(esta información solo está disponible en catalán)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 (2013)

TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS

 

Article 1. Fonament legal.

 

De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16, en relació amb els articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s'acorda exercir les facultats previstes per aquesta norma per la fixació dels elements necessaris per a la determinació de la quota tributària en la Taxa per l'Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica a les Vies Públiques Municipals.

 

Article 2. Fet imposable.

 

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa, l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques d'aquest municipi, dintre de les zones actualment determinades pel Ple de l'Ajuntament o que es puguin determinar en un futur i que s'adjunten a aquesta ordenança fiscal com annex.

 

2. S'entendrà per estacionament qualsevol immobilització d'un vehicle la durada del qual passi de dos minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius de circulació o força major.

 

3. Dins de les zones de l'estacionament amb horari limitat que constitueix el fet imposable d'aquesta taxa, s'hi distingeixen tres tipus de places regulades:

 

a)       Zona blava d'ús general.

 

b)       Zona verda d'ús preferent pels usuaris següents:

 

b.1. Residents a Castelldefels (persones físiques o jurídiques) que siguin subjectes passius de l'impost de vehicles de tracció mecànica en el municipi de Castelldefels.

 

b.2. Aquest tipus de places regulades també seran d'ús preferent pels subjectes passius de l'impost sobre béns immobles (IBI), únicament pel que fa a vivendes o locals, o titulars d'algun dret real sobre els mateixos tipus d'immobles referits de Castelldefels.

 

b.3. Persones físiques empadronades a Castelldefels que constin com a conductor principal, habitual o primer conductor d'un vehicle que no sigui de la seva propietat.

 

c)       Zona verda d'ús secundari per altres supòsits no contemplats en l'apartat b).

 

4. No està subjecte a la taxa regulada en aquesta ordenança l'estacionament dels vehicles següents:

 

a) Els vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat.

 

b) Els vehicles autotaxis quan el conductor estigui present.

 

Article 3. Subjectes passius.

 

Estan obligats al pagament els conductors que estacionin els vehicles en els termes previstos en l'apartat primer de l'article 2.

 

Article 4. Responsables.

 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l'Ordenança General.

 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

 

Article 5. Quota tributària.

 

La delimitació de les zones blava i verda a les quals afecten les quotes d'aquesta taxa s'inclou en l'ANNEX II, tant pel que fa a ÀMBIT CASC URBÀ com a ÀMBIT PLATJA.

 

a.- Estacionament a la zona blava del casc urbà (excepte a l'àmbit de la platja)

 

Per als supòsits d'estacionament de vehicles de durada limitada en qualsevol zona blava (excepte a l'àmbit de la platja), els horaris i les tarifes a aplicar, per vehicle, unitàriament, són les següents:

 

L'horari de regulació de la zona blava compren les franges següents:

 

De dilluns a divendres excepte festius:

                De 9:00 h a 14:00 h

                De 17:00 h a 20:00 h

 

Dissabtes, excepte festius (*):

                De 9:00 a 14:00 h

 

(*) Els dissabtes a la tarda i els diumenges l'aparcament serà gratuït.

 

Durada de l'estacionament                                             Quota (IVA inclòs)

 

Estacionament mínim d'un vehicle:

(10 minuts)                                                                         0,20€ (IVA inclòs)

Fins a 30 minuts                                                                0,50€ (IVA inclòs)

Fins a 60 minuts                                                                1,00€ (IVA inclòs)

Fins a 90 minuts                                                                2,00€ (IVA inclòs)

 

Anul·lació de la denúncia per temps excedit                              6,00€ (IVA inclòs)

 

b.- Estacionament a la zona blava de la platja:

 

Per als supòsits d'estacionament de vehicles de durada limitada en qualsevol zona blava de l'àmbit de la platja, els horaris i les tarifes a aplicar, per vehicle, unitàriament, són les següents:

 

Zona A:

 

HORARIS:

De 1 de maig a 15 d'octubre

De dilluns a diumenge de 10 a 20 hores

 

Del 16 d'octubre al 30 d'abril l'aparcament serà gratuït els 7 dies de la setmana.

