïdes per aquesta per acomplir amb el seu objecte social, els fons d'actius bancaris (FAB) a què es refereix la disposició addicional 10a de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.

14. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats fons d'actius bancàris (FAB) durant el període de temps de manteniment de l'exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), als fons, previstes a l'apartat 10 de la disposició addicional 10a de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.

Article 4. Subjectes passius.

1. És subjecte passiu de l'impost a títol de contribuent:

 1. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix l'article 35.4 de la LGT, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.
 2. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, a títol onerós, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix l'article 35.4 de la LGT, que transmeti el terreny o que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

2. En els supòsits a que es refereix el paràgraf b) de l'apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, al persona física o jurídica, o l'entitat a que es refereix l'article 35.4 de la LGT, que adquireixi el terreny o a favor del qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.

Article 5. Responsables i successors.

1. Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en la Llei General Tributària i a l'Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos en la Llei General Tributària.

3. Les obligacions tributàries pendents s'exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense responsabilitat, en els termes previstos en la Llei General Tributària i en l'Ordenança General.

Article 6. Beneficis fiscals.

1. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de:

 1. La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge.
 2. Les transmissions de béns que es trobin dins el perímetre delimitat com a conjunt històric artístic, o que hagin estat declarats individualment d'interès cultural segons allò que s'estableix en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus propietaris o els titulars de drets reals acreditin que han fet al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en els immobles esmentats, sempre que es compleixin les condicions següents:

Primera. Que les obres s'hagin fet en els anys en el transcurs dels quals s'hagi posat de manifest l'increment de valor, després de l'obtenció de la corresponent llicència municipal i de conformitat amb les normes reguladores del règim de protecció d'aquesta classe de béns.

Segona. Que l'import total de les obres, d'acord amb el pressupost o els pressupostos presentats a l'efecte de l'atorgament de la llicència, cobreixin com a mínim l'increment de valor.

Tercera. Que les rendes brutes de l'immoble per tots els conceptes i sense excepció no excedeixin del percentatge, amb relació al valor cadastral, igual a l'interès legal del diner més un punt en el moment de l'acreditació.

Quarta. Per tal que els béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu dels conjunts històrics, que hi estiguin globalment integrats, puguin gaudir d'exempció han de comptar amb una antiguitat igual o superior a 50 anys i han d'estar catalogats, d'acord amb la normativa urbanística, com a objecte de protecció integral en els termes que preveu la normativa de patrimoni històric i cultural.

A la sol·licitud d'exempció, s'hi ha d'adjuntar la prova documental acreditativa del compliment de les condicions assenyalades i, si no n'hi ha o si aquesta prova és insuficient, la que es consideri adequada en substitució o com a complement d'aquesta prova.

2. També estan exempts d'aquest impost els increments de valor corresponent quan la condició de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:

 1. L'Estat i els seus organismes autònoms de caràcter administratiu.
 2. La Comunitat Autònoma de Catalunya, la Província de Barcelona, i els organismes autònoms de caràcter administratiu de totes les entitats esmentades.
 3. El Municipi de Castelldefels i les entitats locals que hi estiguin integrades o que en formin part, a més dels seus organismes autònoms de caràcter administratiu.
 4. Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de benèfic docents.
 5. Les Entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades pel Text refós de la Llei d'Ordenació i  Supervisió d'Assegurances Privades, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre.
 6. Les persones o entitats a favor de les quals hagi estat reconeguda l'exempció en tractats o convenis internacionals.
 7. Els titulars de concessions administratives revertibles quant als terrenys destinats a aquestes.
 8. La Creu Roja Espanyola.
 9. L'Església Catòlica i entitats religioses compreses en els articles IV i V de l'Acord subscrit entre l'Estat Espanyol i la Santa Seu, sobre Assumptes Econòmics de 03.01.1979, sempre que l'entitat ho sol·liciti, i en la forma legalment establerta, i justificant que el bé es troba afecte a activitats o finalitats religioses, com el culte, la sustentació del clero, sagrat apostolat i exercici de la caritat, benèfics docents, mèdiques i hospitalàries i d'assistència social.
 10. Les transmissions de béns immobles en que siguin subjectes passius les Fundacions i altres Entitats sense finalitats lucratives, a l'empara del disposat per la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que es compleixin els requisits de l'article 3 de l'esmentada Llei.
 11. Les universitats, prèvia sol·licitud i justificació de l'afecció al compliment de les seves pròpies finalitats, de conformitat amb el que disposa l'article 80 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, sens perjudici del que disposa la Llei 30/1994, de Fundacions i Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interès General.

