(esta información solo está disponible en catalán)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 (2021)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17

TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS

 

 

Article 1. Fonament legal.

De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16, en relació amb els articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s'acorda exercir les facultats previstes per aquesta norma per la fixació dels elements necessaris per a la determinació de la quota tributària en la Taxa per l'Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica a les Vies Públiques Municipals.

Article 2. Fet imposable.

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa, l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques d'aquest municipi, dintre de les zones actualment determinades pel Ple de l'Ajuntament o que es puguin determinar en un futur.

En tots els casos, els vehicles no han de superar les 9 places, inclòs el conductor, ni els 6 metres de longitud ni els 3.500 kg de PMA (pes màxim autoritzat).

2. S'entendrà per estacionament qualsevol immobilització d'un vehicle la durada del qual passi de dos minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius de circulació o força major.

3. Dins de les zones de l'estacionament amb horari limitat que constitueix el fet imposable d'aquesta taxa, s'hi distingeixen tres tipus de places regulades:

a) Zona blava d'ús general.

b) Zona verda d'ús preferent pels usuaris següents:

b.1. Residents a Castelldefels (persones físiques o jurídiques) que siguin subjectes passius de l'impost de vehicles de tracció mecànica en el municipi de Castelldefels.

b.2. Aquest tipus de places regulades també seran d'ús preferent pels subjectes passius de l'impost sobre béns immobles (IBI), únicament pel que fa a vivendes o locals, o titulars d'algun dret real sobre els mateixos tipus d'immobles referits de Castelldefels, amb independència de l'existència o no de la divisió de propietat horitzontal de l'immoble en les bases de dades de cadastre immobiliari.

b.3. Persones físiques empadronades a Castelldefels que constin com a conductor principal, habitual o primer conductor d'un vehicle que no sigui de la seva propietat.

c) Zona verda d'ús secundari per altres supòsits no contemplats en l'apartat b).

4. No està subjecte a la taxa regulada en aquesta ordenança l'estacionament dels vehicles següents:

a) Els vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat.

b) Els vehicles autotaxis quan el conductor estigui present.

Article 3. Subjectes passius.

Estan obligats al pagament els conductors que estacionin els vehicles en els termes previstos en l'apartat primer de l'article 2.

Article 4. Responsables.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l'Ordenança General.

 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Quota tributària.

a.- Estacionament a la zona blava del casc urbà (excepte a l'àmbit de la platja)

Per als supòsits d'estacionament de vehicles de durada limitada en qualsevol zona blava (excepte a l'àmbit de la platja), els horaris i les quotes a aplicar, per vehicle, unitàriament, són les següents:

L'horari de regulació de la zona blava compren les franges següents:

De dilluns a divendres excepte festius:

                 De 9:00 h a 14:00 h

                 De 17:00 h a 20:00 h

Dissabtes, excepte festius (*):

                 De 9:00 a 14:00 h

(*) Els dissabtes a la tarda i els diumenges l'aparcament serà gratuït.

 

Durada de l'estacionament

Quota

Estacionament mínim d'un vehicle (10 minuts)

0,30 €

Fins a 30 minuts

0,60 €

Fins a 60 minuts

1,10 €

Fins a 90 minuts

2,00 €

Aparcament dia sencer

15,00 €

Anul·lació de la denúncia per temps excedit

7,50 €

Anul·lació de denúncia en cas d'estacionament sense tiquet visible

18,50 €

 

b.- Estacionament a la zona blava de la platja:

Per als supòsits d'estacionament de vehicles de durada limitada en qualsevol zona blava de l'àmbit de la platja, els horaris i les quotes a aplicar, per vehicle, unitàriament, són les següents:

 

Zona A :

HORARIS:

De 01/05 al 31/05

Divendres, dissabtes, diumenges i festius, de 10:00 a 20:00 hores

De l'01/06 al 30/09

De dilluns a diumenge, de 10:00 a 20:00 hores

De l'01/10 al 30/04

L'aparcament serà gratuït els 7 dies de la setmana

 

