(esta información solo está disponible en catalán)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 (2017)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15

TAXA PER INSTAL·LACIONS, OCUPACIÓ I APROFITAMENT DE LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE

Article 1. Fonament legal.

De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16, en relació amb els articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s'acorda exercir les facultats previstes per aquesta norma per la fixació dels elements necessaris per a la determinació de la quota tributària en la Taxa per Instal·lacions en Zona Maritimoterrestre.

Article 2. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis tècnics i administratius per la gestió, control, inspecció de les sol·licituds d'autorització i d'utilització privativa o aprofitament especial del domini públic de la zona maritimoterrestre.

Article 3. Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la LGT que utilitzin i aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular.

Article 4. Responsables.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l'Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Quota tributària.

Les quotes a liquidar per temporada estival seran de manera conjunta les següents:

  • El reintegrament a l'Ajuntament del cànon liquidat per la Demarcació de Costes a Catalunya, del Ministeri de Medi Ambient (Direcció General de Costes) en concepte d'ocupació i aprofitament del domini públic marítim terrestre.
  • Les quotes del següent quadre de tarifes.
  • Els casaments no es podran autoritzar en la temporada estival, entre el 16/07 i el 31/08, ambdós inclosos.
  • Així mateix, en el període comprés entre l'01/07 i el 15/07 només es podrán autoritzar de dilluns a divendres.

Concepte

Quota

Casaments (l'organització és a càrrec dels interessats):

840,00 €

Col·lectiu d'Artesans:

 

Per ml i temporada

50,00 €

Mercat Festes del Mar:

 

Per ocupació del sòl i dia, 3m x 3m.

22,00 €

Per parada amb carpa lona, 3m x 3m. Pagament únic per fira

100,00 €

Per instal.lació de fins a 50 parades comercial al Passeig Marítim entre els carrers 11 i 15.

Preu úni per fira

Para extra (a partir de 50). Preu per fira i parada

 

5.785,00€

141,00€

Rodatges i reportatges cinematogràfics, publicitaris i fotogràfics:

 

Per dia o fracció

425,00 €

Ocupacions:

 

Ocupacions temporals, quioscs de gelats/per unitat

2.226,00 € (*)

Ocupacions temporals, quioscs de begudes i gelats/per unitat

7.455,00 € (*)

Hamaques/per unitat

13,30 €

Para-sols/per unitat

22,80 €

Patins, planxes de surf i similars/per unitat

95,00 €

Taules i cadires/per m2

20,00 €

Ombratges/per unitat (**)

20,00 € (*)

Altres ocupacions / per m2:

40,00 € /temporada 

Ocupacions puntuals: campionats esportius/activitats culturals

Per dia, máxim 1.000 m2

100,00 €

 (*) Temporada: És la d'estiu, autoritzada pel Pla d'Usos de la Demarcació de Costes de Catalunya.

(**) Els ombratges seran d'una mida estàndard, de 3m x 3m

Article 6. Beneficis fiscals.

Estaran exemptes de l'exacció d'aquesta taxa les activitats previstes en l'article anterior que siguin organitzades i desenvolupades per entitats i/o associacions sense ànim de lucre, sempre que l'activitat es dugui a terme amb motiu i/o ocasió d'actes culturals, socials, divulgatius, recreatius i/o esportius.

Article 7. Acreditament.

S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir en el moment de la sol·licitud de l'autorització corresponent.

Article 8. Normes de gestió de la taxa.

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació quan els procediments s'iniciïn per sol·licitud, comunicació o declaració del subjecte passiu o en supòsits de rectificació de base imposable o titularitat. L'autoliquidació tindrà el caràcter de notificació prèvia a l'alta en matrícula/padró, als efectes del que disposa l'article 102 de la LGT. Amb independència de que la omissió sigui o no imputable a l'Administració gestora o al contribuent, es practicarà liquidació o autoliquidació comprensiva de tots els exercicis no prescrits, especificant la quota corresponent a cadascun de dits exercicis.

2. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes anteriors es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat i seran irreductibles pel període autoritzat.

3. Les persones o entitats interessades en els aprofitaments regulats en aquesta ordenança hauran de sol·licitar la llicència prèvia i realitzar, en el seu cas, el dipòsit previ cautelar per desperfectes, indicant la superfície a ocupar i els elements a instal·lar amb detall de superfície i situació dins del municipi, o qualsevulla altra informació que sigui necessària.

Per poder prorrogar el servei s'haurà d'estar al corrent de pagament de la taxa.

4. Els serveis municipals efectuaran una actuació comprovatòria abans de concedir l'autorització.

5. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o subarrendar-se a tercers, provocant l'incompliment d'aquest precepte l'anul·lació de la llicència, sense cap dret o devolució de l'import ingressat.

6. En allò no previst en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

7. La recaptació de la Taxa per Instal·lacions en la Zona Maritimoterrestre es realitzarà per part de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni subscrit entre ambdós organismes, i les seves actuacions s'adequaran al previst per la normativa aplicable i l'ordenança general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Article 9. Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 27 d'octubre de 2016, i se n'han formulat al.legacions, les quals han estat resoltes pel Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 22 de desembre de 2016, en la qual ha estat aprovat de manera definitiva l'expedient. Es va modificar puntualment pel Ple de l'Ajuntament el 26 de gener de 2017, quedant definitivament aprovada la modificació al no haver-se presentat en contra cap reclamació, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, moment a partir del qual s'entendrà vigent i aplicable. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.


Revisado: 01/06/2017

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50