(esta información solo está disponible en catalán)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 (2017)

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

Article 1. Fonament legal.

En ús de les facultats atorgades pel articles 133.2 i 142 de la Constitució i pel article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes, aquest Ajuntament estableix la Taxa per l'actuació municipal de control previ o posterior a l'inicií d'obertures d'establiments que es regirà per la present ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable.

El fet imposable ve determinat per l'activitat municipal tècnica i administrativa de control i comprovació tendent a verificar si els establiments industrials, comercials o mercantils, així com la resta d'activitats empresarials, esportives o artístiques subjectes a l'Impost sobre Activitats Econòmiques, tenen les condicions ambientals i de seguretat requerides per la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats infraestructures i edificis, Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, els seus reglaments de desenvolupament, ordenances municipals i altra normativa sobre la matèria, que s'exigeixen per a la concessió de la llicència municipal corresponent, per la comunicació prèvia i declaració responsable del subjecte passiu. Així mateix, s'originarà l'activitat municipal de comprovació i verificació, com a conseqüència de la actuació inspectora en els supòsits en que es constati l'existència d'activitats que no es troben emparades plenament per l'oportuna comunicació prèvia i declaració responsable. Es consideren fets imposables a l'efecte d'aquesta ordenança els que segueixen:

 1. L'establiment de primera instal·lació.
 2. Els trasllats de locals i la domiciliació o trasllat de domicili de societats i entitats jurídiques.
 3. L'ampliació de l'establiment i qualsevol alteració que es dugui a terme i que afecti les condicions assenyalades en el paràgraf primer d'aquest article, encara que el titular sigui el mateix.
 4. La realització de visites de control, revisió i comprovació, d'acord amb la Llei 2082009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats infraestructures i edificis, Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, els seus reglaments de desenvolupament, ordenances municipals.
 5. Per la tramitació administrativa corresponent a l'Ajuntament de les activitats sotmeses al règim d'autorització ambiental dels annexos 1.1 i 1.2 de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental.
 6. L'autorització d'activitats esportives o artístiques amb estructures desmuntables de caràcter no permanent.
 7. Canvis d'ús de locals i/o habitatges per l'exercici d'una activitat professional.

Es considerarà establiment industrial, comercial o mercantil tota edificació habitable, que sigui oberta al públic o no, que no es destini exclusivament a habitatge, i que es dediqui a l'exercici de qualsevulla activitat subjecta a impost d'activitats econòmiques o en serveixi d'auxili o complement, o hi tingui relació, de forma que els proporcioni beneficis o aprofitament, com per exemple, seus socials, agències, delegacions o sucursals d'entitats jurídiques, escriptoris, oficines, despatxos, estudis o magatzems tancats al públic.

Article 3. Subjecte passiu.

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què fa referència l'art. 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin titulars de les activitats i/o instal·lacions que fonamentin la intervenció de l'Administració municipal.

Article 4. Responsables.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l'Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Quota tributària.

Serà la resultant d'aplicar una quota fixa en funció del tipus d'activitat i de la tasca administrativa que comporta la tramitació del corresponent expedient, i una quota variable en funció de la superfície on es desenvoluparà l'activitat. La quota inclourà la preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província si és el cas.

En el cas d'activitats desenvolupades en règim de coworking la quota fixa es calcularà al 50% del que correspondria.

TARIFES QUOTA VARIABLE

Concepte

Quota

a) Per m2 construït fins 2000 m2

4,30 €

b) Per m2 construït a partir de 2000 m2

1,85 €

c) Per m2 descobert fins 2000 m2

1,05 €

d) Per m2 descobert a partir de 2000 m2

0,50 €

Aquesta tarifa no serà aplicable a les activitats de l'apartat 6è de la tarifes previstes en la quota fixa següent.

