(esta información solo está disponible en catalán)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 (2017)

CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Article 1. Fonament del tribut.

De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16, en relació amb els articles 28 a 37 i 58 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s'estableix amb caràcter general aquesta Ordenança per a regular la Imposició i Ordenació de les Contribucions Especials que, com a tribut de caràcter finalista, pot exigir aquest Ajuntament.

Article 2. Fet imposable.

1. Constituirà el fet imposable de les contribucions especials l'obtenció d'un benefici o d'un augment de valor dels seus béns per part del subjecte passiu com a conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics de caràcter municipal per part d'aquest Ajuntament. Les contribucions especials es fonamenten en la simple realització de les obres o en l'establiment o ampliació dels serveis referits, i la seva exacció serà independent del fet que els subjectes passius utilitzin efectivament o les unes o els altres.

2. A l'efecte del que es disposa en l'article anterior, tenen la consideració d'obres i serveis municipals:

 1. Els que realitzi o estableixi el municipi dins de l'àmbit de la seva competència per atendre les finalitats que se li han atribuït.
 2. Els que realitzi o estableixi el municipi perquè altres entitats públiques els hi hagin atribuït i aquells, la titularitat dels quals hagi assumit d'acord amb la llei.
 3. Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els seus concessionaris amb aportacions econòmiques d'aquest municipi.

3. Les obres o els serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el caràcter de municipals fins i tot quan les hagin realitzat o establert:

 1. Organismes autònoms municipals o societats mercantils de capital social en què aquest municipi fos l'únic titular.
 2. Concessionaris amb aportacions d'aquest municipi.
 3. Associacions de contribuents.

4. Tenen la consideració d'obres i serveis municipals:

 1. Els que realitzi o estableixi el municipi dins de l'àmbit de la seva competència per atendre les finalitats que se li han atribuït.
 2. Els que realitzi o estableixi el municipi perquè li han estat atribuïdes per altres entitats públiques i aquells dels quals n'hagi assumit la titularitat d'acord amb la llei.
 3. Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els seus concessionaris amb aportacions econòmiques d'aquest municipi.

5. Les obres o els serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el caràcter de municipals fins i tot quan les hagin realitzat o establert:

 1. Organismes autònoms municipals o societats mercantils de capital social en què aquest municipi fos l'únic titular.
 2. Concessionaris amb aportacions d'aquest municipi.
 3. Associacions de contribuents.

6. Les contribucions especials són tributs de caràcter finalista i el producte de la seva recaptació s'ha de destinar íntegrament a cobrir les despeses de l'obra o de l'establiment o l'ampliació del servei amb motiu dels quals s'hagin establert i exigit.

Article 3. Subjeccions.

El municipi pot, potestativament, acordar la imposició i l'ordenació de contribucions especials sempre que hi concorrin les circumstàncies que conformen el fet imposable establertes en l'article segon d'aquesta ordenança general:

 1. Per l'obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades.
 2. Per la primera instal·lació, la renovació i la substitució de xarxes de distribució de l'aigua, de clavegueres i d'evacuació d'aigües residuals.
 3. Per l'establiment i la substitució de l'enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de distribució d'energia elèctrica.
 4. Per l'ampliació i les noves alineacions de carrers i places que ja estiguin obertes i pavimentades i per la modificació de rasants.
 5. Per la substitució de calçades, voreres, absorbidors i boques de reg de les vies públiques urbanes.
 6. Per l'establiment i l'ampliació del servei d'extinció d'incendis.
 7. Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per al reg de finques.
 8. Per la realització d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració d'aigua per al consum.
 9. Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals.
 10. Pel desmunt, el terraplenat i la construcció de murs de contenció.
 11. Per la realització d'obres de dessecament i sanejament i de defensa de terrenys contra avingudes i inundacions i la regulació i el desviament de cursos d'aigua.
 12. Per la construcció de galeries subterrànies per a allotjar-hi les xarxes i les canonades de distribució d'aigua, gas i electricitat i perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis de comunicació i informació.
 13. Per la realització, l'establiment o l'ampliació de qualssevol altres obres o serveis municipals.

Article 4. Beneficis fiscals.

1. En matèria de contribucions especials no es reconeixen altres beneficis fiscals que els que s'estableixin per disposicions amb rang de llei o per tractats o convenis internacionals.

2. Les persones que es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos a què es refereix l'apartat anterior han de fer-ho constar davant del municipi i han de mencionar expressament el precepte en què consideren que s'empara el seu dret.

3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les quotes que haurien correspost als beneficiaris o l'import de les bonificacions no es poden distribuir entre la resta de subjectes passius.

Article 5. Subjectes passius.

1. Tenen la consideració de subjectes passius de les contribucions especials municipals les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'art. 35.4 de la LGT, que es beneficiïn especialment de la realització de les obres o de l'establiment dels serveis municipals que originen l'obligació de contribuir.

