(esta información solo está disponible en catalán)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 (2021)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS RELACIONATS AMB ELS ANIMALS DE COMPANYIA I PER CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES PER A LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Article 1. Fonament legal.

De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16, en relació amb els articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s'acorda exercir les facultats previstes per aquesta norma per la fixació dels elements necessaris per a la determinació de la quota tributària en la Taxa per prestació de Serveis relacionats amb els Animals de Companyia i per Concessió de Llicències per a la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.

Article 2. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de les taxes, la prestació dels serveis següents:

  1. Concessió o renovació de la llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos.

  2. Duplicats de la xapa censal i del carnet de llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos, en cas de pèrdua.

  3. Lliurament d'animals recollits a la via pública.

  4. Estada d'animals perduts o abandonats al centre de recollida d'animals.

  5. Serveis de prevenció i cura sanitària relacionats amb els animals de companyia ubicats als centres de recollida d'animals abandonats.

Article 3. Subjectes passius.

Són subjectes passius d'aquesta taxa:

1. En els supòsits de l'apartat a) b) i c) de l'article 2 de la present ordenança, els propietaris o posseïdors dels animals domèstics, d'acord amb la normativa vigent.

2. En els supòsits dels apartats d) i e) de l'article 2 de la present ordenança, les persones propietaries o posseïdors dels animals domèstics les persones directament interessades en el benefici de les quals s'hagi prestat el servei, o bé els responsables amb els animals de companyia, de situacions que requereixin l'actuació municipal.

Article 4. Responsables.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l'Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Quota tributària.

Supòsit

Quota

Concessió de llicència per tinença i conducció d'animals potencialment perillosos (gpp)

100,00 €

Concessió de llicència per conducció d'animals potencialment perillosos (gpp)

70,00 €

Renovació de llicència per tinença i conducció de gossos  potencialment perillosos (gpp)

50,00 €

Renovació de llicència per conducció de gossos  potencialment perillosos (gpp)

35,00 €

Duplicats de la xapa censal i del carnet de llicència per a la tinença i/o conducció  de gossos considerats potencialment perillosos, en cas de pèrdua

15,00 €

Lliurament d'animals perduts o abandonats per activació del Servei de recollida    sense trasllat de l'animal a les instal·lacions del  centre de recollida

60,50 €

Lliurament de l'animal al centre de recollida d'animals abandonats i/o perduts en dies laborables i en horari diürn (de 9 a 21 hores)

60,50 €

Lliurament de l'animal  al centre de recollida d'animals abandonats i/o perduts en dies festius i/o en horari nocturn (de 21 a 09 hores)

84,70€

Estades en el centre de recollida, per dia i animal

10,00 €

Identificació amb microxip

35,00 €

Test d'immunodeficiència + leucèmia

25,00 €

Vacunació i desparasitació

30,50 €

Orquiectomia / ovariohisterectomia (gossos)

85,00 €

Incineració mort natural

125,00 €

Article 6. Beneficis fiscals.

 

1. Tindran una bonificació del 70% del pagament de la taxa per llicència per tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, les persones que adquireixin la propietat d'un GPP adoptant un animal que estigui abandonat en les instal·lacions del Servei de recollida de l'Ajuntament de Castelldefels. Això no comporta una excepció de l'obtenció de la llicència.

 

2. Per gaudir dels beneficis fiscals que tinguin caràcter potestatiu caldrà estar al disposat en el CAPITOL IV – CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS de l'ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació els ingressos de dret públic municipals.

 

Article 7. Acreditament.

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què:

 

•    Llicències i renovació de llicències per tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos: en el moment que es formula la sol·licitud de la llicència o be com a resultat de constatar els fets mitjançant acta policial o informe de la inspecció municipal.

 

•    Duplicats de la xapa censal i/o del carnet de llicència per a la tinença i/o conducció  de gossos considerats potencialment perillosos, en cas de pèrdua: en el moment en què que es formula la sol·licitud.

 

•    Lliurament d'animals per part del servei de recollida d'animals perduts o abandonats i els serveis de prevenció o cura sanitaris necessaris i obligatoris consegüents (ingrés centre residència, xipatge, residència sanitària, etc.): en el moment en que s'activa el servei de recollida.

Article 8. Normes de gestió de la taxa.

1. Simultàniament a la presentació de la sol·licitud de llicència o del servei que es tracti, dels definits en l'article 2n., els sol·licitants hauran d'autoliquidar la taxa, segons el model existent a l'efecte en les dependències municipals.

2. En els cassos de desistiment, abans de la concessió de la llicència, la taxa serà del 50% de la quota pertinent si no s'hagués iniciat la prestació del servei, o del 75% en cas contrari.

 

3. En els cassos de denegació de la llicència, es procedirà a la devolució d'ofici del 40% de l'import abonat.

 

4. En els cassos de renúncia a la llicència ja concedida no es retornarà cap import.

5. En allò no previst en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal.

La recaptació de la Taxa per prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia i per concessió de llicències per a la tinença d'animals potencialment perillosos es realitzarà per part de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni subscrit entre ambdós organismes, i les seves actuacions s'adequaran al previst per la normativa aplicable i l'Ordenança general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Article 9. Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 24 d'octubre de 2019 i definitivament pel Ple de data 19 de desembre de 2019, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2020. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.


Revisado: 30/12/2020

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50