TARIFES QUOTA FIXA

Règims d'intervenció municipals de les activitat

 

Concepte

Quota

 

1- Informe preceptiu i vinculant per les activitats subjectes a procediment d'autorització ambiental de la Generalitat de Catalunya, amb declaració d'impacte ambiental (art. 22 LPCA)

1.833,00 €

 

 

 

 

2- Activitats subjectes a llicencia ambiental municipal (art. 33 a 50 LPCA):

 

 

A) Annex II-1 Procediment de concessió de la llicència ambiental amb decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d'impacte ambiental, no incloses en l'annex I i que estan classificades amb altres annexos II, III o IV quan afectin a espais naturals

3.666,50 €

 

B) Annex II-2. Procediment de concessió de la llicència ambiental d'activitats sotmeses a llicència ambiental sense necessitat de sotmetre a cap procés d'avaluació d'impacte ambiental

3.003,00 €

 

 

 

 

3- Activitats subjectes a llicència d'activitats recreatives

3.092,25 €

 

 

 

 

4- Activitats subjectes a Comunicació prèvia ambiental (Annex III LPCA)

2.546,25 €

 

 

 

 

5- Activitats subjectes a Comunicació Prèvia d'activitats recreatives

2.546,25 €

 

 

 

 

6- En els  següent supòsits i fins un aforament de 150 persones la quota Tributaria a aplicar serà:

 

 

Bar Musical   

12.495,00 €

 

Restaurant Musical   

9.675,75 €

 

Discoteca

20.165,25 €

 

Sales de Ball

20.165,25 €

 

Sales de festes amb espectacle

20.165,25 €

 

Sala de concert

20.165,25 €

 

Discoteques de joventut

20.165,25 €

 

Karaoke

6.620,25 €

 

Sales de festes amb espectacle i concerts d'infància i joventut.

6.620,25 €

 

Cafès teatre i cafè concert

6.620,25 €

 

Establiments de règim especial

100.679,25 €

 

Establiments públics amb reservats annexos

100.679,25 €

 

Salons de jocs recreatius

50.200,50 €

 

Salons esportius

23.819,25 €

 

Si els indicats establiments superen l'aforament de 150 persones, la quota tributaria anterior s'incrementà en un 25% 

 

 

Banc i Caixes d'Estalvis

19.981,50 €

 

Benzineres i sortidors

43.067,85 €

 

Antenes de telecomunicacions, estacions base de telefonia mòbil i instal·lacions similars

9.749,25 €

 

 

 

 

7- Activitats subjectes a règim de declaració responsable i/o activitats innòcues

1.527,75 €

 

7bis- Activitats subjectes a règim de comunicació

1.700,00 €

 

 

 

 

8- Les Modificacions substancials dels diferents règims d'intervenció administrativa:

 

 

Els serà d'aplicació la reducció del 50% de la quota de la taxa.

 

 

 

 

 

9- Controls periòdics previstos en la Llei  20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental i en la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, els seus reglaments de desenvolupament, ordenances municipals.  Quota tributaria 

509,25 €

 

 

 

 

10- Llicencies d'activitats  destinades  a la realització  d'espectacles públics o d'activitats recreatives en estructures no permanents desmuntables”. Quota tributaria  per dia

304,50 €

 

 

 

 

11- Llicència Municipal per espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol)

 

 

11.1- Llicència anual

2.100,00 €

 

11.2- Llicència per a una activitat

315,00 €

 

 

 

 

12- Comunicació prèvia sanitària

189,00 €

 

 

 

 

13- Autorització sanitària de funcionament dels centres de Tatuatge, Pírcing i micropigmentació

180,00 €

 

 

 

 

14- Habitatges d'ús turístic

500,00 €

 

15- Visites de control, comprovació, inspecció i revisió a les activitats, sigui a instància de part o d'ofici:

 

Taxes exigides per les diverses visites de control, comprovació, inspecció i revisió previstes en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, en la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, els seus reglaments de desenvolupament i ordenances municipals aplicables, exclosa la primera :

 

 

 

Quota

2a

  230,00 €

3a

  430,00 €

4a

  690,00 €

Següents

1.030,00 €

 

16- Inspecció i comprovació de canvis de titularitat

714,00 €

     

Article 6. Beneficis fiscals.

