(esta información solo está disponible en catalán)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 (2017)

TAXA PER OCUPACIÓ I APROFITAMENT DE LA VIA PÚBLICA

Article 1. Fonament legal.

De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16, en relació amb els articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s'acorda exercir les facultats previstes per aquesta norma per a la fixació dels elements necessaris per a la determinació de la quota tributària en la Taxa per Ocupació i Aprofitament de la Via Pública.

Article 2. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

Article 3. Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la LGT que utilitzin i aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular.

Article 4. Responsables.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l'Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Quota tributària.

Quan a les referències a categoria de carrers, veure Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES –CARRERER (ANNEX IAE).

 

SUPÒSITS

QUOTES

OCUPACIÓ AMB TAULES I CADIRES:

Quota

Carrers 1a categoria:

 

per m2 i any

68,20 €

ocupació temporal inferior a 6 mesos

56,70 €

Carrers 2a categoria:

 

per m2 i any

44,70 €

ocupació temporal inferior a 6 mesos

32,80 €

Carrers 3a categoria:

 

per m2 i any

37,00 €

ocupació temporal inferior a 6 mesos

27,90 €

Carrers 4a categoria:

 

per m2 i any

30,00 €

ocupació temporal inferior a 6 mesos

22,60 €

Carrers 5a categoria:

 

per m2 i any

27,00 €

ocupació temporal inferior a 6 mesos

18,70 €

OCUPACIÓ AMB MOSTRES COMERCIALS:

Quota

Per any i m2

162,40 €

Per semestre i m2

100,20 €

Per un dia i m2

1,20 €

NOTES COMUNS TAULES I CADIRES I MOSTRES COMERCIALS:

 

Per a ocupacions temporals inferiors a 6 mesos la quota es calcularà prorratejada per trimestres.

 

Qualsevol ocupació en calçades, ja sigui amb taules i cadires, o bé amb mostres comercials tindrà un increment d'un 25% sobre les quotes fixades.

 

 

 

BABYS INFANTILS:

Quota

Per unitat:

 

1 semestre

100,60 €

1 any

161,20 €

OCUPACIÓ AMB NEVERES O MÀQUINES DE GELATS:

Quota

Per unitat:

 

1 semestre

135,90 €

1 any

192,50 €

OCUPACIÓ AMB QUIOSCS DE REFRESCS, XURROS O SIMILARS:

Quota

Fins a 4 m2/any

415,50 €

Per cada m2 o fracció més, l'any

42,70 €

Fins a 4 m2/semestre

291,00 €

Per cada m2 o fracció més/semestre

30,20 €

OCUPACIÓ AMB QUIOSCS DE DIARIS :

Quota

(No contemplats en la concessió vigent)

 

Carrers 1a categoria:

 

Fins a 4 m2, l'any

382,70 €

Per cada m2 o fracció mes, l'any

58,90 €

Carrers 2a categoria:

 

Fins a 4 m2, l'any

368,00 €

Per cada m2 o fracció mes, l'any

52,50 €

Carrers 3a categoria:

 

Fins a 4 m2, l'any

348,70 €

Per cada m2 o fracció mes, l'any

48,00 €

Carrers 4a categoria:

 

Fins a 4 m2, l'any

335,70 €

Per cada m2 o fracció mes, l'any

43,00 €

Carrers 5a categoria:

 

Fins a  4 m2, l'any

326,00 €

Per cada m2 o fracció mes, l'any

38,40 €

OCUPACIÓ AMB CIRCS, TEATRES AMBULANTS I SIMILARS:

Quota

S'entén que l'activitat es realitza en un espai públic o via pública. Quota per dia

169,80 €

OCUPACIÓ AMB ATRACCIONS INFANTILS:

Quota

Per m2  i mes, mínim 52,50 €

3,90 €

OCUPACIÓ AMB PARADES DE VENDA FIXES:

Quota

Concessió anual, per ml

92,40 €

Concessió mensual, per ml, mínim 35,00 €

8,30 €

Per ml i dia, mínim 7,00 €

5,50 €

 

 

FIRES:

Quota

Sant Jordi (vegeu també article 6):

 

Per parada fins a 9 m2 amb carpa, retolació, 2 taules i 2 cadires

54,60 €

ATRACCIONS FIRALS:

 

Fira Festa Major

7.243,00 €

Fires de Barri

2.040,00 €

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB PARADES COMERCIAL EN FIRES:

Quota

Per ocupació del sòl i dia, 3 x 3 m.