2. A l'efecte del que es disposa en l'apartat anterior, es consideren persones especialment beneficiades:

 1. En les contribucions especials per construcció d'obres o per l'establiment o l'ampliació de serveis que afectin béns immobles, els que en siguin propietaris.
 2. En les contribucions especials per la realització d'obres o l'establiment o l'ampliació de serveis a conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o les entitats que en siguin titulars.
 3. En les contribucions especials per l'establiment o l'ampliació dels serveis d'extinció d'incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances que desenvolupin la seva activitat en el ram, dins del terme municipal.
 4. En les contribucions especials per la construcció de galeries subterrànies, les empreses subministradores que les hagin d'utilitzar.

3. Sense perjudici del que es disposa en l'apartat 3 de l'article 10 d'aquesta ordenança general, les contribucions especials recauen directament sobre les persones naturals o jurídiques que apareguin en el Registre de la propietat com a propietaris o posseïdors dels béns immobles, o en el Registre Mercantil o en la Matrícula de l'Impost sobre Activitats Econòmiques com a titulars de les explotacions o els negocis afectats per les obres o els serveis, en la data en què s'acabin o en aquella en què comenci la prestació.

4. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la comunitat de propietaris ha de facilitar a l'Administració municipal el nom dels copropietaris i el seu coeficient de participació en la comunitat a fi de girar les quotes individuals. En cas contrari, s'entendrà com a acceptat el fet que es giri una quota única, que la mateixa comunitat s'ocuparà de distribuir.

5. Si la finca millorada o beneficiada tingués propietaris diferents pels dominis útil i directe, la millora es considerarà que augmenta de valor l'immoble del primer i es consentida i beneficia al segon, a efectes de les indemnitzacions que procedeixin segons el disposat en el Codi Civil.

6. En tots els supòsits de limitació o separació del domini, les notificacions relatives a liquidació i cobrament de quotes es faran als propietaris dels immobles, als titulars dels drets reals i al titular de l'usdefruit, segons procedeixi.

Article 6. Responsables.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l'Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 7. Base imposable.

1. La base imposable de les contribucions especials és constituïda, com a màxim, pel 90% del cost que el municipi suporti per la realització de les obres o per l'establiment o l'ampliació dels serveis.

2. Aquests cost es considera integrat pels conceptes següents:

 1. El cost real dels treballs pericials, de redacció de projecte i de direcció d'obres, els plans i els programes tècnics.
 2. L'import de les obres que s'han de realitzar o dels treballs d'establiment o d'ampliació dels serveis.
 3. El valor dels terrenys que hagin d'ocupar permanentment les obres o els serveis, llevat que es tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament al municipi o el d'immobles cedits en els termes que estableix l'art. 145 de la Llei 38/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
 4. Les indemnitzacions que siguin procedents per l'enderrocament de construccions, la destrucció de plantacions, obres o instal·lacions, i les que s'hagin d'abonar als arrendataris dels béns que s'hagin d'enderrocar o d'ocupar.
 5. L'interès del capital invertit en les obres o els serveis quan el municipi hagi de recórrer a un crèdit per finançar la part no coberta per les contribucions especials o la que cobreixin en el cas de fraccionament general.

3. El cost total pressupostat de les obres o els serveis té el caràcter de simple previsió. Si el cost real resultés major o menor que el cost previst, es considerarà el major a l'efecte de calcular les quotes corresponents.

4. Quan es tracti de les obres o els serveis que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els seus concessionari amb aportacions econòmiques d'aquest municipi, o de les que realitzin els concessionaris d'aquest Ajuntament amb aportacions d'aquest municipi, la base imposable de les contribucions especials es determinarà en funció de l'import d'aquestes aportacions, sense perjudici de les que altres administracions públiques puguin imposar per raó de la mateixa obra o del mateix servei. En tot cas es respectarà el límit del 90% a que fa referència l'apartat primer d'aquest article.

5. A l'efecte de determinar la base imposable, s'entendrà per cost suportat pel municipi la quantia resultant de restar a la xifra del cost total l'import de les subvencions o dels ajuts que l'entitat local obtingui de l'Estat o de qualsevol altra persona o entitat pública o privada. En constituirà una excepció el fet que la persona o l'entitat que aporti la subvenció o l'ajut tingui la condició de subjecte passiu. En aquest cas es procedirà d'acord amb el que s'indica a l'apartat 2 de l'article 8 d'aquesta ordenança general.

La corporació determinarà en l'acord d'ordenació respectiu el percentatge del cost de l'obra que hagi suportat i que constitueixi, en cada cas concret, la base imposable de la contribució especial de què es tracti, amb el límit, sempre del 90 per cent a què es refereix l'article anterior.

Article 8. Quota tributària.

