(esta información solo está disponible en catalán)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 (2017)

TAXA PER LES PRESTACIONS DE LA POLICIA LOCAL I CIRCULACIONS ESPECIALS

Article 1. Fonament legal.

De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16, en relació amb els articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s'acorda exercir les facultats previstes per aquesta norma per la fixació dels elements necessaris per a la determinació de la quota tributària en la Taxa per les Prestacions de la Policia Local i Circulacions Especials

Articles 2. Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable la prestació dels serveis que tot seguit es relacionen, de conformitat amb l'Ordenança municipal de Circulació:

 1. ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS.
  1. L'atorgament d'autorització especial per circular per les zones de la ciutat on regeix limitació de pes, si el vehicle, amb càrrega o sense, la ultrapassa.
  2. L'atorgament d'autorització especial per circular pel nucli de la ciutat dels vehicles inclosos en les circumstàncies assenyalades en l'art. 13 del Reglament General de Circulació, entre d'altres.

- Remolcs que sobrepassin els 12 m de llargada.

- Vehicles articulats, excepte autobusos, que sobrepassin els 16,5m. de llargada.

- Autobús de més de 18,00 m. de llargada.

- Trens de carretera de més de 18,35 m. de llargada.

- Tots els vehicles que sobrepassin els 2,50 m. d'amplada.

 1. L'autorització d'autorització especial, permanent o temporal, per circular per la ciutat els vehicles especials sense càrrega.
 1. PRESTACIÓ DE SERVEIS.
  1. La prestació de serveis per la Policia Local, amb motiu de càrrega i descàrrega de materials que ocupin la via pública.
  2. La prestació de serveis especials per la Policia Local, si aquests beneficien a persones determinades o, malgrat que no les beneficiïn les afectin de manera especial i, en aquest darrer cas, siguin motivats per tals persones, directa o indirectament, encara que no hagin estat sol·licitats.

Es consideren com a Serveis Especials, sense ànim d'exhauriment, els següents:

Els motivats, excepcionalment o accidentalment, per la celebració d'espectacles públics.

Qualsevol altra activitat que exigeixi la prestació de serveis especials.

 1. L'acompanyament dels vehicles autoritzats especialment a circular, esmentats en els paràgrafs a)  b) i c) de l'apartat A) d'aquest article segon.
 2. Comprovació de sorolls molestos que procedeixen dels vehicles.
 1. PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA GALERIA DE TIR INSTAL.LADA A L'EDIFICI DE LA PREFECTURA DE LA POLICIA LOCAL.

Article 3. Subjectes passius.

 1. Són subjectes passius:
  1. Les persones naturals o jurídiques que sol·licitin les prestacions a què es refereix aquesta ordenança.
  2. En les autoritzacions per a circulacions especials i, en els serveis d'acompanyament de vehicles, els titulars de l'autorització o els que, sense autorització, efectuïn actes subjectes.
  3. Els propietaris dels vehicles.
 2. Són substituts del contribuent:
  1. El propietari del vehicle que no sigui el conductor, l'usuari o el sol·licitant de l'autorització o el que realitzi l'acte subjecte sense autorització.
  2. La persona o les persones per compte de les quals es realitza el transport subjecte.
 3. A aquest efecte, té la consideració de titular del vehicle el que figura amb aquesta qualitat en el registre d'inscripcions dels permisos de circulació regulat per l'article 246 del seu Codi.

Article 4. Responsables.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l'Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Base imposable.

 1. En el cas de prestació de serveis de la Policia Local són les que resulten de la tarifa corresponent.
 2. En el cas de circulacions especials, la base imposable es determina segons l'autorització, el vehicle i la classe de viatge.
 3. En el cas de vehicles especials sense càrrega la base es determina segons l'autorització anual amb limitacions per circular en les vies públiques de la ciutat.

Article 6. Quota tributària.

