(esta información solo está disponible en catalán)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 (2021)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

Article 1. Fonament legal.

D'acord amb el que preveuen els articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i 20 a 27 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s'estableix la taxa per a la tramitació municipal de les autoritzacions ambientals, de les llicències ambientals, de les llicències i comunicacions prèvies d'espectacles públics i activitats recreatives, de les comunicacions prèvies d'activitats i declaracions responsables.

.

Article 2. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa, l'activitat municipal, tècnica i administrativa, derivades de:

a) La tramitació de les autoritzacions ambientals que concedeix la Generalitat de Catalunya, a què es troben sotmeses les activitats que es relacionen en l'annex I de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats o normativa que les substitueixi.

b) La sol·licitud de les llicències ambientals per a les activitats de les incloses als annexos II de la Llei 20/2009 o normativa que les substitueixi.

c) Les sol·licituds de les llicències d'espectacles i activitats recreatives, de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats recreatives i el Decret 112/2010 o normativa que les substitueixi.

d) Les comunicacions prèvies a què resten sotmeses les activitats de l'annex III de la Llei 20/2009, de la Llei 11/2009 i del Decret 112/2010, de l'annex Ia Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, de la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte i Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament, Decret  Llei 1 /2009 de 22 de desembre d'ordenació dels equipaments comercials, així com també les comunicacions d'activitats amb baixa incidència ambiental d'acord amb el Decret Legislatiu 2/2003, Decret 179/1995, i l'acord de Ple de 14 de setembre de 2010 o normativa que les substitueixi.

e) Les declaracions responsables a què resten sotmeses les activitats de l'annex I de la Llei 16/2015, Decret 159/2012 de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic o normativa que les substitueixi.

f) L'adequació de les activitats existents.

g) Els controls i revisions de les activitats compreses en els apartats anteriors.

h) El manteniment i gestió del cens d'activitats i dels registres d'establiments oberts al públic i de persones organitzadores, així com de la funció inspectora per assegurar la seva vigència i actualització.

i) Els canvis de titular, modificacions i/o ampliacions de les activitats compreses en els apartats anteriors.

2.1. Tindran la consideració d'establiments les edificacions, construccions, instal·lacions, i també les superfícies cobertes o sense cobrir, obertes o no al públic, permanents o desmuntables, que s'utilitzin per a qualsevol activitat empresarial, comercial i professional, i que es dediqui a l'exercici de qualsevol activitat subjecta a l'impost d'activitats econòmiques, fins i tot aquelles de caràcter auxiliar o complementari, es comuniquin o no amb l'establiment principal.

2.2. Estan subjectes a aquesta taxa :

a) Les autoritzacions, llicències ambientals, comunicacions i declaracions responsables pel primer establiment de les activitats, dels espectacles públics i les activitats recreatives, permanents o desmuntables.

b) Les transmissions de les mateixes.

c) Les ampliacions de superfície d'una mateixa activitat.

d) Les ampliacions d'activitats dintre d'un mateix establiment.

e) Les revisions periòdiques de les autoritzacions, llicències.

f) Els controls de les activitats.

g) L'adequació de les activitats a la normativa vigent i la legalització de les existents .

h) Les llicències i autoritzacions per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari i les comunicacions d'actuacions en directe.

i) Les llicències d'establiments oberts al públic no permanents desmuntables.

j) Canvis d'ús de locals i/o habitatges per l'exercici d'una activitat professional.

2.3. No constituiran el fet imposable:

a) Els supòsits de trasllat de l'activitat existent a un altre local de forma provisional, per adequar o millorar l'existent, sense canviar d'activitat.

b) La transformació de la personalitat jurídica de la societat titular de l'activitat per imperatiu legal, sempre i quan la societat inicial compti amb llicència d'obertura o aquesta es trobi en tràmit.

Article 3. Subjecte passiu.