 

Durada de l'estacionament                                             Quota (IVA inclòs)

 

Estacionament mínim d'un vehicle:

(10 minuts)                                                                       0,20€ (IVA inclòs)

Fins a 30 minuts                                                                0,50€ (IVA inclòs)

Fins a 60 minuts                                                                1,00€ (IVA inclòs)

Fins a 120 minuts                                                             2,00€ (IVA inclòs)

Fins a 180 minuts                                                             3,00€ (IVA inclòs)

Fins a 240 minuts                                                             4,00€ (IVA inclòs)

Fins a 300 minuts                                                             5,00€ (IVA inclòs)

 

Anul·lació de la denúncia per temps excedit                        6,00€ (IVA inclòs)

 

Zona B:

 

HORARIS:

De 1 de maig a 15 d'octubre

De dilluns a diumenge, de 10 a 22 hores

 

De 16 d'octubre a 30 d'abril

Dissabtes, diumenges i festius de 10 a 20 hores

Vigílies de festius de 16 a 20 h

 

Del 16 d'octubre al 30 d'abril l'aparcament serà gratuït la resta de dies no especificats en aquest apartat.

 

Durada de l'estacionament                                             Quota (IVA inclòs)

 

Estacionament mínim d'un vehicle:

(10 minuts)                                                                      0,20€ (IVA inclòs)

Fins a 30 minuts                                                               0,50€ (IVA inclòs)

Fins a 60 minuts                                                               1,00€ (IVA inclòs)

Fins a 120 minuts                                                             2,00€ (IVA inclòs)

Fins a 180 minuts                                                             3,00€ (IVA inclòs)

Fins a 240 minuts                                                             4,00€ (IVA inclòs)

Fins a 300 minuts                                                             5,00€ (IVA inclòs)

 

Anul·lació de la denúncia per temps excedit                        6,00€ (IVA inclòs)

 

c.- Estacionament a la zona verda de la platja

 

Per als supòsits d'estacionament de vehicles de durada limitada en qualsevol zona verda de l'àmbit de la platja, els horaris i les tarifes a aplicar, per vehicle, unitàriament, són les següents:

 

Zona A:

 

HORARIS:

De 1 de maig a 15 d'octubre

De dilluns a diumenge de 10 a 20 hores

 

Del 16 d'octubre al 30 d'abril l'aparcament serà gratuït els 7 dies de la setmana.

 

Durada de l'estacionament                                             Quota (IVA inclòs)

 

Estacionament mínim d'un vehicle:

(10 minuts)                                                                      0,40€ (IVA inclòs)

Fins a 30 minuts                                                               1,10€ (IVA inclòs)

Fins a 60 minuts                                                               1,90€ (IVA inclòs)

Fins a 120 minuts                                                             4,00€ (IVA inclòs)

Fins a 180 minuts                                                             6,00€ (IVA inclòs)

Fins a 240 minuts                                                             8,00€ (IVA inclòs)

Fins a 300 minuts                                                             10,00€ (IVA inclòs)

 

Anul·lació de la denúncia per temps excedit                        6,00€ (IVA inclòs)

 

Zona B:

 

HORARIS:

De 1 de maig a 15 d'octubre

De dilluns a diumenge, de 10 a 22 hores

 

De 16 d'octubre a 30 d'abril

Dissabtes, diumenges i festius de 10 a 20 hores

Vigílies de festius de 16 a 20 h

 

Del 16 d'octubre al 30 d'abril l'aparcament serà gratuït la resta de dies no especificats en aquest apartat.