3. De conformitat amb la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, també gaudiran d'exempció d'aquest impost les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o del seu garant, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre dit habitatge, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

Aquesta exempció serà igualment aplicable a les operacions de compravendes que amb caràcter indubtable es puguin equipara a les dacions (ja sia perquè així hi consta en la pròpia escriptura o bé per aportació de certificat expedit en aquest sentit per l'entitat financera de que es tracti). Els efectes es podran aplicar retroactivament, tal com determina l'esmentada Llei, a partir del dia 01/01/2010.

Així mateix, estaran exemptes d'aquest impost les transmissions de l'habitatge en què concorrin els requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.

Per tenir dret a l'exempció es requereix que el deutor o garant transmitent o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar no disposi, en el moment de poder evitar l'alienació de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per a poder satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d'aquest requisit. No obstant això, si amb posterioritat es comprovés el contrari, es procedirà a girar la liquidació tributària corresponent.

A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquell en el qual hagi figurat empadronat el contribuent, encara que sigui de forma interrompuda, al menys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si dit termini fos inferior als dos anys. Els efectes es podran aplicar retroactivament, tal com determina l'esmentada Llei, a partir del dia 01/01/2010.

Respecte al concepte d'unitat familiar s'estarà al disposat a las Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i de modificació parcial de les Lleis dels impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes s'equipara el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.

Respecte d'aquesta exempció no resultarà d'aplicació allò disposat en l'article 9.2 del TRLRHL.

A efectes de la comprovació referida, la concurrència dels requisits previstos anteriorment s'acreditaran pel subjecte passiu davant l'Ajuntament, mitjançant la presentació dels següents documents o altres que en l'exercici de la funció de gestió, comprovació o inspecció de l'impost es puguin sol·licitar:

 • Còpia de la declaració anual se l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 • Declaració sota jurament o promesa de:
  • No estar subjecte a l'Impost sobre el Patrimoni.
  • No percebre cap tipus de prestacions o subsidi per l'atur.
  • No tenir altres salaris socials, rendes mínimes d'inserció o ajudes anàlogues d'assistència social concedides per la comunitat autònoma i entitat local.
 • Llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com parella de fet.
 • En el seu cas, declaració judicial de discapacitat dels fills majors d'edat subjectes a la pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.
 • Declaració responsable del deutor relativa al compliment dels requisits per a gaudir de la present exempció, segons el model normalitzat de l'Ajuntament: SOL·LICITUD EXEMPCIÓ IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU) - DACIONS EN PAGAMENT/EXECUCIONS HIPOTECÀRIES.

No caldrà que l'interessat aporti aquella documentació acreditativa d'aquest benefici fiscal quan l'Ajuntament pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades, i consti el consentiment de l'interessat perquè realitzi l'esmentada consulta.

Un cop s'hagi comprovat que la documentació aportada correspon als requisits exigits per l'ordenança fiscal municipal vigent, i que la suma d'ingressos de la unitat familiar del deutor hipotecari i/o garant, en la data en què es va produir el fet imposable subjecte a l'impost, és inferior a l'import del deute garantit amb la hipoteca, procedirà concedir l'exempció sol·licitada.

4. Es concedirà una bonificació del 85% de la quota de l'impost en les transmissions de vivenda habitual del causant i en la constitució sobre aquesta de drets reals de gaudiment limitatiu de domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents de 1r grau i adoptats, els cònjuges i els ascendents de 1r grau. El concepte de vivenda habitual serà el que determini en cada moment la regulació sobre l'impost sobre la renda de persones físiques (IRPF). Aquest requisit exigible al subjecte passiu serà demostrable per comprovació a través del padró d'habitants. S'acceptarà excepcionalment, amb caràcter substitutori del requisit de l'empadronament en la vivenda habitual, el que correspongui a casos forçosos d'ingrés en residències geriàtriques o canvis de residència per motiu de tractaments mèdics.

L'habitatge, un traster i fins a dues places d'aparcament es poden considerar conjuntament com a l'habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix edifici o complex urbanístic.

En qualsevol cas per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'adquirent mantingui la propietat o el dret real de gaudi sobre l'immoble durant els 3 anys següents a la mort del causant, llevat que l'adquirent mori dintre d'aquest termini.