22,00 €

Per ocupació del sòl i ½ dia, 3 x 3 m. (*)

(*) només quan el conjunt de la fira sigui d'aquesta durada. Máx. 7 hores en horari de matí o tarda

11,00 €

Per parada amb carpa lona de 3 x 3 m. Pagament únic per fira.

105,00 €

Per parada amb stand modular fins a 4m2. Pagament únic per fira.

157,50 €

Per parada amb stand modular fins a 8m2. Pagament únic per fira.

262,50 €

Parades del mercat MERCAFELS (mercat de 2a mà)

8,00 €

Col·lectiu d'Artesans, quota per metre lineal i per temporada

52,50 €

Associació de Comerciants no sedentaris de Castelldefels:

 

Mercat no sedentari, per dia extraordinari festiu (publicitat a càrrec Associació)

882,00 €

Fira de Sant Ponç.

Per instal·lació de fins a 60 parades comercials (ó 260 metres lineals aproximadament) a la Plaça de l'Església i carrers adjacents. Preu únic per fira

Parada extra (a partir de 60). Preu per fira i parada

 

 4.649,30 €

77,50 €

Fira Medieval Castrum Fidelis

Per instal·l.ació de fins a 100 parades comercials a la zona centre de la ciutat, excloent-hi la Plaça de l'Església

10.455,00 €

OCUPACIÓ AMB MARQUESINES:

Quota

Fins a 4 m2, l'any

507,30 €

Per m2 o fracció de més, l'any

73,20 €

OCUPACIÓ PER 0BRES:

Quota

Tanques de Protecció d'Obres, quota per metre lineal i per dia

0,50 €

Materials de Construcció, quota per metre lineal i per dia

6,20 €

Sacs de Runa,, quota per setmana

18,60 €

Contenidors d'Obra, quota per a 15 dies

49,70 €

Reserva d'estacionament per obres , quota per metre lineal i per mes (*)

3,30 €

(*) A la quota resultant s'afegirà la quantitat fixa de 315,00€ corresponents a la col·locació i posterior retirada de la senyalització necessària

0,00 €

Càrrega/Descàrrega Material d'Obra, Muntatge/Desmuntatge de Grues o Aparells Elevadors o Mudances o altres reserves d'estacionament:

Quota

Per metre lineal i hora (*)

0,84 €

(*) Si l'ocupació requereix una reserva d'estacionament prèvia a realitzar per la Policia Local, o implica un tall de carrer, a la quota resultant s'afegirà la quantitat fixa per ocupació de 52,50€.

 

 Quota mínima  11,00 €

 

Aquestes tarifes experimentaran un recàrrec del 50% de la quota total en aquells casos d'ocupacions que es realitzin sense la llicència municipal corresponent.

 

OCUPACIÓ AMB CASETES DE VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS:

Quota

15 dies

369,90 €

REPORTATGES I REPORTATGES CINEMATOGRÀFICS, PUBLICITARIS I FOTOGRÀFICS:

Quota

Per dia o fracció

425,00 €

CAMIONS O VEHICLES DE VENDA D'ENTREPANS, XOCOLATA, BEGUDES O SIMILARS:

Quota

Per m2 i dia

10,60 €

 

 

MOTOS PER SERVEI DE REPARTIMENT D'ALIMENTS A DOMICILI:

Quota

Per metre lineal de vorera

23,40 €

RÈTOLS INDICATIUS D'HOTELS I RESTAURANTS:

 

- Subministrament i instal·lació, quota per rètol

539,00 €

- Manteniment, quota per any

108,70 €

CAIXERS AUTOMÀTICS DE BANCS I CAIXES AL CARRER

Quota

Per cada caixer automàtic, quota per any

587,00 €

CINEBANKS

Quota

Per cada cinebank, quota per any

882,00 €

PROTECCIÓ DE GUALS AMB TRIANGLES

220,50 €

ALTRES RESERVES I OCUPACIONS NO COMPRESES EN ELS APARTATS ANTERIORS:

Quota

Per dia

124,60 €

Ocupació via pública per activitats compreses dins l'àmbit de la Llei 9/2000, de 7 de juliol, de Publicitat Dinàmica a Catalunya. Quota per any

2.117,00 €

PRESTACIÓ SERVEIS BRIGADA EN QUALSEVOL DELS SUPÒSITS ANTERIORS:

Quota

Oficial, dies festius, per hora

48,30 €

Oficial, dies  feiners, per hora

36,75 €

Ajudant, dies festius, per hora

45,15 €

Ajudant, dies  feiners, per hora

34,65 €

 

Qualsevulla ocupació de particulars a la via pública, quan sigui necessària la presència de personal de la Policia Local incrementarà la tarifa corresponent amb la que es fixa en l'article 5.1 de l'ordenança fiscal núm. 12 (Taxa per les prestacions de la Policia Local i circulacions especials).