1. Estaran exempts del pagament de la taxa, però no de l'obligació d'obtenir la llicència:

 1. Els trasllats forçosos per causa d'expropiació o sinistre de l'immoble que el faci inhabitable, sempre que en el nou local s'exerceixi la mateixa activitat i no s'ocupi una superfície major. El dret d'exempció caducarà als 6 mesos d'efectuar-se l'obertura sense haver-la sol·licitat.
 2. Aquelles instal·lacions proposades per Administracions Públiques, els seus Organismes Autònoms, Societats Mercantil participades íntegrament per capital municipal i institucions sense ànim de lucre destinades a equipaments i serveis.
 3. Les activitats i instal·lacions que duguin a terme les Universitats en els béns afectes directament al compliment de les seves finalitats, de conformitat amb el que disposa l'article 80 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, sense perjudici del que disposa la Llei 30/1994, de Fundacions i Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interès General.
 4. Els trasllats de local que comportin augment de plantilla en relació a l'existent a l'anterior local l'últim dia anterior al trasllat.

2. Tindran una bonificació del 50% de la taxa:

 1. Els trasllats d'establiment o activitat del centra urbà al polígon industrial.
 2. Els establiments de màquines recreatives que reconverteixin la seva activitat.

3. Tindran una bonificació del 75% de la taxa els trasllats d'establiments o activitats de MICROPYMES (fins a 5 treballadors) o autònoms.

4. Tindran una bonificació del 20% de la quota les persones físiques que és donen d'alta com empresa a efectes d'iniciar l'activitat sempre que reuneixin els següents requisits:

 • Que es trobin a l'atur o sigui primera contractació.
 • Que estiguin empadronats al municipi.
 • Que la superfície del local on s'exerceixi l'activitat no superi els 500 m2.

5. Tindran dret a obtenir una bonificació de la quota de la taxa les PYMES que incrementin la plantilla de treballadors amb contractes amb durada d'un any com a mínim i jornada complerta, a raó d'un 5% de bonificació per cada treballador amb un màxim de 10 treballadors i, per tant, un màxim de 50% d'import bonificat.

6. Tributen el 50% de la quota resultant dels números anteriors les obertures d'establiments que romanguin oberts al públic per un període màxim de 6 mesos l'any.

7. Els trasllats de local que impliquen continuació en l'activitat tributaran el 60% de la tarifa corresponent actual.

8. Les ampliacions, modificacions o els canvis de classificació o categoria segons l'epígraf de l'impost sobre activitats econòmiques, tributaran el 50% de les tarifes corresponents a la nova activitat i/o categoria.

9. Procediment de legalització d'una activitat sense llicència o sense comunicació prèvia o declaració responsable arrel d'una inspecció d'ofici per l'Ajuntament: la tarifa a pagar serà el resultat d'incrementar un 50% la tarifa ordinària de concessió de la llicència corresponent.

10. En els casos de desistiment/renúncia, durant els sis mesos posteriors a la sol·licitud de la llicència, sense que l'establiment s'hagi obert al públic ni concedit encara la llicència, la taxa serà del 50% de la quota. Si ja s'hagués concedit serà del 100%.

11. En el supòsit que es denegui la llicència sol·licitada, la quota que s'haurà de liquidar serà del 30% de la que li hauria correspost satisfer. En el cas que l'interessat hagi liquidat la totalitat o una part de la quota, la restant fins arribar al 30% esmentat se li retornarà d'ofici. No procedirà la deducció ni cap devolució en qualsevol dels supòsits:

 1. Quan el subjecte passiu hagi iniciat l'activitat sol·licitada.
 2. Quan la denegació d'una llicència innòcua es fonamenti en no haver adoptat les mesures correctores de caràcter tècnic, excloses les de caràcter urbanístic que s'haguessin fixat per l'exercici de l'activitat que es tracti.
 3. Quan es revoqui una llicència amb incidència ambiental (activitat classificada) per no haver adoptat les mesures correctores de caràcter tècnic que s'haguessin fixat per l'exercici de l'activitat que es tracti.

Article 7. Acreditament.