1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes passius tenint en compte la classe i la naturalesa de les obres i els serveis, d'acord amb les regles següents:

 1. Amb caràcter general s'apliquen, conjuntament o separadament, com a mòdul de repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum edificable i el valor cadastral a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
 2. Si es tracta de l'establiment i la millora del servei d'extinció d'incendis, es podrà distribuir entre les entitats o les societats que cobreixin el risc per béns situats en aquest municipi, proporcionalment a l'import de les primes recaptades l'any immediatament anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu superés el 5% de l'import de les primes que aquest ha recaptat, l'excés es traslladarà als exercicis successius fins a amortitzar-la totalment.
 3. En el cas de les obres a què es refereix l'article 3.l) d'aquesta ordenança general, l'import total de la contribució especial es distribuirà entre les companyies o empreses que les hagin d'utilitzar en proporció a l'espai reservat a cadascuna o a la seva secció total, encara que no la utilitzin immediatament.

2. En el cas que, per a la realització de les obres o l'establiment o l'ampliació dels serveis municipals, els qui tinguessin la condició de subjectes passius de les contribucions especials que s'exaccionen per aquesta raó donessin una subvenció o un ajut econòmic, se'n destinaria l'import, primerament a compensar la quota de la persona o entitat corresponent. En cas que encara excedís, s'aplicarà reduint, a prorrateig, la quota de la resta dels subjectes passius.

Article 9. Mòduls i amidaments.

1. En tota mena d'obres, quan a la diferència del cost per unitat en els successius trajectes, trams o seccions de l'obra o servei no correspongui una diferència anàloga en el grau d'utilitat o benefici per als interessats, totes les parts del pla corresponent tindran una consideració conjunta a efecte de repartiment i, en conseqüència, la determinació de les quotes individuals no s'atindrà únicament al cost especial del tram o de la secció que afecti immediatament cada contribuent.

2. Cas que l'import total de les contribucions especials es reparteixi tenint en compte els metres lineals de façana dels immobles, es consideraran finques amb façana a la via pública no sols les que estiguin edificades coincidint amb l'alineació exterior de façana, sinó també les que ho estiguin en blocs aïllats, sigui quina sigui la seva situació en relació a la via pública que delimiti l'illa de cases i sigui objecte de l'obra. Conseqüentment, la longitud de la façana s'amidarà, en aquests casos, per la del solar de la finca, independentment de les circumstàncies de l'edificació, de la construcció reculada, dels patis oberts, de les zones de jardí o dels espais lliures.

3. Quan dues façanes formin un xamfrà o s'uneixin en una corba, es consideraran, a l'efecte de la mesura de longitud de la façana, la meitat de la longitud del xamfrà o la meitat de desenvolupament de la corba, que se sumaran a les longituds de les façanes immediates.

Article 10. Meritació

1. Les contribucions especials meriten en el moment que les obres s'han realitzat o comença la prestació del servei. Si les obres fossin fraccionables, la meritació es produirà per a cada un dels subjectes passius des que s'hagin executat les que corresponguin a cada tram o fracció de l'obra.

2. Sense perjudici del que es disposa a l'apartat anterior, una vegada aprovat l'acord concret d'imposició i ordenació, el municipi pot exigir el pagament anticipat de les contribucions especials en funció de l'import del cost previst per a l'any següent. No es podrà exigir la bestreta d'una nova anualitat si no s'han executat les obres per a les quals hom la va exigir.

3. El moment de la meritació de les contribucions especials es tindrà en compte a l'efecte de determinar la persona obligada al pagament, conforme al que preveu l'article cinquè d'aquesta ordenança general, fins i tot quan en l'acord concret d'ordenació figuri com a subjecte passiu el qui ho sigui en referència a la data de l'aprovació i hagi pagat les quotes per avançat, d'acord amb el que es disposa en el paràgraf anterior. Si la persona que figura com a subjecte passiu en l'acord concret d'ordenació (i això se li hagi notificat) transmet els drets sobre els béns o les explotacions que motivin la imposició, en el període comprès entre l'aprovació d'aquest acord i el naixement de la meritació, està obligada a notificar a l'administració municipal la transmissió efectuada, en el termini d'un mes des de la data de transmissió. En cas contrari, l'esmentada administració pot dirigir l'acció per al cobrament contra aquell que figurava com a subjecte passiu a l'expedient corresponent.

4. Una vegada finalitzades totalment o parcialment les obres o iniciada la prestació del servei, es determinaran els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives i es giraran les liquidacions que correspongui. Es compensaran, com a lliurament a compte, els pagaments efectuats anticipadament. Aquesta determinació definitiva, la realitzaran els òrgans municipals competents, que s'ajustaran a les normes de l'acord concret d'ordenació del tribut per a l'obra o el servei de què es tracti.