Article 6. Beneficis fiscals.

Estaran exemptes de l'exacció d'aquesta taxa les activitats previstes en l'article anterior que siguin organitzades i desenvolupades per entitats i/o associacions sense ànim de lucre, sempre que l'activitat es dugui a terme amb motiu i/o ocasió d'actes culturals, socials, divulgatius, recreatius i/o esportius.

Article 7. Acreditament.

1. S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir en el moment de la sol·licitud de la llicència o de l'autorització per l'alta o pel canvi de supòsits.

2. Els successius acreditaments de la taxa es produiran l'1 de gener de cada any, comprenent el període impositiu l'any natural.

Article 8. Normes de gestió de la taxa.

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació quan els procediments s'iniciïn per sol·licitud, comunicació o declaració del subjecte passiu o en supòsits d'omissió en padró o rectificació de base imposable o titularitat. L'autoliquidació tindrà el caràcter de notificació prèvia a l'alta en matrícula/padró, als efectes del que disposa l'article 102 de la LGT. Amb independència de que la omissió sigui o no imputable a l'Administració gestora o al contribuent, es practicarà liquidació o autoliquidació comprensiva de tots els exercicis no prescrits, especificant la quota corresponent a cadascun de dits exercicis.

2. Ens els supòsits d'inici o cessament en la recepció del servei, s'aplicarà el previst en els apartats següents:

a) Quan s'iniciï l'activitat en el primer semestre, s'abonarà en concepte de taxa corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l'inici de l'activitat té lloc en el segon semestre de l'exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.

b) Si es cessa en l'activitat durant el primer semestre de l'exercici procedirà la devolució parcial de quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà retornar cap quantitat.

3. En els casos de desistiment/renúncia abans de la concessió de la llicència, la taxa serà del 25% de la quota inicial de la llicència.

4. En els casos de denegació de llicència, es procedirà a la devolució del 90% de l'import abonat per aquest concepte.

5. Quan es tracti d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, l'Ajuntament formarà un padró de periodicitat anual. Per a mantenir la inclusió en dit padró serà imprescindible que abans s'hagi abonat la quota total corresponent a l'exercici anterior.

6. En els supòsits en que les quotes estiguin vinculades a categories de carrers, s'aplicarà la categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés principal.

7. Les persones o entitats interessades en els aprofitaments regulats en aquesta ordenança hauran de sol·licitar la llicència prèvia i realitzar, en el seu cas, el dipòsit previ cautelar per desperfectes, indicant la superfície a ocupar i els elements a instal·lar amb detall de superfície i situació dins del municipi o qualsevulla altra informació que sigui necessària.

8. Els serveis municipals efectuaran una actuació comprovatòria abans de concedir l'autorització.

9. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o subarrendar-se a tercers, provocant l'incompliment d'aquest precepte l'anul·lació de la llicència sense cap dret a devolució de l'import ingressat.

Per a canvis de nom de l'ocupació serà imprescindible que abans s'hagi abonat la quota total corresponent a l'exercici anterior. La modificació de la titularitat s'inclourà en el padró que correspongui, segons els efectes a tenir per la data de la sol·licitud.

10. En els supòsits en què no es pugui executar el fet imposable que motiva la taxa, per raó d'obres públiques executades per l'Ajuntament o altres motius no imputables al contribuent, la quota de la taxa es prorratejarà per trimestres naturals, generant o bé una quota menor o una devolució d'ingrés.

11. En allò no previst en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

12. La recaptació de la Taxa per Ocupació i Aprofitament de la Via Pública es realitzarà per part de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni subscrit entre ambdós organismes, i les seves actuacions s'adequaran al previst per la normativa aplicable i l'ordenança general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Article 9. Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 27 d'octubre de 2016, i se n'han formulat al·legacions, les quals han estat resoltes pel Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 22 de desembre de 2016, en la qual ha estat aprovat de manera definitiva l'expedient. Es va modificar puntualment pel Ple de l'Ajuntament el 26 de gener de 2017, quedant definitivament aprovada la modificació al no haver-se presentat en contra cap reclamació, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, moment a partir del qual s'entendrà vigent i aplicable. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.


Revisado: 01/06/2017

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50