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què fa referència l'art. 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin titulars de les activitats i/o instal·lacions que fonamentin la intervenció de l'Administració municipal.

Article 4. Responsables.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l'Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Quota tributària.

Serà la resultant d'aplicar una quota fixa en funció del tipus d'activitat i de la tasca administrativa que comporta la tramitació del corresponent expedient, i una quota variable en funció de la superfície on es desenvoluparà l'activitat. La quota inclourà la preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província si és el cas.

TARIFES QUOTA VARIABLE

Concepte

Quota

a) Per m2 construït fins 2000 m2

4,30 €

b) Per m2 construït a partir de 2000 m2

1,85 €

c) Per m2 descobert fins 2000 m2

1,05 €

d) Per m2 descobert a partir de 2000 m2

0,50 €

Aquesta tarifa no serà aplicable a les activitats de l'apartat 6è de la tarifes previstes en la quota fixa següent.

TARIFES QUOTA FIXA

Règims d'intervenció municipals de les activitats

 

 

Concepte

Quota

 

1- Informe preceptiu i vinculant per les activitats subjectes a procediment d'autorització ambiental de la Generalitat de Catalunya, amb declaració d'impacte ambiental (art. 22 LPCA)

1.833,00 €

 

 

 

 

2- Activitats subjectes a llicencia ambiental municipal (art. 33 a 50 LPCA):

 

 

A) Annex II-1 Procediment de concessió de la llicència ambiental amb decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d'impacte ambiental, no incloses en l'annex I i que estan classificades amb altres annexos II, III o IV quan afectin a espais naturals

3.666,50 €

 

B) Annex II-2. Procediment de concessió de la llicència ambiental d'activitats sotmeses a llicència ambiental sense necessitat de sotmetre a cap procés d'avaluació d'impacte ambiental

3.003,00 €

 

 

 

 

3- Activitats subjectes a llicència d'activitats recreatives

3.092,25 €

 

 

 

 

4- Activitats subjectes a Comunicació prèvia ambiental (Annex III LPCA)

2.546,25 €

 

 

 

 

5- Activitats subjectes a Comunicació Prèvia d'activitats recreatives i restaurants, bars i bars restaurants

2.546,25 €

 

 

 

 

6- En els següents supòsits la quota tributària a aplicar serà:

 

 

Bar Musical   

12.495,00 €

 

Restaurant Musical   

9.675,75 €

 

Discoteca

20.165,25 €

 

Sales de Ball

20.165,25 €

 

Sales de festes amb espectacle

20.165,25 €

 

Sala de concert

20.165,25 €

 

Discoteques de joventut

20.165,25 €

 

Karaoke

6.620,25 €

 

Sales de festes amb espectacle i concerts d'infància i joventut.

6.620,25 €

 

Cafès teatre i cafè concert

6.620,25 €

 

Establiments de règim especial

100.679,25 €

 

Establiments públics amb reservats annexos

100.679,25 €

 

Salons de jocs recreatius

50.200,50 €

 

Salons esportius

23.819,25 €

 

Si els indicats establiments superen l'aforament de 500 persones, la quota tributaria anterior s'incrementà en un 25% 

 

 

Banc i Caixes d'Estalvis

19.981,50 €

 

Benzineres i sortidors

43.067,85 €

 

Antenes de telecomunicacions, estacions base de telefonia mòbil i instal·lacions similars

9.749,25 €

 

 

 

 

7- Activitats subjectes a règim de declaració responsable i/o activitats innòcues

1.527,75 €

 

7bis- Activitats subjectes a règim de comunicació

1.700,00 €

 

  

 

8- Les Modificacions substancials dels diferents règims d'intervenció administrativa:

Els serà d'aplicació la reducció del 50% de la quota de la taxa

 

 

 

 

9- Controls periòdics previstos en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental i en la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, els seus reglaments de desenvolupament, ordenances municipals.