El beneficiari estarà obligat a comunicar a l'Ajuntament qualsevol modificacions o alteracions que es produeixin respecte als requisits exigits. En cas d'incompliment d'aquesta obligació, es practicarà al beneficiari liquidació/autoliquidació per l'import beneficiat incorrectament més els interessos que legalment corresponguin i l'Ajuntament incoarà l'expedient sancionador pertinent. A tal efecte i en allò no previst en aquesta ordenança s'estarà a la regulació continguda en l'ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la Llei General Tributària i altra normativa d'aplicació.

Pel còmput del termini en el càlcul d'interessos es tindrà en compte com a data inicial la data límit per a la presentació de la declaració de la transmissió de que es tracti, i com a data final la data de presentació de la comunicació per part del subjecte passiu o, en cas de procediment inspector la de la resolució d'incoació.

Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest apartat dins del termini establert per a presentar l'autoliquidació o declaració a què es refereix l'article 13, sobre normes de gestió de l'impost. No obstant això, no es concedirà la bonificació per vivenda habitual en els supòsits en què un cop finalitzat el període de declaració o, en el seu cas, de pròrroga, no hagin presentat l'escriptura pública d'acceptació d'herència.

La sol·licitud de bonificació ha de ser expressa i per escrit.

5. S'estableix una exempció automàtica de caràcter objectiu per aquelles liquidacions/autoliquidacions per a les quals resulti una quota líquida sigui igual o inferior a 6,00 €.

Article 7. Base imposable.

1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment real del valor dels terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment de l'acreditament i experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys.

2. A l'efecte de determinar el període de temps en què es generi l'increment de valor, hom prendrà només els anys complets transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició dels terrenys de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la producció del fet imposable d'aquest impost, sense tenir en consideració les fraccions d'any.

3. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al temps d'acreditament d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquest moment a l'efecte de l'impost sobre béns immobles.

No obstant això, quan el valor sigui conseqüència d'una ponència de valors que no reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar provisionalment aquest impost d'acord amb dit planejament. En aquests casos, en la liquidació definitiva s'aplicarà el valor dels terrenys obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva que s'instruïssin, referit al moment del meritament. Quan aquesta data no coincideixi amb la data d'efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests valors es corregiran aplicant els coeficients d'actualització que corresponguin, establerts a l'efecte a les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat.

Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment de meritament de l'impost, o integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat valor cadastral en aquell moment, o, si en tingués, no concordi amb el de la finca realment tramesa, a conseqüència d'aquelles alteracions que per les seves característiques no reflecteixin en el cadastre o en el padró de l'IBI, conforme a les quals s'hagi d'assignar el valor cadastral, l'Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el dit valor cadastral sigui fixat, referint l'esmentat valor al moment de l'acreditació.

4. En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi, limitatius del domini, sobre terrenys de naturalesa urbana, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part definida en l'article anterior que representi, quant a aquest, el valor dels drets esmentats, calculat segons les regles següents:

 1. En el cas de constituir-se un dret d'usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un 2 per cent del valor cadastral del terreny per cada any de la seva durada, i no podrà excedir del 70 per cent d'aquest valor cadastral.
 2. Si l'usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que l'usufructuari tingués menys de vint anys, serà equivalent al 70 per cent del valor cadastral del terreny, i aquesta quantitat minvarà en un 1 per cent per cada any que passi d'aquesta edat, fins al límit mínim del 10 per cent del valor cadastral esmentat.
 3. Si l'usdefruit s'estableix a favor d'una persona jurídica per un termini indefinit o superior a trenta anys, es considerarà com una transmissió de la propietat plena del terreny subjecta a condició resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 100 per cent del valor cadastral del terreny usufructuat.
 4. Quan es transmeti un dret d'usdefruit que ja existeix, els percentatges expressats en les lletres a), b) i c) anteriors s'aplicaran sobre el valor cadastral del terreny en el moment d'aquesta transmissió.
 5. Quan es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor serà igual a la diferència entre el valor cadastral del terreny i el valor de l'usdefruit, calculat segons les regles anteriors.
 6.  El valor dels drets d'ús i habitació serà el que resulti d'aplicar al 75 per cent del valor cadastral dels terrenys sobre els que es constitueixin aquests drets, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
 7. Els drets reals no inclusos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o valor que les parts haguessin pactat al constituir-los, si fos igual o major que el que resulti de la capitalització a l'interès legal de la renda o pensió anual, o aquest si aquell fos menor.