 

 

Zona B:

HORARIS:

De 01/05 al 31/05

Divendres, dissabtes, diumenges i festius, de 10:00 a 20:00 hores

De l'01/06 al 30/09

De dilluns a diumenge, de 10:00 a 20:00 hores

De l'01/10 al 30/04

Dissabtes, diumenges i festius, de 10:00 a 20:00 hores

Per la resta de dies no especificats, l'aparcament serà gratuït

 

Quotes aplicables tant a Zona A com a Zona B:

Durada de l'estacionament

Quota

Estacionament mínim d'un vehicle (12 minuts)

0,35 €

Fins a  30 minuts

0,70 €

Fins a  60 minuts

1,30 €

Fins a 120 minuts

2,40 €

Fins a 180 minuts

3,50 €

Fins a 240 minuts

4,60 €

Fins a 300 minuts

5,70 €

Aparcament dia sencer

15,00 €

Anul·lació de la denúncia per temps excedit

7,50 €

Anul·lació de denúncia en cas d'estacionament sense tiquet visible

18,50 €

 

Els tiquets de dia sencer seran vàlids a totes les zones regulades del municipi. L'empresa gestora establirà el sistema d'obtenció del tiquet de dia sencer, que podrà ser per parquímetre o App de pagament per mòbil.

 

c.- Estacionament a la zona verda de la platja

Per als supòsits d'estacionament de vehicles de durada limitada en qualsevol zona verda de l'àmbit de la platja, els horaris i les quotes a aplicar, per vehicle, unitàriament, són les següents:

Zona A :

HORARIS:

De 01/05 al 31/05

Divendres, dissabtes, diumenges i festius, de 10:00 a 20:00 hores

De l'01/06 al 30/09

De dilluns a diumenge, de 10:00 a 20:00 hores

De l'01/10 al 30/04

L'aparcament serà gratuït els 7 dies de la setmana

 

Zona B:

HORARIS:

De 01/05 al 31/05

Divendres, dissabtes, diumenges i festius, de 10:00 a 20:00 hores

De l'01/06 al 30/09

De dilluns a diumenge, de 10:00 a 20:00 hores

De l'01/10 al 30/04

Dissabtes, diumenges i festius, de 10:00 a 20:00 hores

Per la resta de dies no especificats, l'aparcament serà gratuït

 

Quotes aplicables tant a Zona A com a zona B:

Durada de l'estacionament

Quota

Estacionament mínim d'un vehicle (12 minuts)

0,70 €

Fins a 30 minuts

1,40 €

Fins a 60 minuts

2,60 €

Fins a 120 minuts

4,80 €

Fins a 180 minuts

7,00 €

Fins a 240 minuts

9,20 €

Fins a 300 minuts

11,40 €

Aparcament dia sencer

15,00 €

Anul·lació de la denúncia per temps excedit

7,50 €

Anul·lació de denúncia en cas d'estacionament sense tiquet visible

18,50 €

 

Adquisició targeta identificativa:

Quota

Targeta identificativa per aparcament il·limitat durant l'any natural pels usuaris esmentats en l'article 2.3, apartats b.2 i b.3, que adquireixin, realitzant el tràmit presencialment a l'oficina, la targeta els mesos de gener, febrer, març, agost, setembre, octubre, novembre i desembre (per unitat)

35,00 €

Targeta identificativa per aparcament il·limitat durant l'any natural pels usuaris esmentats en l'article 2.3, apartats b.2 i b.3, que adquireixin la targeta, realitzant el tràmit presencialment a l'oficina, els mesos d'abril, maig, juny i juliol (per unitat)

 

45,00 €

Targeta identificativa per aparcament il·limitat durant l'any natural pels usuaris esmentats en l'article 2.3, apartats b.2 i b.3, que adquireixin la targeta, realitzant el tràmit on-line, tot l'any (per unitat)

 

35,00 €

 

Duplicat targeta identificativa

(és requisit indispensable que el duplicat correspongui al mateix subjecte passiu i al mateix vehicle) (per unitat).