509,25 €

 

 

 

 

10- Llicencies d'activitats destinades  a la realització  d'espectacles públics o d'activitats recreatives en estructures no permanents desmuntables”. Quota tributaria  per dia

304,50 €

 

 

 

 

11- Llicència Municipal per espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari

(art. 42 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol)

 

 

11.1- Llicència anual

2.100,00 €

 

11.2- Llicència per a una activitat

315,00 €

 

 

 

 

12- Comunicació prèvia sanitària

189,00 €

 

 

 

 

13- Autorització sanitària de funcionament dels centres de Tatuatge, Pírcing i micropigmentació

180,00 €

 

 

 

 

14- Activitat de coworking o activitat principal si en coexisteixen més d'una ( oficines i activitats).

La resta d'activitats addicionals que s'instal·lin en l'establiment coworking o compartit tindran una reducció del 50% de la quota de l'activitat principal. 

1.527,75 €

 

 

 

15- Habitatges d'ús turístic

500,00 €

 

 

 

16- Visites de control, comprovació, inspecció i revisió a les activitats, sigui a instància de part o d'ofici:

 

 

Taxes exigides per les diverses visites de control, comprovació, inspecció i revisió previstes en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, en la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, els seus reglaments de desenvolupament i ordenances municipals aplicables, exclosa la primera :

 

 

Visita

Quota

2a

  230,00 €

3a

  430,00 €

4a

  690,00 €

Següents

1.030,00 €

 

 

 

17- Inspecció i comprovació de canvis de titularitat

714,00 €

 

18.-Tràmit Informe Bombers segons la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

200,00 €

 

18.1 Mesuraments sonomètrics (Mesuraments realitzats de conformitat amb el que preveu la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i el decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el seu reglament, adaptant-se el seus annexos):

a) A partir del segon mesurament sonomètric (interior o exterior) a petició de part i negatiu en horari festiu i nocturn, per hora del funcionari.

b) A partir del segon mesurament sonomètric (interior o exterior) a petició de part i negatiu en horari laboral i nocturn, per hora del funcionari.

c) A partir del segon mesurament sonomètric (interior o exterior) a petició de part i negatiu en horari festiu i diürn, per hora del funcionari.

d) A partir del segon mesurament sonomètric (interior o exterior) a petició de part i negatiu en horari laboral i diürn, per hora del funcionari.

 

 

 

 

54,70 €

 

48,75 €

 

 

48,75 €

 

34,85 €

18.2 A partir del segon mesurament sonomètric

200,00 €

     

Article 6. Beneficis fiscals.

1. Estaran exempts del pagament de la taxa, però no de l'obligació d'obtenir la llicència:

 1. Els trasllats forçosos per causa d'expropiació o sinistre de l'immoble que el faci inhabitable, sempre que en el nou local s'exerceixi la mateixa activitat i no s'ocupi una superfície major. El dret d'exempció caducarà als 6 mesos d'efectuar-se l'obertura sense haver-la sol·licitat.

 2. Aquelles instal·lacions proposades per Administracions Públiques, els seus Organismes Autònoms, Societats Mercantil participades íntegrament per capital municipal i institucions sense ànim de lucre destinades a equipaments i serveis.

 3. Les activitats i instal·lacions que duguin a terme les Universitats en els béns afectes directament al compliment de les seves finalitats, de conformitat amb el que disposa l'article 80 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, sense perjudici del que disposa la Llei 30/1994, de Fundacions i Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interès General.

 4. Els trasllats de local que comportin augment de plantilla en relació a l'existent a l'anterior local l'últim dia anterior al trasllat.

 5. Les inspeccions per canvi de titular entre cònjuges o parelles amb vinculació efectiva i estable acreditada o entre pares i fills.

  2. Tindran una bonificació del 50% de la taxa:

 6. Els trasllats d'establiment o activitat del centra urbà al polígon industrial.

 7. Els establiments de màquines recreatives que reconverteixin la seva activitat.

  3. Tindran una bonificació del 75% de la taxa els trasllats d'establiments o activitats de MICROPYMES (fins a 5 treballadors) o autònoms.