SUPÒSITS

QUOTES

1.- PRESTACIONS DE LA POLICIA LOCAL

Quota per hora

Serveis amb Moto

37,20 €

Serveis amb Agent

26,90 €

Serveis Caporal

32,30 €

Serveis Sergent

41,60 €

Cotxe patrulla amb 2 Agents

101,20 €

2.-CIRCULACIONS ESPECIALS I CONDUCCIÓ, VIGILÀNCIA I ACOMPANYAMENT DE VEHICLES

Quota

Per cada autorització, vehicle i viatge a les zones de limitació de pes

9,00 €

Per cada autorització d'un vehicle de pes inclosa la càrrega, no superior a les 60 tones, per travessar el nucli urbà mitjançant transports especials

13,80 €

Per cada motorista i hora o fracció que acompanyi el vehicle

27,60 €

Per cada autorització anual per circular un vehicle especial sense càrrega

230,00 €

3.- COMPROVACIÓ DE SOROLLS

Quota

   1a comprovació.

Exempta

   2a comprovació (si en aquesta persisteix el soroll).

16,40 €

   Fiança a dipositar:

234,90 €

Aquesta fiança es retornarà sense necessitat d'acord, amb el vist i plau de la Policia Local, un cop comprovada la reparació  

 

4.- EXTRACCIÓ SANG ALCOHOLÈMIES

Quota

Per cada extracció amb resultat positiu (inclou el trasllat per part dels agents a l'Hospital i a l'Institut Toxicològic)

 

446,50 €

5. PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GALERIA DE TIR INSTAL·LADA A L'EDIFICI DE LA PREFECTURA DE LA POLICIA LOCAL

Quota per hora

Preu per hora i línia de tir

14,50 €

Servei d'instructor

45,00 €

Article 7. Beneficis fiscals.

 1. Estan exempts l'Estat, els organismes de l'Estat, la Generalitat de Catalunya, l'Església, la Diputació provincial de Barcelona, l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, l'Entitat Metropolitana del Transport i l'Ajuntament.
 2. L'exempció del pagament de la taxa, prevista en el paràgraf anterior, no eximeix de l'obtenció de l'autorització en cas que es tracti de transports especials o de circulació d'un vehicle especial, llevat que es tracti de serveis públics de comunicació o que interessin, immediatament, per a la seguretat i defensa nacionals.
 3. No es concedirà cap bonificació en l'exacció d'aquesta taxa.

Article 8. Acreditament.

S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir:

 1. Amb la prestació dels serveis de la Policia Local.
 2. Amb l'atorgament de l'autorització per circular o pel fet de la circulació sense haver obtingut el permís corresponent, en cas que es tracti de circulacions especials, o per la prestació efectiva del servei d'acompanyament de vehicles.
 3. En el cas de la galeria de tir neix l'obligació de contribuir en el moment de la sol·licitud de la prestació del servei.

Article 9. Normes de gestió de la taxa.

 1. Prestacions de la Policia Local.
  1. En el cas de serveis especials, la gestió de la taxa s'inicia:
   1. A petició de la part interessada per a qualsevol servei especial.
   2. D'ofici, quan hi hagi motivació directa o indirecta dels particulars resultant de les seves actuacions que obligui l'Administració a aquesta prestació per raons de circulació, seguretat, moralitat o una altra de naturalesa anàloga, com són els supòsits de celebració d'espectacles públics o altres activitats que per la seva naturalesa obliguin a la prestació d'aquest servei ampliat.
  2. En cap cas els serveis especials són prestats a l'interior de recintes o establiments de caràcter particular i solament es poden referir a ser prestats a l'exterior, concretament a la via pública, o en béns que, tot i ser de domini públic, es destinen a servei públic o ús públic.
  3. La prestació d'aquest servei i la seva extensió té un caràcter purament discrecional.
  4. A l'efecte de l'aplicació de les taxes, les fraccions d'hora es computen per mitja hora.
  5. La quota resultant de la taxa es podrà fer efectiva mitjançant liquidació o autoliquidació. Tanmateix es pot exigir el dipòsit previ, en sol·licitar-se la prestació del servei, d'una quantitat estimada per garantir el pagament de la taxa.
 2. Circulacions especials.

En les autoritzacions especials, el pagament de la taxa s'ha de fer en l'acte de l'expedició de l'autorització. En els serveis de conducció i acompanyament, tot just acabat el servei, independentment de la facultat de l'administració per exigir la constitució d'un dipòsit previ per respondre del pagament de la taxa.

 1. En allò no previst en la present  Ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Article 10. Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 24 d'octubre de 2013, quedant definitivament aprovada de forma automàtica al no haver-se presentat en contra cap reclamació, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2014. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.


Revisado: 29/12/2016

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50