 

Durada de l'estacionament                                             Quota (IVA inclòs)

 

Estacionament mínim d'un vehicle:

(10 minuts)                                                                      0,40€ (IVA inclòs)

Fins a 30 minuts                                                               1,10€ (IVA inclòs)

Fins a 60 minuts                                                               1,90€ (IVA inclòs)

Fins a 120 minuts                                                             4,00€ (IVA inclòs)

Fins a 180 minuts                                                             6,00€ (IVA inclòs)

Fins a 240 minuts                                                             8,00€ (IVA inclòs)

Fins a 300 minuts                                                             10,00€ (IVA inclòs)

 

Anul·lació de la denúncia per temps excedit                        6,00€ (IVA inclòs)

 

 

Quota targeta identificativa per aparcament il·limitat durant l'any natural pels usuaris esmentats en l'article 2.3. (apartats b.2 - b.3):

 

* Adquisició         40,00 € per unitat.

* Duplicats           5,00 € (és requisit indispensable que el duplicat correspongui al mateix vehicle).

 

d) Anul·lació de denúncia per temps excedit:

 

Els conductors que havent estacionat el vehicle en una zona regulada hagin estat denunciats per la superació del límit indicat en el comprovant horari solament podran enervar els efectes de la denúncia en el cas que el temps excedit no superi els 45 minuts des de l'hora en què els hagi estat posada.

 

A aquests efectes hauran de obtenir el corresponent comprovant especial en la pròpia màquina expenedora de tiquets i l'hauran de deixar, juntament amb la denúncia, a les bústies disposades a l'efecte en aquestes màquines expenedores.

 

No procedirà la devolució de l'import del comprovant especial, inclús en el cas que aquest hagi estat utilitzat incorrectament atès que la seva quantia cobreix el valor de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

 

e) Venda de vals d'aparcament:

 

S'estableixen les següents quotes:

 

Venda Vals a comerciants

Temps

Preu Val

Descompte

Quota a pagar

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Per unitat

30'

0,53 €

40%

0,32 €

0,07 €

0,39 €

Per comanda anual de 30.000 vals o més

30'

0,53 €

50%

0,26 €

0,06 €

0,32 €

 

 

Article 6. Beneficis fiscals.

 

a)EXEMPCIONS:

 

Està exempt l'estacionament dels vehicles següents:

 

1. Les motocicletes i els ciclomotors, sempre que estacionin en les zones habilitades a aquests tipus de vehicles.

 

2. Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, que siguin propietat d'organismes de l'Estat, la comunitat autònoma o les entitats locals i que es destinin directament i exclusivament a la realització dels serveis públics de la seva competència, quan estiguin realitzant aquests serveis, i altres que disposin de la identificació corresponent lliurada per l'Ajuntament per raó de les funcions a dur a terme per part dels seus conductors.

 

3. Els vehicles de representacions diplomàtiques acreditades a Espanya, identificats externament amb plaques de matrícula diplomàtica, a condició de reciprocitat.

 

4. Els vehicles destinats a l'assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a la Creu Roja i les ambulàncies.

 

5. Els vehicles que són propietat de persones amb discapacitat quan tinguin l'autorització especial corresponent que expedeixi la delegació de circulació i transports.

 

6. Els vehicles de personal mèdic, en servei de visita assistencial a domicili, degudament identificats externament.

 

7. Els vehicles de Telefónica Sociedad Operadora de Servicios de Telecomunicaciones en España, SA, en virtut de l'acord sobre compensació dels tributs locals en base a l'ingrés que efectuen a la Corporació en concepte de l'1,9% de participació en els ingressos bruts en el nostre municipi.

 

8. Els residents a Castelldefels que compleixen els requisits indicats a continuació, podran sol·licitar l'exempció per aparcament gratuït entre les 9 i les 10 del matí de dilluns a dissabte i a partir de les 19 hores de dilluns a divendres:

 

 • Que el sol·licitant sigui titular d'un vehicle l'adreça fiscal del qual recaigui sobre un carrer de zona blava o de vianants del casc urbà (excepte a l'àmbit de la platja).
 • Que es trobi al corrent de pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, salvat que s'acrediti que gaudeix d'algun benefici fiscal.

 

9. Estaran exempts d'abonar les tarifes d'estacionament a les zones verdes aquells usuaris de les places regulades que compleixin els requisits descrits a l'article 2.3.b.1 d'aquesta ordenança.