5. Si els pagaments realitzats anticipadament, els haguessin efectuat persones que no tenien la condició de subjectes passius en la data de la meritació del tribut o bé excedissin de la quota individual que els corresponia, l'Ajuntament practicarà d'ofici la devolució corresponent.

Article 11. Beneficis fiscals.

Gaudiran d'exempció les Universitats en relació als béns afectes directament al compliment de les seves finalitats, de conformitat amb el que disposa l'article 80 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, sens perjudici del que disposa  la Llei 30/1994, de Fundacions i Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interès General.

Article 12. Normes de gestió de les contribucions especials.

L'exacció de les contribucions especials requerirà l'adopció prèvia, per part del municipi, de l'acord Plenari d'imposició en cada cas concret. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o ampliació d'un servei que s'hagi de pagar mitjançant contribucions especials, no es podrà realitzar fins que no s'hagi aprovat l'ordenació concreta d'aquestes.

L'acord d'ordenació o l'ordenança reguladora serà d'adopció inexcusable i contindrà la determinació del cost previ de les obres i serveis, de la quantitat a repartir entre els beneficiaris i dels criteris de repartiment. L'acord d'ordenació concret o l'ordenança reguladora remetrà per a les altres qüestions a la present ordenança general.

Una vegada adoptat el citat acord concret d'ordenació de contribucions especials i després de determinar les quotes que s'han de satisfer, aquestes es notificaran individualment a cada subjecte passiu, si ell i el seu domicili són coneguts; si no és així, es notificaran per edictes. Els interessats poden formular recurs de reposició davant l'Ajuntament en Ple, que podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de satisfer les persones especialment beneficiades o sobre les quotes assignades.

Les finques o terrenys, trameses o no, qualsevol que sigui el seu propietari, estaran afectades durant quatre anys, comptats des del naixement de l'obligació de contribuir, a la responsabilitat subsidiària del pagament de les quotes corresponents, constituint les assignades i no satisfetes una càrrega de naturalesa real pels immobles, amb hipoteca legal a favor de l'Ajuntament, en la forma establerta pel Reglament General de Recaptació en concordança amb la Llei Hipotecària i altres disposicions complementàries.

En allò no previst en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

La recaptació de les Contribucions Especials es realitzarà, mitjançant padró de liquidacions individuals, per part de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni subscrit entre ambdós organismes, i les seves actuacions s'adequaran al previst per la normativa aplicable i l'ordenança general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Article 13. Ajornament i fraccionament.

D'acord amb les condicions socioeconòmiques de la zona on es realitzin les obres, de la naturalesa d'aquestes obres i del seu quadre d'amortització, del cost, de la base liquidable i de l'import de les quotes individuals, el municipi pot acordar d'ofici el pagament fraccionat amb caràcter general per a tots els contribuents, sense perjudici que aquests puguin, en qualsevol moment, anticipar els pagaments que considerin oportuns.

Article 14. Col·laboració amb altres entitats públiques.

1. Quan aquest municipi col·labori amb una altra entitat local en la realització de les obres o l'establiment o l'ampliació de serveis, i sempre que s'imposin contribucions especials, s'observaran les regles següents:

 1. Cada entitat conservarà les seves competències respectives conforme als acords concrets d'imposició i ordenació.
 2. Si alguna de les entitats realitzava les obres o establia o ampliava els serveis amb la col·laboració econòmica de l'altra, a la primera li correspondrien la gestió i la recaptació de la contribució especial, sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior.

2. En la hipòtesi que una d'aquelles entitats no aprovés l'acord concret d'ordenació, la unitat d'actuació quedarà sense efecte i cada una d'elles adoptarà, per separat, les decisions que siguin pertinents.

Article 15. Col·laboració ciutadana.

 1. Els propietaris o els titulars afectats per les obres es poden constituir en associació administrativa de contribuents i poden promoure la realització d'obres o l'establiment o l'ampliació de serveis per part del municipi, comprometent-se a pagar-ne la part que hagin d'aportar a aquest municipi, quan la seva situació financera ho permetés, a més de les que corresponguin segons la naturalesa de l'obra o del servei.
 2. Els propietaris o els titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o l'ampliació de serveis promoguts pel municipi poden, així mateix, constituir-se en associacions administratives de contribuents en el període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació de les contribucions especials.
 3. Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què es refereix l'article anterior, l'acord requerirà el quòrum de la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin, com a mínim, els dos terços de les quotes a satisfer.

Article 16. Infraccions i sancions.

1. En tot allò relatiu a infraccions tributàries i a la seva qualificació , i a les sancions que corresponguin en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes en la Llei General Tributària.

2. L'aplicació de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les quotes meritades no prescrites.

Article 17. Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 27 d'octubre de 2011 i va quedar definitivament aprovada de forma automàtica al no haver-se presentat en contra cap reclamació, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2012. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.


Revisado: 29/12/2016

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50