5,00 €

 

Substitució de la targeta motivada pel canvi de vehicle pels usuaris inclosos en l'article 2.3, apartat b.3 (és requisit indispensable que el sol·licitant hagi adquirit prèviament, però dintre del mateix any natural, una targeta identificativa) (per unitat)

15,00 €

Substitució temporal de targeta per períodes inferiors a 15 dies. En casos de reparació de vehicles, i per períodes inferiors a 15 dies, es podran emetre targetes provisionals substitutives pels titulars que hagin obtingut una targeta a cost. L'alta del nou vehicle implica la baixa temporal de l'anterior. La immobilització del vehicle s'haurà d'acreditar amb la documentació que s'estableixi per part de l'empresa gestora.

Gratuït

 

d) Anul·lació de denúncia per temps excedit:

 

Els conductors que havent estacionat el vehicle en una zona regulada hagin estat denunciats per la superació del límit indicat en el comprovant horari solament podran enervar els efectes de la denúncia en el cas que el temps excedit no superi els 60 minuts des de l'hora en què els hagi estat posada.

 

e) Anul·lació de denúncia en cas d'estacionament sense tiquet visible:

 

Els conductors que havent estacionant el vehicle en una zona regulada hagin estan denunciants per absència de tiquet visible solament podran enervar els efectes de la denúncia en el cas que el temps transcorregut des de l'hora d'emissió de la denúncia no superi els 60 minuts.

 

f) Venda de vals d'aparcament per establiments comercials i hostaleria :

 

Podran adquirir els vals d'aparcament aquells establiments comercials i hostaleria registrats amb matrícula IAE com a establiments comercials a l'Ajuntament.

 

Els vals s'adquiriran pel mètode que fixi l'empresa gestora SAC, i aquest podrà ser mitjançant vals en paper per utilitzar als parquímetres o mitjançant aplicació de pagament per mòbil.

 

S'estableixen les següents quotes:

 

Vals d'aparcament en paper:

 

Zona blava centre

Quota a pagar

 

 

 

 

Venda Vals a comerciants

Temps

Preu Val

Descompte

Principal

Per unitat

30'

0,50 €

50%

0,25 €

           

El número mínim d'adquisició de vals d'aparcament amb el descompte indicat respecte la tarifa habitual és de 200 unitats.

 

 

Zona blava platja

Quota a pagar

 

 

 

 

Venda Vals a comerciants

Temps

Preu Val

Descompte

Principal

Per unitat

30'

0,55 €

50%

0,28 €

           

El número mínim d'adquisició de vals d'aparcament amb el descompte indicat respecte la tarifa habitual és de 200 unitats.

 

Vals d'aparcament per zona blava en APP de pagament per mòbil:

 

La recàrrega mínima per part dels establiments serà de 50 euros. Aquests podran traspassar els vals d'aparcament als usuaris de l'APP en fraccions segons determini SAC i es podran consumir d'acord amb les tarifes de centre o platja.

 

g) Venda de vals d'aparcament a la Zona blava de la platja

 

 

 

 

 

Quota a pagar

Venda Vals d'aparcament

Temps

Preu Val

Descompte

PRINCIPAL

Per unitat

120'

2,32€

50%

1,16€

El número mínim d'adquisició de vals d'aparcament amb el descompte indicat respecte de la tarifa habitual serà de 120 unitats.

Es podran adquirir directament a les oficines de l'empresa que gestioni el servei d'aparcament a la zona blava de la platja.

 

Article 6. Beneficis fiscals.

a) EXEMPCIONS:

Està exempt l'estacionament dels vehicles següents:

1. Les motocicletes i els ciclomotors, sempre que estacionin en les zones habilitades específicament a aquests tipus de vehicles.

2. Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, que siguin propietat d'organismes de l'Estat, la comunitat autònoma o les entitats locals i que es destinin directament i exclusivament a la realització dels serveis públics de la seva competència, quan estiguin realitzant aquests serveis, i altres que disposin de la identificació corresponent lliurada per l'Ajuntament per raó de les funcions a dur a terme per part dels seus conductors.

Serà necessària l'aprovació expressa de dita exempció mitjançant resolució de l'alcaldia o regidoria delegada, amb indicació concreta del motiu, i inclusió de les matrícules corresponents (o codi de referència) i nom/càrrec dels propietaris/usuaris.

3. Els vehicles de representacions diplomàtiques acreditades a Espanya, identificats externament amb plaques de matrícula diplomàtica, a condició de reciprocitat.

4. Els vehicles destinats a l'assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a la Creu Roja i les ambulàncies.

5. Els vehicles que són propietat de persones amb discapacitat, quan tinguin l'autorització especial corresponent que expedeixi l'òrgan competent.

6. Els vehicles de personal mèdic, en servei de visita assistencial a domicili, degudament identificats externament.

7. Els vehicles de Telefónica Sociedad Operadora de Servicios de Telecomunicaciones en España, SA, en virtut de l'acord sobre compensació dels tributs locals en base a l'ingrés que efectuen a la Corporació en concepte de l'1,9% de participació en els ingressos bruts en el nostre municipi.

8a.  Els residents a Castelldefels que compleixin els requisits indicats a continuació, gaudiran d' exempció per aparcament gratuït a la zona blava del centre, sense necessitat d'adopció de resolució a l'efecte, entre les 9:00 hores i les 10:00 hores del matí de dilluns a dissabte, i a partir de les 19:00 h de dilluns a divendres:

Que, segons les bases de dades municipals, el sol·licitant sigui titular d'un vehicle i tingui domicili, segons el padró d'habitants, en un carrer de zona blava o de vianants del casc urbà (excepte a l'àmbit de la platja), i que no tingui deutes pendents amb l'Ajuntament de Castelldefels a 31 de desembre de l'any anterior per concepte d'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) o multes de trànsit (es considerarà que no es tenen deutes pendents quan aquests deutes es trobin en via voluntària de cobrament o quan es trobin en via executiva si es tracta de deutes ajornats, fraccionats o l'execució dels quals estigui suspesa o amb proposta de baixa comptable pendent d'aprovació).

8b.  Els residents a Castelldefels que compleixin els requisits indicats a continuació, gaudiran d' exempció per aparcament gratuït en zona blava de la platja, sense necessitat d'adopció de resolució a l'efecte, entre les 10:00 hores i les 12:00 hores del matí , i entre les 18:00 i  20:00 hores de dilluns a divendres (excepte festius), de l'1 de maig al 30 de setembre:

Que, segons les bases de dades municipals, el sol·licitant sigui titular d'un vehicle i tingui domicili, segons el padró d'habitants, en un carrer de zona blava o de vianants a l'àmbit de la platja i que no tingui deutes pendents amb l'Ajuntament de Castelldefels a 31 de desembre de l'any anterior per concepte d'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) o multes de trànsit (es considerarà que no es tenen deutes pendents quan aquests deutes es trobin en via voluntària de cobrament o quan es trobin en via executiva si es tracta de deutes ajornats, fraccionats o l'execució dels quals estigui suspesa o amb proposta de baixa comptable pendent d'aprovació).