 

b) BONIFICACIONS:

 

1. Està bonificat l'estacionament pels usuaris esmentats en l'article 2.3. (apartats b.2 - b.3), a través de l'adquisició de la targeta identificativa a cost regulada en l'article 5.

 

Article 7. Acreditament.

 

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en el moment d'efectuar l'aparcament d'un vehicle de tracció mecànica, segons es determini per part de l'òrgan o empresa que gestionin el servei, en qualsevol de les zones delimitades i dins l'horari establert.

 

Article 8. Normes de gestió de la taxa.

 

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.

 

2. L'abonament de les quotes d'aquesta taxa corresponents a l'estacionament per temps limitat, en les places de zona blava o verda, indicades a l'article 2.3.a) i 2.3.c) d'aquesta ordenança requereix l'obtenció prèvia del tiquet d'estacionament prèviament obtingut en les màquines expenedores instal·lades a l'efecte, segons les quotes i horaris regulats en l'article 5 d'aquesta ordenança.

 

La durada sense rotació màxima permesa per l'estacionament de vehicles en zones blaves, dins del casc urbà (excepte àmbit platja), serà d'una hora i trenta minuts; en les zones blaves i verdes de la zona de la platja, la durada sense rotació màxima permesa per l'estacionament de vehicles serà de cinc hores.

 

3. L'estacionament en les places de zona verda d'ús preferent, indicades a l'article 2.3.b) d'aquesta ordenança, requerirà l'obtenció prèvia d'una targeta identificativa, ja sigui a cost zero o a cost (segons la quota indicada en l'article 5 d'aquesta ordenança).

 

Quan s'hagi obtingut una targeta a cost zero només es podran sol·licitar targetes identificatives a cost per a la resta d'immobles que no siguin el de residència.

 

TARGETA IDENTIFICATIVA A COST ZERO, per als usuaris als que sigui d'aplicació l'apartat b.1 de l'article 2.3:

 

 • Amb destinació a residents a Castelldefels (persones físiques o jurídiques) que siguin subjectes passius de l'impost de vehicles de tracció mecànica en el municipi de Castelldefels.
 • Serà subministrada per l'empresa concessionària.
 • Tindrà una validesa per un període igual a un exercici econòmic, caducant en tot cas a data 31 de desembre de l'any d'expedició.
 • Si es compleixen els requisits s'entendrà prorrogada la validesa per anys per períodes successius equivalents a l'any natural.

 

 

TARGETA IDENTIFICATIVA A COST, per als usuaris als que siguin d'aplicació l'apartat b.2 de l'article 2.3:

 

 • Amb destinació a subjectes passius de l'impost sobre béns immobles (IBI), únicament pel que fa a vivendes o locals, o titulars d'algun dret real sobre els mateixos tipus d'immobles  de Castelldefels.
 • Serà subministrada per l'empresa municipal SAC, SA, o l'entitat que es designi.
 • Tindrà una validesa per un període igual a un exercici econòmic , caducant en tot cas a data 31 de desembre de l'any d'expedició.
 • Cadascun dels subjectes passius de l'IBI o titulars d'algun dret real sobre els mateixos tipus d'immobles podrà sol·licitar una targeta per cada unitat fiscal (vivenda o local) per la qual tributin per IBI, i hauran de determinar el vehicle al qual assignar la targeta.
 • Si es compleixen els requisits es podrà sol·licitar la pròrroga per anys successius previ pagament del cost corresponent a l'any de pròrroga.

 

 

TARGETA IDENTIFICATIVA A COST, per als usuaris als que siguin d'aplicació l'apartat b.3 de l'article 2.3:

 

 • Amb destinació a persones físiques empadronades a Castelldefels que constin com a conductor principal, habitual o primer conductor d'un vehicle que no sigui de la seva propietat.
 • Serà subministrada per l'empresa municipal SAC, SA, o l'entitat que es designi.
 • Tindrà una validesa per un període igual a un exercici econòmic, caducant en tot cas a data 31 de desembre de l'any d'expedició.
 • Si es compleixen els requisits es podrà sol·licitar la pròrroga per anys successius previ pagament del cost corresponent a l'any de pròrroga.