  4. Tindran una bonificació del 20% de la quota les persones físiques que és donen d'alta com empresa a efectes d'iniciar l'activitat sempre que reuneixin els següents requisits:

 • Que es trobin a l'atur o sigui primera contractació.
 • Que estiguin empadronats al municipi.
 • Que la superfície del local on s'exerceixi l'activitat no superi els 500 m2.

5. Tindran dret a obtenir una bonificació de la quota de la taxa les PYMES que incrementin la plantilla de treballadors amb contractes amb durada d'un any com a mínim i jornada complerta, a raó d'un 5% de bonificació per cada treballador amb un màxim de 10 treballadors i, per tant, un màxim de 50% d'import bonificat.

6. Tributen el 50% de la quota resultant dels números anteriors les obertures d'establiments que romanguin oberts al públic per un període màxim de 6 mesos l'any.

7. Els trasllats de local que impliquen continuació en l'activitat tributaran el 60% de la tarifa corresponent actual.

8. Les ampliacions, modificacions o els canvis de classificació o categoria segons l'epígraf de l'impost sobre activitats econòmiques, tributaran el 50% de les tarifes corresponents a la nova activitat i/o categoria.

9. Procediment de legalització d'una activitat sense llicència o sense comunicació prèvia o declaració responsable arrel d'una inspecció d'ofici per l'Ajuntament: la tarifa a pagar serà el resultat d'incrementar un 50% la tarifa ordinària de concessió de la llicència corresponent.

10. Gaudiran d'una bonificació del 25% de la quota aquelles empreses que acreditin que disposen del certificat del sistema d'ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS), o disposin d'una certificació ISO 14001 de la seva activitat, d'acord amb les previsions de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (Disposició Addicional Sisena en relació amb l'article 89).

 

11. Per gaudir dels beneficis fiscals que tinguin caràcter potestatiu caldrà estar al disposat en el CAPITOL IV – CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS de l'ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació els ingressos de dret públic municipals.

 

Article 7. Acreditament.

1. La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'iniciarà aquesta activitat:

 1. En les obertures sotmeses a comunicació prèvia i declaració responsable i control posterior, en la data de presentació de comunicació i declaració responsable prèvia a l'inici de l'activitat, d'acord amb el que preveu l'article 71.bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 2. En les obertures sotmeses a llicència o control previ, en la data de presentació de la corresponentsol·licitud de la llicència d'obertura.

 3. En elssupòsits que l'oberturahagi tingut lloc sense la presentacióde la comunicació prèvia i Declaració Responsable o, en el seu cas, sense haver obtingut l'oportunallicència, i en el supòsits que l'activitat desenvolupada no estigui plenamentemparada, la taxa es meritarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal conduïen a determinar so l'establimentreuneix o no les condicions legalment exigibles.

 4. En el moment en què el titular cursa o està obligat a cursar l'alta de l'impost sobre activitats econòmiques (I.A.E.).

 5. Quan s'efectuï el traspàs o el trasllat o quan el local on hagi de realitzar la seva activitat s'utilitzi o estigui en funcionament, obert al públic o no.

 6. Per la domiciliació de societats en locals, escriptoris, oficines, despatxos o estudis, on es realitzin activitats comercials, industrials, de serveis o professionals.

 7. Per l'obertura per part de les esmentades societats encara que el seu domicili estigui fora del terme municipal, d'agències, delegacions, sucursals, oficines o locals.

  2. No es realitzarà l'actuació administrativa ni es tramitarà el corresponent expedient si no se n'ha efectuat el pagament.