5. En la constitució o transmissió del dret d'elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny, o del dret de realitzar la construcció sota terra sense que això impliqui l'existència d'un dret real de superfície, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, amb relació a aquest, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió, o en el seu defecte, el que resulti d'establir la proporció entre la superfície o el volum de les plantes que s'han de construir en alçada o en subsòl i la superfície total o el volum edificats una vegada que aquelles s'han construït.

En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal d'establir-ne la proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent.

6. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del preu just que correspongui al valor dels terrenys, excepte si el valor definit en l'apartat 4t anterior fos inferior, cas en què el percentatge s'aplicarà sobre aquest últim.

7. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal aplicar les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui la facultat de disposar dels bens; en aquest supòsit caldrà liquidar l'impost pel domini ple.

8. El valor del dret de superfície si és per temps determinat, es liquidarà segons l'escala de l'usdefruit temporal de l'apartat 4) a). Si és per temps indefinit s'aplicarà el màxim de l'escala.

9. Si el transmitent és una persona jurídica, es considera que la data d'adquisició és el 31/12/1989, sempre que l'adquisició sigui anterior a aquesta data.

Article 8. Tipus de gravamen i quota.

1. Per determinar l'import de l'increment real a què es refereix l'apartat anterior, hom aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l'acreditament el percentatge que correspongui en funció del nombre d'anys durant els quals s'hagi generat aquest increment.

 

2. El percentatge esmentat anteriorment serà el que resulti de multiplicar el nombre d'anys expressat al punt 1 d'aquest article pel percentatge anual corresponent, que serà:

Termini de generació d'increment

Percentatge anual

Entre 1 i 5 anys

3,4%

Fins a 10 anys

3,2%

Fins a 15 anys

3,1%

Fins a 20 anys

3%

3. La quota de l'impost serà la que resulti d'aplicar a la base imposable el tipus del 30%.

Article 9. Acreditament.

1. L 'impost s'acreditarà:

 1. Quan es transmeti la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió.
 2. Quan es constitueixi o es transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió.

2. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor que grava l'impost. Per a la seva determinació hom prendrà els anys complets transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la data de realització del nou fet imposable, sense considerar les fraccions d'any.

3.- Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió:

 1. En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan es tracti de documents privats, la de la seva presentació davant de l'Ajuntament.
 2. En les transmissions per causa de mort, la defunció del causant.

4. El període de generació no podrà ser inferior a un any.

Article 10. Recàrrec d'extemporaneïtat i sancions.

1. Si l'ingrés o la presentació de la declaració s'efectua dins dels 3, 6 o 12 mesos següents al final del termini voluntari de presentació i ingrés, s'aplicarà un recàrrec únic del 5, 10 o 15 per 100 respectivament, amb exclusió de l'interès de demora o de les sancions.

Si l'ingrés o la presentació de la declaració s'efectua després dels 12 mesos següents al venciment del termini legal per a fer-ho, s'exigirà el recàrrec del 20% i els interessos de demora pel període transcorregut des del dia següent al termini dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establert per a la presentació fins al moment en què es practiqui la liquidació/autoliquidació.

L'import d'aquests recàrrecs es reduirà en el 25 per cent sempre que es realitzi l'ingrés total de l'import restant del recàrrec i del total del deute de l'autoliquidació extemporània o de la liquidació practicada per l'Administració derivada de la declaració extemporània, al temps de la seva presentació o en el termini de l'article 62.2 de la Llei general tributària.

2. La manca d'ingrés en els terminis establerts en aquesta Ordenança del deute tributari que resultaria de l'autoliquidació correcta de l'impost constitueix una infracció tributària tipificada a l'article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l'esmentat article.

3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d'aquest impost constitueix una infracció tributària tipificada a l'article 192 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l'esmentat article.

4. La sanció mínima és del 50 per 100 de les quantitats que hagueren deixat d'ingressar-se. No obstant això, l'esmentada sanció es reduirà en un 30 per 100 quan el subjecte infractor manifesti la seva conformitat amb la proposta de regularització que se li formuli.

5. La sanció imposada es reduirà, també, en un 25 % si es realitza l'ingrés total de la sanció dins del període de pagament voluntari, sempre que no s'interposi recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció.

6. La resta d'infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació d'aquest impost es tipificaran i sancionaran d'acord amb el que preveu la Llei general tributària i l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Article 11. Prescripció.

1. La prescripció s'aplicarà d'ofici.

2. A aquests efectes, es computarà com a data inicial dels quatre anys prescrits per la llei, la data de transmissió més 30 dies hàbils en els supòsits de transmissions inter vivos, o més 6 mesos (de data a data) en les transmissions mortis causa.