 

 

4. Els requisits i documentació exigibles per a l'obtenció de qualsevol targeta identificativa figuren en l'annex I d'aquesta ordenança.

 

5. Per acreditar el pagament de la taxa el tiquet o la targeta identificativa s'ha d'exhibir a la part interior del parabrisa davanter, de manera que sigui totalment visible des de l'exterior.

 

6. Els vehicles que tinguin distintius especials els hauran d'exhibir (l'original) de forma totalment visible des de l'exterior.

 

7. La gestió d'aquesta taxa ha estat delegada pel Ple de l'Ajuntament a l'empresa municipal Societat d'Aparcaments de Castelldefels, SA (SAC, SA) pel que fa a LA ZONA BLAVA DEL CASC URBÀ i les targetes identificatives a cost per aparcament il·limitat de la zona verda.

 

Article 9.- Gestió per concessió

1. La ZONA BLAVA i la ZONA VERDA DE LA PLATJA es gestionaran per concessió.

2. El manteniment de les zones reservades a estacionament correspon al concessionari. També li correspon adoptar les mesures oportunes per a la correcta expedició de tiquets acreditatius del pagament i controlar l'incompliment de les obligacions tributàries dels conductors que han estacionat els seus vehicles.

3. La gestió i recaptació en període voluntari de la taxa de les zones objecte de concessió correspondrà al concessionari, salvat  la que correspongui a les targetes identificatives, cas en el que correspondrà a SAC, SA.

L'import de la recaptació en període voluntari formarà part dels ingressos a percebre pel concessionari, en les condicions fixades a l'acord pel qual es va aprovar la concessió.


Article 10. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l'Ordenança General.

Article 11.  Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 25 d'octubre de 2012, havent-se aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament de data 20 de desembre de 2012, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partit de l'1 de gener de 2013. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

La present ordenança ha estat modificada pel Ple de l'Ajuntament el 30 de maig de 2013 i, havent-se presentat reclamacions en contra durant en termini d'exposició pública, aquestes han estat resoltes pel Ple de data 18/07/2013 que, alhora, ha aprovat definitivament les modificacions, restant vigents i aplicables.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.

ANNEX I – REQUISITS PER A L'OBTENCIÓ DE TARGETES IDENTIFICATIVES

Supòsit 1 (article 2.3.b.1):

1.1. Requisits:

•    Ser resident a Castelldefels.
•    Ser titular de qualsevol vehicle inclòs en el padró municipal de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica - IVTM (dada comprovable per part de l'Administració).
•    Estar al corrent de pagament de l'IVTM, salvat que s'acrediti que gaudeix d'algun benefici fiscal en referència al període impositiu immediatament anterior a la data d'aplicació d'aquesta ordenança.

1.2. Documentació a aportar:

•    Persones físiques: DNI, passaport o permís de residència i empadronament (dada comprovable per part de l'Administració).
•    Persones jurídiques: CIF de la persona jurídica i acreditació de la representació legal.
•    Per als supòsits d'alta en el padró de l'IVTM per nova adquisició o transferència dins de l'exercici corrent, el permís de circulació. Per als supòsits de canvi de domicili, la justificació pertinent de la Prefectura de Trànsit o la sol•licitud de dit canvi presentada a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT).

Supòsit 2 (article 2.3.b.2):

1.1. Requisits:

•    Ser subjecte passiu de l'impost sobre béns immobles (IBI), únicament pel que fa a vivendes o locals, o titular d'algun dret real sobre els mateixos tipus d'immobles referits de Castelldefels (dada comprovable per part de l'Administració).
•    Estar al corrent de pagament de l'IBI, salvat que s'acrediti que gaudeix d'algun benefici fiscal en referència al període impositiu immediatament anterior a la data d'aplicació d'aquesta ordenança.
•    Determinar el vehicle o vehicles al qual/s assignar la targeta/es.
•    Els residents que hagin obtingut una targeta a cost zero només podran sol•licitar targetes identificatives a cost per a la resta d'immobles que no siguin el de residència.