8.c. Els residents a Castelldefels que compleixin els requisits indicats a continuació, gaudiran d'una exempció per aparcament gratuït durant 30 minuts en zona blava de la platja, sense necessitat d'adopció de resolució a l'efecte, entre les 10:00 i les 12:00 hores del matí de dilluns a dissabtes (excepte festius), de l'1 de gener al 31 de desembre:

Que, segons les bases de dades municipals, el sol·licitant sigui titular d'un vehicle i tingui domicili, segons el padró d'habitants, en un carrer de l'àmbit de la platja (barris de Baixador, Lluminetes, La Pineda, Can Bou, Gran Via Mar, Les Botigues i Mar-i-Sol), i que no tingui deutes pendents amb l'Ajuntament de Castelldefels a 31 de desembre de l'any anterior per concepte de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) o multes de trànsit (es considerarà que no es tenen deutes pendents quan aquests deutes es trobin en via voluntària de cobrament o quan es trobin en via executiva si es tracta de deutes ajornats, fraccionats o l'execució dels quals estigui suspesa o amb proposta de baixa comptable pendent d'aprovació).

9. Estaran exempts d'abonar las tarifes d'estacionament a les zones verdes del sector de la platja, aquells usuaris de les places regulades que compleixin els requisits descrits a l'apartat 3.b.1 de l'article 2 i l'annex I. No estan exempts les motocicletes i ciclomotors de dues rodes.

10. Per gaudir dels beneficis fiscals que tinguin caràcter potestatiu caldrà estar al disposat en el CAPITOL IV – CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS de l'ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació els ingressos de dret públic municipals.

b) BONIFICACIONS:

1. Està bonificat l'estacionament pels usuaris esmentats en l'article 2.3. (apartats b.2 - b.3), a través de l'adquisició de la targeta identificativa a cost regulada en l'article 5.

c) ALTRES BENEFICIS FISCALS DE CARÀCTER MEDIAMBIENTAL:

Els vehicles identificats amb el distintiu oficial de la DGT “zero emissions” degudament col·locat i totalment visible, estaran exempts de pagament de la corresponent tarifa a les zones blava i verda d'estacionament regulat.

Article 7. Acreditament.

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en el moment d'efectuar l'aparcament d'un vehicle de tracció mecànica, segons es determini per part de l'òrgan o empresa que gestionin el servei, en qualsevol de les zones delimitades i dins l'horari establert.

Article 8. Període impositiu.

1. Quan es tracti d'un estacionament de durada limitada el període coincideix amb el temps d'estacionament.

2. Quan es tracti d'un estacionament de durada il·limitada, el període impositiu coincidirà amb l'any natural.

Article 9. Normes de gestió de la taxa.

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.

2. L'abonament de les quotes d'aquesta taxa corresponents a l'estacionament per temps limitat, en les places de zona blava o verda, indicades a l'article 2.3.a) i 2.3.c) d'aquesta ordenança requereix l'obtenció prèvia del tiquet d'estacionament prèviament obtingut en les màquines expenedores instal·lades a l'efecte o a l'aplicació de pagament per mòbil que estableixi l'Ajuntament, segons les quotes i horaris regulats en l'article 5 d'aquesta ordenança.

Quan el sistema de gestió tècnicament ho permeti, es requerirà obligatòriament la introducció de la matrícula del vehicle en les màquines expenedores, essent l'obtenció del tiquet amb matrícula, potestativa per l'usuari.

El tiquet físic haurà d'estar visible totalment des de l'exterior, en el parabrises davanter. En el cas que el tiquet no s'hagi obtingut o no sigui visible des de l'exterior, es podrà comprovar el dret a aparcament a través de la consulta a les bases de dades municipals. Quan les màquines expenedores emetin tiquets amb la matrícula incorporada, no serà necessari col·locar el tiquet al parabrises davanter, ja que el vehicle s'identificarà per la matrícula incorporada al tiquet.

La durada sense rotació màxima permesa per l'estacionament de vehicles en zones blaves, serà d'una hora i trenta minuts, dins el casc urbà (zona centre) i de cinc hores a l'àmbit de la platja. Excepcionalment serà d'un dia sencer, si es disposa d'aquest tipus de tiquet.

3. L'estacionament en les places de zona verda d'ús preferent, indicades a l'article 2.3.b).1 d'aquesta ordenança, no requeriran de cap tipus d'identificació.