Article 12. Nul·litat de la transmissió.

1. Quan es declari o es reconegui judicialment o administrativament que ha tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o contracte determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de cinc anys des que la resolució va ser ferma, i s'entén que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d'efectuar les devolucions recíproques a què es refereix l'art. 1295 del Codi Civil. Encara que l'acte o contracte no hagi produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declara per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, tampoc hi haurà lloc per a cap devolució.

2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants, no s'escaurà la devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal mutu acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i assentiment de la demanda.

3. En els actes o els contractes entre els quals existeixi alguna condició, la seva qualificació es farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si és suspensiva, l'impost no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició és resolutòria, no cal dir que l'impost s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, en el cas de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de l'apartat anterior.

Article 13. Normes de gestió de l'impost.

 1.  
  1. Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant d'aquest Ajuntament una declaració segons el model que aquest ha determinat, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per fer la liquidació corresponent.
  2. Aquesta declaració haurà de ser presentada en els terminis següents, des de la data en què es produeixi l'acreditament de l'impost:
   1. Quan es tracti d'actes inter vivos, el termini serà de trenta dies hàbils.
   2. Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu, entenent-se concedida automàticament, de manera tàcita si es compleixen els següents requisits:
    1. La sol·licitud ha de ser presentada dins del dit termini obligatori de declarar (sis mesos des de la data de la mort).
    2. Cal justificar la defunció documentalment.
    3. Cal identificar amb claredat la finca objecte de transmissió.
  3. A la declaració s'hi adjuntaran els documents on constin els actes o contractes que originen la imposició, a més de l'últim rebut d'impost sobre béns immobles i d'un plànol d'ubicació de la finca quan aquesta no sigui plenament identificable a través de la referència cadastral.
 2.  
  1. El període de pagament en voluntària de les autoliquidacions de l'impost comprendrà des de la data de l'autoliquidació fins a la data límit de presentació de la declaració, d'acord amb l'estipulat en l'apartat 2). Aquelles autoliquidacions que es presentin fora de termini s'hauran de pagar el dia en què s'autoliquidin o el dia següent, d'acord amb el previst per l'article 161.1b) de la LGT.
  2. L'autoliquidació efectuada pel subjecte passiu tindrà la consideració de liquidació provisional, a compte, sotmesa a la comprovació corresponent del fet que s'ha efectuat mitjançant l'aplicació correcta de les normes reguladores de l'impost. Aquesta liquidació esdevindrà definitiva d'acord amb el que està establert legalment.
  3. En la resta de supòsits, l'Ajuntament practicarà liquidacions de l'impost.
 3. Independentment del que estableix l'apartat 2.1 d'aquest article, també estan obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius:
  1. En els supòsits previstos a la lletra a) de l'art. 3 d'aquesta Ordenança, sempre que s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.
  2. En els supòsits previstos a la lletra b) d'aquell article, l'adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi o es trameti el dret real de què es tracti.
 4. Els notaris, per tal de donar acompliment a l'obligació de comunicar a l'Ajuntament una relació comprensiva de tots els documents que han autoritzat i en els que s'hi continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet imposable d'aquest impost, remetran mensualment i per via telemàtica, a la plataforma del Consell General del Notarial, un índex informatitzat, el qual, una vegada processat i verificat, es posarà a disposició de l'Ajuntament per tal que pugui obtenir-lo mitjançant comunicacions telemàtiques entre tots dos servidors. El mateix procediment es farà servir per comunicar a l'Ajuntament la relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes. El que es preveu en aquest apartat s'entén sense perjudici del deure general de col·laboració establert en la Llei General Tributària.

Els Notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin sobre el termini dins el qual estan obligats a presentar declaració per l'impost, i sobre les responsabilitats per la manca de presentació de declaracions.

 1. En cas d'incompliment de les obligacions per part del subjecte passiu s'estarà al que disposen les seccions V (Inspecció) i VI (Règim Sancionador) de l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals.
 2. La recaptació de l'IIVTNU es realitzarà per part de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni subscrit entre ambdós organismes, i les seves actuacions s'adequaran al previst per la normativa aplicable i l'ordenança general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Article 14. Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 27 d'octubre de 2016, i se n'han formulat al.legacions, les quals han estat resoltes pel Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 22 de desembre de 2016, en la qual ha estat aprovat de manera definitiva l'expedient , i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2017. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.


Revisado: 29/12/2016

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50