1.2. Documentació a aportar:

•    Persones físiques: DNI, passaport o permís de residència.
•    Persones jurídiques: CIF de la persona jurídica i acreditació de la representació legal.
•    Per als supòsits d'alta en el padró d'IBI per adquisició de l'immoble dins de l'exercici corrent la corresponent escriptura de propietat.

Supòsit 3 (article 2.3.b.3):

1.1. Requisits:

•    Ser persona física i resident a Castelldefels.
•    Disposar d'un vehicle que no sigui de la seva propietat on consti com a conductor principal, habitual o primer conductor.

1.2. Documentació a aportar:

•    DNI, passaport o permís de residència i empadronament (dada comprovable per part de l'Administració).
•    Contracte d'assegurança on sigui comprovable la condició del sol•licitant de conductor principal, habitual o primer conductor. En el seu defecte certificació de l'empresa acreditatiu de la condició de conductor principal, habitual o primer conductor o contracte de rènting, leasing o lloguer.

ANNEX II- DELIMITACIÓ DE LES ZONES BLAVA I VERDA -

 

 ÀMBIT CASC URBÀ (ZONA BLAVA)
 

 

ZONA BLAVA

TIPUS DE VIA

NOM DE LA VIA

CODI

ZONA 1

Carrer

RAFAEL CASANOVA s/n   (plaça democràcia)

 

290

Carrer

DOCTOR MARAÑÓN (1 al 9)

107

Carrer

GUILERMO MARCONI,6 (plaça de la Música)

140

Carrer

TOMÁS EDISON (5 al 9 i del 6 al 14)

274

Carrer

ARCADI BALAGUER (55 al 65 amb C/ Tomás Edison 1a 3)

031

 

ZONA BLAVA

TIPUS DE VIA

NOM DE LA VIA

CODI

ZONA 2

Passatge

ALBERT EINSTEIN (1 al 5 i 2 al 4)

025

Carrer

INDÚSTRIA (68 a 70 i entre Pt. Albert Einstein fins al final del carrer)

700

Carrer

DOCTOR BARRAQUER (12 al 30 i 13 al 25)

103

Carrer

Plaça

PAU CASALS

PAU CASALS (1 al 9)

438

015

Carrer

POMPEU FABRA (1 al 47 i 2 al 44)

055

 

ZONA BLAVA

TIPUS DE VIA

NOM DE LA VIA

CODI

ZONA 3

Passatge

SANTIAGO RUSIÑOL (1 al 7 s/darrera Església)

256

Carrer

DOCTOR TRUETA (2 al 34 i 1 al45)

154

Plaça

ESPANYA

114

 

ZONA BLAVA

TIPUS DE VIA

NOM DE LA VIA

CODI

ZONA 4

Carrer

DOCTOR FERRÀN (II) ( 41 a 46)

104

Carrer

DOCTOR FERRÀN (I) (15 al 39)

104

Carrer

DOCTOR FLEMING (1 al 55 i 2 al 46)

106

Carrer

LLIBERTAT (1 al 33 i 2 al 38)

165

 

 

ZONA BLAVA

TIPUS DE VIA

NOM DE LA VIA

CODI

ZONA 5

Avinguda

DIAGONAL ( 13 al 21 i 14 al 22)

099

Avinguda

300 (1 al 39 i 2 al 42)

320

Carrer

ARCADI BALAGUER (2 al 36 i 1 al 25)

031

Avinguda

AVDA 305 ( 1 al 17 i 2 al 26)

326

 

ANNEX II- DELIMITACIÓ DE LES ZONES BLAVA I VERDA - ÀMBIT PLATJA

 

 


Revisado: 21/08/2013

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50