L'estacionament en les places de zona verda d'ús preferent, indicades a l'article 2.3.b).2 i 2.3.b).3. d'aquesta ordenança, requerirà  l'obtenció prèvia d'una targeta identificativa a cost (segons la quota indicada a l'article 5 d'aquesta ordenança).

Els contribuents inclosos en el supòsit regulat a l'article 2.3.b).1. (vinculat a l'habitatge d'empadronament/residència habitual) podran sol·licitar targetes identificatives a cost per a la resta d'immobles qualificats com vivenda o local de la seva propietat.

 

TARGETA IDENTIFICATIVA A COST, per als usuaris als que siguin d'aplicació l'apartat b.2 de l'article 2.3:

Amb destinació a subjectes passius de l'impost sobre béns immobles (IBI), únicament pel que fa a vivendes o locals, o titulars d'algun dret real sobre els mateixos tipus d'immobles  de Castelldefels.

Serà subministrada per l'empresa municipal SAC, o l'entitat que es designi.

Tindrà una validesa per un període igual a un exercici econòmic , caducant en tot cas a data 31 de desembre de l'any d'expedició.

Cadascun dels subjectes passius de l'IBI o titulars d'algun dret real sobre els mateixos tipus d'immobles podrà sol·licitar una targeta per cada unitat fiscal (vivenda o local) per la qual tributin per IBI, i hauran de determinar el vehicle al qual assignar la targeta.

 

 

TARGETA IDENTIFICATIVA A COST, per als usuaris als que siguin d'aplicació l'apartat b.3 de l'article 2.3:

Amb destinació a persones físiques empadronades a Castelldefels que constin com a conductor principal, habitual o primer conductor d'un vehicle que no sigui de la seva propietat.

Serà subministrada per l'empresa municipal SAC, o l'entitat que es designi.

Tindrà una validesa per un període igual a un exercici econòmic, caducant en tot cas a data 31 de desembre de l'any d'expedició.

4. Els requisits i documentació exigibles per a l'obtenció de qualsevol targeta identificativa a cost figuren en l'annex I d'aquesta ordenança.

5. Per acreditar el pagament de la taxa el tiquet o la targeta identificativa a cost s'ha d'exhibir a la part interior del parabrisa davanter, de manera que sigui totalment visible des de l'exterior. Quan la targeta identificativa no sigui visible es podrà comprovar el dret a aparcament a través de consulta de les bases de dades municipals.

6. Els vehicles que tinguin distintius especials els hauran d'exhibir (l'original) de forma totalment visible des de l'exterior.

7. La gestió d'aquesta taxa es durà a terme per part de l'empresa municipal “Serveis Ambientals de Castelldefels” (SAC),o, si fos el cas, altra empresa concessionària.

8. Mitjançant resolució de l'alcaldia o regidoria en qui delegui i per raons d'interès públic, amb motiu de celebracions religioses, esportives, populars, firals, obres, neteja viària i altres activitats anàlogues, es podrà suspendre el servei en els carrers o trams que es consideri necessari i durant el temps estrictament indispensable. Aquesta resolució s'haurà de comunicar amb anterioritat al seus efectes a SAC, o si fos el cas a l'empresa concessionària.

9. El manteniment de les zones reservades a l'estacionament correspon a l'empresa gestora del servei, qui també és l'encarregada d'adoptar les mesures oportunes per a la correcta expedició de tiquets acreditatius del pagament i de controlar l'incompliment de les obligacions tributàries dels conductors que hagin estacionat els seus vehicles.

10. No procedirà la devolució de l'import del comprovant de pagament ni de la targeta identificativa en cap cas, ni de la quota tributària ni del comprovant d'anul·lació de denúncia, inclús en el cas que aquest hagi estat utilitzat incorrectament atès que la seva quantia cobreix el valor de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

11. Per aplicar les bonificacions previstes en l'article 6, apartat 8.c. aquesta taxa, es podrà requerir l'obtenció de tiquet a les màquines expenedores o la utilització de l'aplicació de pagament per mòbil.

