(esta información solo está disponible en catalán)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 (2015)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10

TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

Article 1. Fonament legal.

De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16, en relació amb els articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s'acorda exercir les facultats previstes per aquesta norma per la fixació dels elements necessaris per a la determinació de la quota tributària en la Taxa de Cementiri Municipal.

Article 2. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis de cementiri que es detallen en les tarifes d'aquesta ordenança, així com qualsevol altres que, de conformitat amb el que preveu el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, siguin procedents o s'autoritzin a instància de part.

Article 3. Subjectes passius.

Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l'autorització o de la prestació del servei i, si escau, els titulars de l'autorització concedida, el beneficiari, els seus hereus, successors o persones que els representin.

Article 4. Responsables.

  1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l'Ordenança General.
  2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Quota tributària.

La quota es determinarà per aplicació de la tarifa següent:

 

Quota

Lloguers de nínxol, per cada inhumació de cadàver:

 

2 anys naturals

176,90 €

5 anys naturals

354,90 €

10 anys naturals

586,50 €

(En tots els lloguers es pagarà un 20% més a la primera fila).

 

Renovació del lloguer de nínxols:

 

Per any natural

90,30 €

(En tots els lloguers es pagarà un 20% més a la primera fila).

 

Lloguer de nínxols-columbari, per cada ocupació:

 

1 any

12,10 €

5 anys

60,60 €

10 anys

121,30 €

Renovació del lloguer de nínxols columbari:

 

- Per any natural

12,10 €

Inhumacions:

 

En nínxol o nínxol-columbari no ocupat

60,60 €

En nínxol o nínxol-columbari ocupat

100,70 €

En panteó

116,90 €

Trasllat de restes:

 

Trasllat interior cementiri

59,40 €

Trasllat altres cementiris

35,00 €

Altres supòsits:

 

Expedició de títol, per canvi de titularitat

70,25 €

Expedició de duplicat de títol

6,20 €

 

Article 6. Beneficis fiscals.

Estan exempts del pagament de la taxa per enterrament a la fossa comuna i per conducció de cadàvers els pobres de solemnitat i les inhumacions ordenades per l'Autoritat Judicial.

No es concedirà cap bonificació en l'exacció d'aquesta taxa.

Article 7. Acreditament.

  1. La taxa establerta en la present ordenança s'acredita per primera vegada, des del moment que l'Ajuntament autoritza el dret funerari o servei, o lliura el títol o permís sol·licitat.
  2. En anys successius s'efectuarà el cobrament per rebut, prèvia inclusió en el respectiu padró, comprenent el període impositiu l'any natural.

Article 8. Normes de gestió de la taxa.

  1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació del servei de què es tracti.
  2.  Cada servei serà objecte d'autoliquidació individual i autònoma. A partir de la primera vegada en que s'autoliquidi la taxa, l'Ajuntament inclourà el rebut en padró de periodicitat anual.

En els supòsits d'inici o cessament en la recepció del servei, s'aplicarà el previst en els apartats següents:

a) Quan s'iniciï la prestació de servei es liquidarà la taxa anual prorratejant la quota per mesos naturals, incloent el de l'inici del servei.

b) Quan cessi la prestació del servei ja sigui per renúncia del titular, o per qualsevol altre motiu, es procedirà a la devolució parcial de la taxa abonada prorratejant-la per mesos naturals, a partir del mes en que el servei finalitzi.

  1. Les persones que utilitzin el servei de lloguer temporal de nínxols i vulguin continuar conservant-hi les restes existents, tenen l'obligació de sol·licitar a l'Ajuntament, amb anterioritat a la data de venciment del termini del lloguer estipulat, la renovació del nínxol o el trasllat de les restes a un nínxol columbari nou, d'acord amb les disposicions reglamentàries vigents. Prèviament han d'haver abonat els drets corresponents al trasllat i la taxa de lloguer anual establerta en aquesta ordenança.
  2. Transcorregut el termini assenyalat per al lloguer de nínxols sense que el titular a nom del qual figuri la concessió o els seus successors sol·licitin la renovació o el trasllat de les restes a què fa referència l'apartat anterior, s'entendrà aquest silenci com a renúncia a l'esmentat dret i l'Alcaldia podrà, sense necessitat d'acord del Consistori, desocupar el nínxol i traslladar les restes a l'ossera general. Això no obstant, en el cas que consti en el registre municipal de sepultures el domicili de la persona interessada, serà potestat de l'Alcaldia disposar que es cursin els avisos pertinents, amb assenyalament explícit del termini que es concedeix per fer ús del dret a què fa referència l'apartat anterior.

Per poder prorrogar el servei s'haurà d'estar al corrent de pagament de la taxa.

  1. En allò no previst en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
  2. La recaptació de la Taxa de Cementiri Municipal es realitzarà per part de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni subscrit entre ambdós organismes, i les seves actuacions s'adequaran al previst per la normativa aplicable i l'ordenança general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Article 9. Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 24 d'octubre de 2013, quedant definitivament aprovada de forma automàtica al no haver-se presentat en contra cap reclamació, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2014. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.


Revisado: 23/12/2014

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50