1. La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'iniciarà aquesta activitat:

 1. En les obertures sotmeses a comunicació prèvia i declaració responsable i control posterior, en la data de presentació de comunicació i declaració responsable prèvia a l'inici de l'activitat, d'acord amb el que preveu l'article 71.bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 2. En les obertures sotmeses a llicència o control previ, en la data de presentació de la corresponent  sol·licitud de la llicència d'obertura.
 3. En els  supòsits que l'obertura  hagi tingut lloc sense la presentació  de la comunicació prèvia i Declaració Responsable o, en el seu cas, sense haver obtingut l'oportuna  llicència, i en el supòsits que l'activitat desenvolupada no estigui plenament  emparada, la taxa es meritarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal conduïen a determinar so l'establiment  reuneix o no les condicions legalment exigibles.
 4.    En el moment en què el titular cursa o està obligat a cursar l'alta de l'impost sobre activitats econòmiques (I.A.E.).
 5.    Quan s'efectuï el traspàs o el trasllat o quan el local on hagi de realitzar la seva activitat s'utilitzi o estigui en funcionament, obert al públic o no.
 6.    Per la domiciliació de societats en locals, escriptoris, oficines, despatxos o estudis, on es realitzin activitats comercials, industrials, de serveis o professionals.
 7.    Per l'obertura per part de les esmentades societats encara que el seu domicili estigui fora del terme municipal, d'agències, delegacions, sucursals, oficines o locals.

2. No es realitzarà l'actuació administrativa ni es tramitarà el corresponent expedient si no se n'ha efectuat el pagament.

3. Si s'efectua l'obertura sense haver obtingut la llicència oportuna o comunicació prèvia i declaració responsable, la taxa meritarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal tendent a determinar si l'establiment té les condicions exigibles o no, amb independència que s'iniciï l'expedient administratiu que es pugui instruir per autoritzar l'obertura de l'establiment o decretar-ne el tancament, si l'activitat esmentada no fos autoritzable.

4. L'obligació de contribuir neix independentment per cada un dels locals on es realitza l'activitat subjecta al procediment corresponent d'intervenció administrativa (fàbriques, tallers, oficines, tendes, magatzems i dependències de qualsevol classe).

Article 8. Normes de gestió de la taxa.

1. Les persones interessades en l'obertura d'un establiment han de presentar, prèviament, al Registre General de l'Ajuntament la sol·licitud de llicència o comunicació prèvia o declaració responsable que correspongui, i hi ha d'especificar l'activitat o les activitats que es desenvoluparen al local adjuntar-hi la documentació que els pugui ser requerida en cada cas.

2. Si, una vegada formulada la sol·licitud o comunicació prèvia o declaració responsable, es variés o s'ampliés l'activitat que es vol desenvolupar a l'establiment, o es modifiquessin les condicions projectades per a l'esmentat establiment o bé s'ampliés el local previst inicialment, s'hauran de comunicar aquestes variacions a l'administració municipal.

3. En el supòsit de canvi de titularitat en les activitats obligades a presentar projecte tècnic, independentment que els siguin aplicables les exempcions de l'article 6è, si han transcorregut més de 5 anys del fet imposable anterior, s'haurà de presentar certificat signat per tècnic competent que acrediti que el local on s'exerceix l'activitat s'ajusta actualment al contemplat en el projecte, en cas contrari, s'haurà de aportar un nou projecte tècnic.

4. Simultàniament a la presentació de la sol·licitud de llicència, els sol·licitants hauran d'autoliquidar la taxa, segons el model existent a l'efecte a les dependències municipals, d'acord amb el que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. Les autoliquidacions tenen el caràcter de liquidació provisional subjecta a comprovació administrativa posterior, prèvia a l'aprovació definitiva per l'òrgan competent.

5. En allò no previst en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

La recaptació de la Taxa per Llicència d'Obertura d'establiments es realitzarà per part de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni subscrit entre ambdós organismes, i les seves actuacions s'adequaran al previst per la normativa aplicable i l'ordenança general reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Article 9. Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 27 d'octubre de 2016, quedant definitivament aprovada de forma automàtica al no haver-se presentat en contra cap reclamació, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2017. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.


Revisado: 25/01/2017

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50