12. Amb caràcter extraordinari, en casos de reparació de vehicles, els titulars inclosos en l'article 2.3.b.1) podran donar d'alta temporalment amb un màxim de 15 dies un vehicle de substitució, i es donarà de baixa temporalment l'anterior. L'empresa SAC fixarà la documentació necessària per acreditar la situació del vehicle en reparació.

Article 10. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l'Ordenança General.

Article 11. Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 24 d'octubre de 2019, i definitivament pel Ple de data 19 de desembre de 2019 i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2020. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.

 

 

ANNEX I – REQUISITS PER A L'OBTENCIÓ DE BENEFICIS FISCALS O TARGETES IDENTIFICATIVES

Supòsit 1 (article 2.3.b.1):

1.1. Requisits:

 • Ser resident a Castelldefels.
 • Ser titular de qualsevol vehicle inclòs en el padró municipal de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica - IVTM (dada comprovable per part de l'Administració).
 • Caldrà tenir en compte el disposat pel punt 10. de l'article 6, sobre beneficis fiscals.

 

1.2. Documentació a aportar:

 • Per als supòsits d'alta en el padró de l'IVTM per nova adquisició o transferència dins de l'exercici corrent, el permís de circulació. Per als supòsits de canvi de domicili, la justificació pertinent de la Prefectura de Trànsit o la sol·licitud de dit canvi presentada a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT).

 

Supòsit 2 (article 2.3.b.2):

2.1. Requisits:

 • Ser subjecte passiu de l'impost sobre béns immobles (IBI), únicament pel que fa a vivendes o locals, o titular d'algun dret real sobre els mateixos tipus d'immobles referits de Castelldefels (dada comprovable per part de l'Administració).
 • Caldrà tenir en compte el disposat pel punt 10. de l'article 6, sobre beneficis fiscals.
 • Determinar el vehicle o vehicles al qual/s assignar la targeta/es.
 • Els contribuents inclosos en el supòsit regulat a l'article 2.3.b).1. (vinculat a l'habitatge d'empadronament/residència habitual) podran sol·licitar targetes identificatives a cost per a la resta d'immobles qualificats com vivenda o local de la seva propietat.

 

2.2. Documentació a aportar:

 • Persones físiques: DNI, passaport o permís de residència.
 • Persones jurídiques: CIF de la persona jurídica i acreditació de la representació legal.
 • Per als supòsits d'alta en el padró d'IBI per adquisició de l'immoble dins de l'exercici corrent la corresponent escriptura de propietat.

 

Supòsit 3 (article 2.3.b.3):

3.1. Requisits:

 • Ser persona física i resident a Castelldefels.
 • Disposar d'un vehicle que no sigui de la seva propietat on consti com a conductor principal, habitual o primer conductor.
 • Caldrà tenir en compte el disposat pel punt 10. de l'article 6, sobre beneficis fiscals.

 

3.2. Documentació a aportar:

 • DNI, passaport o permís de residència i empadronament (dada comprovable per part de l'Administració).
 • Contracte d'assegurança on sigui comprovable la condició del sol·licitant de conductor principal, habitual o primer conductor. En el seu defecte certificació de l'empresa acreditatiu de la condició de conductor principal, habitual o primer conductor o contracte de rènting, leasing o lloguer.

 

ANNEX PER A LA DELIMITACIÓ DE LES ZONES BLAVA I VERDA

 

Pel que fa a l'àmbit d'aplicació d'aquesta taxa, l'Ajuntament establirà, a través de resolució de l'alcaldia, aquelles places en que l'estacionament es reserva a l'obtenció d'un determinat tipus de comprovant horari, resolució de la que se'n haurà de donar publicitat per a general coneixement.


Revisado: 30/12/2020

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50