(esta información solo está disponible en catalán)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 (2017)

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS RELACIONATS AMB ELS ANIMALS DE COMPANYIA I PER CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES PER A LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Article 1. Fonament legal.

De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16, en relació amb els articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s'acorda exercir les facultats previstes per aquesta norma per la fixació dels elements necessaris per a la determinació de la quota tributària en la Taxa per prestació de Serveis relacionats amb els Animals de Companyia i per Concessió de Llicències per a la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.

Article 2. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de les taxes, la prestació dels serveis següents:

  1. Concessió o renovació de la llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos.
  2. Lliurament d'animals recollits a la via pública.
  3. Estada de gossos o gats al centre de recollida d'animals.
  4. Serveis de prevenció sanitària relacionats amb els animals de companyia ubicats als centres de recollida d'animals abandonats.

Article 3. Subjectes passius.

Són subjectes passius d'aquesta taxa:

1. En els supòsits de l'apartat a) i b) de l'article 2 de la present ordenança, els propietaris o posseïdors dels animals domèstics, d'acord amb la normativa vigent.

2. En els supòsits dels apartats c) i d) de l'article 2 de la present ordenança, el propietaris o les persones directament interessades en el benefici de les quals s'hagi prestat el servei, o bé els responsables de situacions que requereixin l'actuació municipal.

Article 4. Responsables.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l'Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Quota tributària.

Supòsit

Quota

Concessió de llicència per tinença d'animals potencialment perillosos

35,70 €

Lliurament del gos al centre de recollida d'animals abandonats i/o perduts en dies laborables i en horari diürn

50,00 €

Lliurament del gos al centre de recollida d'animals abandonats i/o perduts en dies festius i/o en horari nocturn (de 22 a 07 hores)

70,00 €

Estades sanitàries al centre de recollida, per dia i animal

10,00 €

Identificació amb microxip

35,00 €

Entrega de l'animal a domicili, procedent del centre de recollida, en dies laborables i en horari diürn

50,00 €

Entrega de l'animal a domicili, procedent del centre de recollida, en dies festius i/o en horari nocturn (de 22 a 07 hores)

70,00 €

Article 6. Acreditament.

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què se sol·licita la llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos, es recull l'animal de la via pública, s'ingressa al centre de recollida.

Article 7. Normes de gestió de la taxa.

1. Simultàniament a la presentació de la sol·licitud de llicència o del servei que es tracti, dels definits en l'article 1r., els sol·licitants hauran d'autoliquidar la taxa, segons el model existent a l'efecte en les dependències municipals.

2. Si l'animal allotjat adquireix la condició d'abandonat, d'acord amb la normativa específica vigent, s'iniciarà el corresponent procediment sancionador contra el propietari.

3. En allò no previst en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal.

La recaptació de la Taxa per prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia i per concessió de llicències per a la tinença d'animals potencialment perillosos es realitzarà per part de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni subscrit entre ambdós organismes, i les seves actuacions s'adequaran al previst per la normativa aplicable i l'Ordenança general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Article 8. Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 24 d'octubre de 2013, quedant definitivament aprovada de forma automàtica al no haver-se presentat en contra cap reclamació, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2014. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.


Revisado: 29/12/2016

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50