  3. Si s'efectua l'obertura sense haver obtingut la llicència oportuna o comunicació prèvia i declaració responsable, la taxa meritarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal tendent a determinar si l'establiment té les condicions exigibles o no, amb independència que s'iniciï l'expedient administratiu que es pugui instruir per autoritzar l'obertura de l'establiment o decretar-ne el tancament, si l'activitat esmentada no fos autoritzable.

4. L'obligació de contribuir neix independentment per cada un dels locals on es realitza l'activitat subjecta al procediment corresponent d'intervenció administrativa (fàbriques, tallers, oficines, tendes, magatzems i dependències de qualsevol classe).

Article 8. Normes de gestió de la taxa.

1. Les persones interessades en l'obertura d'un establiment han de presentar, prèviament, al Registre General de l'Ajuntament la sol·licitud de llicència o comunicació prèvia o declaració responsable que correspongui, i hi ha d'especificar l'activitat o les activitats que es desenvoluparen al local adjuntar-hi la documentació que els pugui ser requerida en cada cas.

2. Si, una vegada formulada la sol·licitud o comunicació prèvia o declaració responsable, es variés o s'ampliés l'activitat que es vol desenvolupar a l'establiment, o es modifiquessin les condicions projectades per a l'esmentat establiment o bé s'ampliés el local previst inicialment, s'hauran de comunicar aquestes variacions a l'administració municipal.

3. En el supòsit de canvi de titularitat en les activitats obligades a presentar projecte tècnic, independentment que els siguin aplicables les exempcions de l'article 6è, si han transcorregut més de 5 anys del fet imposable anterior, s'haurà de presentar certificat signat per tècnic competent que acrediti que el local on s'exerceix l'activitat s'ajusta actualment al contemplat en el projecte, en cas contrari, s'haurà de aportar un nou projecte tècnic.

4. En els cassos de desistiment, durant els 6 mesos posteriors a la sol·licitud de la llicència, sense que l'establiment s'hagi obert al públic ni concedit encara la llicència, la taxa serà del 50% de la quota pertinent si no s'hagués iniciat la prestació del servei, o del 75% en cas contrari.

 

5. En els cassos de denegació de la llicència, es procedirà a la devolució d'ofici del 40% de l'import abonat. No procedirà la deducció ni cap devolució en qualsevol dels supòsits:

 

 1. Quan el subjecte passiu hagi iniciat l'activitat sol·licitada.

 2. Quan la denegació d'una llicència innòcua es fonamenti en no haver adoptat les mesures correctores de caràcter tècnic, excloses les de caràcter urbanístic que s'haguessin fixat per l'exercici de l'activitat que es tracti.

 3. Quan es revoqui una llicència amb incidència ambiental (activitat classificada) per no haver adoptat les mesures correctores de caràcter tècnic que s'haguessin fixat per l'exercici de l'activitat que es tracti.

   

  6. En els cassos de renúncia a la llicència ja concedida no es retornarà cap import.

  7. Simultàniament a la presentació de la sol·licitud de llicència, els sol·licitants hauran d'autoliquidar la taxa, segons el model existent a l'efecte a les dependències municipals, d'acord amb el que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. Les autoliquidacions tenen el caràcter de liquidació provisional subjecta a comprovació administrativa posterior, prèvia a l'aprovació definitiva per l'òrgan competent.

  L'autoliquidació de la taxa referida en el paràgraf anterior s'haurà de pagar dintre del mateix exercici en el que es realitzi la sol·licitud de la llicència o l'immediatament posterior i en tot cas abans dels 6 mesos següents a la finalització del termini de pagament.

  8. En allò no previst en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

  La recaptació de la Taxa per Llicència d'Obertura d'establiments es realitzarà per part de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni subscrit entre ambdós organismes, i les seves actuacions s'adequaran al previst per la normativa aplicable i l'ordenança general reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.Article 9. Disposició final.

  La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 24 d'octubre de 2019, i definitivament pel Ple de data 19 de desembre de 2019, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2020. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.


Revisado: 30/12/2020

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50