(esta información solo está disponible en catalán)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 (2017)

TAXA PER IMMOBILITZACIÓ, DIPÒSIT I RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DE MANERA DEFECTUOSA O ABUSIVA A LA VIA PÚBLICA O PER CAUSES JUDICIALS

Article 1. Fonament legal.

De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16, en relació amb els articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s'acorda exercir les facultats previstes per aquesta norma per la fixació dels elements necessaris per a la determinació de la quota tributària en la Taxa per Immobilització i Retirada de Vehicles abandonats o estacionats de manera defectuosa o abusiva a la via pública.

Article 2. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de retirada o immobilització de vehicles que hagin estat abandonats a la via pública, ingressats per la comissió d'un il·lícit penal, o que incorrin en algun dels supòsits considerats com a pertorbadors greus per a la circulació en zones urbanes, perquè hi estiguin estacionats de manera defectuosa o abusiva i per la custòdia dels esmentats vehicles a les dependències, locals o llocs habilitats per l'Ajuntament a aquest efecte fins que els recullin els interessats. Tot això de conformitat amb el que preveuen els articles 25 (en concordança amb el 12.2), 70, 71 i 93 del Reglament General de Circulació, la Llei 18/1989, de 25 de juliol, de Bases sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a motors i Seguretat Viària, i el Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, que aprovà la Llei esmentada, així com el Codi Civil (Llibre IV, article 1758 sobre dipòsit i obligació de guardar i restituir) i la Llei d'Enjudiciament Criminal (articles 334 i 338).

No estarà subjecte a la present taxa els arrossegaments de vehicles que es facin per interès municipal quan amb ocasió d'esdeveniments especials sigui necessari deixar lliure la via pública, sempre i quan el vehicle arrossegat estigui aparcat correctament segons les normes de circulació, tret de que s'hagi senyalitzat prèviament i es constati que el vehicle hagi estacionat després de la col·locació de la senyalització.

Article 3. Subjecte passiu.

En són subjectes passius els conductors i, subsidiàriament, els titulars dels vehicles immobilitzats o retirats, que tenen l'obligació de pagar les tarifes que s'assenyalin amb independència de la multa que els correspongui segons la infracció comesa. En seran responsables, en tot cas, els propietaris dels vehicles afectats.

Article 4. Responsables.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l'Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Base imposable.

La determina el cost del servei i la quantia es fixa en funció de la immobilització, el transport, el dia i la fracció.

Article 6. Quota tributària.

Tipus de vehicle

Immobilització

 

Dipòsit/custòdia per dia (*)

Retirada/transport

 

1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles de característiques anàlogues.

49,00 €

5,50 €

91,00 €

2. Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3.500 quilograms PMA.

67,00 €

5,50 €

157,00 €

 

3. Tota mena de vehicles amb PMA superior a 3.500 quilograms PMA.

 

78,00 €

 

13,00 €

 

229,00 €

(*) S'iniciarà el termini per al còmput a partir de la recepció de la pertinent notificació per part de l'interessat.

Per a l'aplicació d'aquests preus es tindrà en compte el següent:

1. Les quotes indicades són per cada vehicle.

2. En els supòsits en què un vehicle es trobi dins del dipòsit en situació d'abandonament i el seu titular estigui disposat a cedir-lo a l'Ajuntament per tal d'iniciar els tràmits de baixa i destrucció del mateix, o acordar la substitució de la destrucció del vehicle per a la seva adjudicació als serveis de vigilància i control de trànsit aquest restarà exempt del pagament de les taxes fiscals derivades del servei de grua i custòdia del vehicle.

3. En cas que per característiques especials del vehicle (dimensions i pes) la retirada no pugui ser efectuada per la grua municipal, s'hauran d'abonar les despeses addicionals que es generin.

4. En el cas que el propietari del vehicle dipositat com a abandonat no resolgui la seva recuperació, i un cop el vehicle ja hagi estat desballestat després de la corresponent gestió com a vehicle d'abandonament, s'emetrà una carta de pagament a nom del titular registral del vehicle per l'import corresponent al concepte de retirada i trasllat a dipòsit amb la grua municipal.

Article 7. Beneficis fiscals.

1. Quan el vehicle traslladat o immobilitzat procedeixi d'un robatori i així ho demostri documentalment el seu titular, o quan el vehicle hagi estat dipositat per formar part de diligències policials trameses a un jutjat, no s'aplicarà la quota mentre no hagi estat comunicat el fet al seu titular.

2. En els supòsits d'adjudicació judicial els primers 15 dies des de l'adjudicació no es cobrarà dipòsit a l'adjudicatari.

3. Les taxes per dia o fracció dels vehicles que hagin estat objecte d'embargament per part de l'Ajuntament per deutes amb la hisenda pública local, i que per aquest motiu es trobin en el dipòsit municipal, no meritaran taxa a partir de l'inici de les actuacions per la venda o subhasta pública.

4. En cas que per motius extraordinaris, s'hagin de traslladar vehicles a dipòsit municipal o canviar-los de lloc a la via pública, com per exemple esdeveniments esportius, culturals, mercats, etc. restaran exempts del pagament de les taxes fiscals derivades del servei de grua i custòdia del vehicle els titulars dels vehicles que hagin estacionat abans de la senyalització dels reservats o prohibicions extraordinàries.

Article 8. Acreditament.

  1. S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir per l'aplicació dels arts. 71 i 93 del Reglament General de Circulació quan el conductor dels vehicles que l'agent de trànsit hagués ordenat immobilitzar o retirar de la via pública, no corregeixi les deficiències motivadores de la mesura i quan el vehicle romangui abandonat o estacionat en zones no autoritzades o de manera que impedeixi la circulació, la pertorbi greument o hi constitueixi un perill.
  2. Així mateix, l'esmentada obligació comporta l'exacció de taxes per custòdia de vehicles a les dependències municipals, ja sigui per aplicació d'aquell article o quan la immobilització hagi estat ordenada per les autoritats.
  3. L'acreditament es produeix al moment de la prestació del servei de retirada, immobilització o custòdia del vehicle i s'exigirà el pagament de la taxa al moment de recollir-lo a les dependències municipals o quan els funcionaris encarregats retirin del vehicle els mitjans mecànics que n'impedeixen la mobilitat.

Article 9. Normes de gestió de la taxa.

  1. La tarifa corresponent a la custòdia del vehicle començarà a comptar-se a partir de les 12 hores següents de l'ingrés en el dipòsit municipal.
  2. L'obligació de pagar les tarifes d'aquesta ordenança és independent de la multa que pugui correspondre per la infracció comesa.
  3. La quota resultant de la taxa, es podrà fer efectiva mitjançant autoliquidació o ingrés directe.
  4. En allò no previst en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
  5. La recaptació de la Taxa per Immobilització i Retirada de Vehicles Abandonats o Estacionats de Manera Defectuosa o Abusiva a la Via Pública es realitzarà directament per l'Ajuntament o per part de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni subscrit entre ambdós organismes, i les seves actuacions s'adequaran al previst per la normativa aplicable i l'ordenança general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Article 10. Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 29 d'octubre de 2015, quedant definitivament aprovada de forma automàtica al no haver-se presentat cap reclamació en contra, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2016. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.


Revisado: 29/12/2016

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50