(esta información solo está disponible en catalán)

ORDENANÇA NÚM. 21 (2017)

PREUS PÚBLICS DE SERVEIS PRESTATS DIRECTAMENT PER L'AJUNTAMENT

Article 1. Fonament legal.

1. De conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s'estableix amb caràcter general aquesta Ordenança per a regular els diferents Preus Públics que es relacionen com a annexos d'aquesta Ordenança. Amb caràcter supletori serà d'aplicació la Llei 8/1989, de 13 d'abril de taxes i preus públics.

2. Amb caràcter general, la concreció de cada preu públic només contindrà els elements indispensables per a la fixació de la quantia corresponent, així com, si escau, aquells criteris específics de gestió, liquidació o recaptació que siguin necessaris d'acord amb la naturalesa de l'actuació o del servei de què es tracti. La present regulació general, per tant, és directament aplicable en la resta d'aspectes.

 

Article 2. Concepte.

1. Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfan per la prestació de serveis o la realització d'activitats de competència municipal quan hi concorri alguna de les dues circumstàncies següents:

 1. Que siguin de sol·licitud o de recepció voluntària per part dels administrats. A aquest efectes es considerarà voluntària:

1.     Quan no vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries.

2.     Quan els béns, serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles per la vida privada o social del sol·licitant.

 1. Que es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor del sector públic, conforme a la normativa vigent.

2. No es poden exigir preus públics  per cap dels serveis o activitats següents:

 1. Proveïment d'aigües en fonts públiques.
 2. Enllumenat de vies públiques.
 3. Vigilància pública en general.
 4. Protecció civil.
 5. Neteja de la via pública.
 6. Ensenyament en els nivells d'educació obligatòria.

Les administracions públiques no estan obligades al pagament de preus públics pels aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per tots els que interessin immediatament la seguretat ciutadana o la defensa nacional.

3. Els serveis i les activitats objecte de prestació o de realització pels centres gestors i organismes autònoms de l'Ajuntament s'especifiquen a les tarifes annexes a aquesta ordenança, i són els que es relacionen en l'índex de les ordenances fiscals i de preus públics vigents en cada exercici.

Article 3. Obligats al pagament.

Estan obligats al pagament dels preus públics els que es beneficiïn dels serveis o activitats, pels quals calgui satisfer-los.

En els casos de menors d'edat, són responsables del pagament els pares, tutors o altres legalment responsables.

Article 4. Quota.

1. Les quanties dels preus públics venen detallades en els annexos a aquesta ordenança, per cadascun dels serveis i/o activitats de què es tracti. En les tarifes de preus públics es té en compte l'IVA a repercutir si escau, d'acord amb la normativa que el regula.

2. L'obligació de pagament dels preus públics detallats en els annexos neix des que es presti o realitzi qualsevol dels serveis i/o activitats a què es refereixen.

Article 5. Legalització.

El pagament de preus públics per serveis o activitats efectuades que no hagin estat autoritzats prèviament o que ultrapassin els límits de l'autorització no comporta la seva legalització i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei o de l'activitat i amb les sancions i altres mesures que corresponguin.

Article 6. Indemnització per destrucció o deteriorament del domini públic.

Quan per l'activitat pugui provocar la destrucció o el deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu públic que li correspongui, quedarà obligat a reintegrar el cost total de les despeses de reconstrucció o de reparació corresponents i a dipositar-ne l'import prèviament, si es considera necessari per part de l'Ajuntament.

Si els danys són irreparables, s'indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament ocasionat.

L'Ajuntament no pot condonar totalment o parcialment les indemnitzacions i els reintegraments a què es refereix aquest article.

Cas que no s'hagi produït cap desperfecte, destrucció o deteriorament, el dipòsit o fiança es podrà retornar sense necessitat d'acord, amb el vistiplau del cap/tècnic responsable del servei en qüestió.

Article 7. Naixement de l'obligació.

1. L'obligació de pagar el preu públic neix en el moment en què se sol·liciti el servei o l'autorització per l'activitat o l'aprofitament especial o amb l'inici de la prestació del servei o la pràctica de l'activitat, encara que no hagi estat concedida l'autorització.

Els preus aplicables seran els vigents en el moment de la prestació del servei o pràctica de l'activitat, havent de practicar si escau, liquidacions complementàries. L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial.

2. L'Ajuntament pot exigir-ne el dipòsit preventiu total o parcial per possibles destruccions o deterioraments del domini públic amb caràcter previ a la concessió de l'autorització corresponent.

Article 8. Devolució.

1. Per al supòsit de que el servei públic o l'activitat administrativa no es presti per causes imputables a l'Administració (Ajuntament), l'import de la devolució serà el que es detalla tot seguit:

* Si no s'ha iniciat el servei/activitat o el servei/activitat no arriba a la meitat de la prestació         100%

* Si el servei/activitat s'està prestant i ultrapassa la meitat de la prestació                                            50%

S'entendrà causa imputable a l'Administració l'originada exclusivament per voluntat municipal que no vingui motivada, promoguda, ocasionada o provocada per actuacions, fets, obres, conductes o comportaments dels interessats.

2. Per als supòsits de renúncia de l'obligat al pagament , l'import de la devolució serà el que es detalla tot seguit:

* Si no s'ha iniciat el servei/activitat                                                                             75%

* Si el servei/activitat s'està prestant i no arriba a la meitat de la prestació          50%

* Si el servei/activitat s'està prestant i ultrapassa la meitat de la prestació             0%

3. En ambdós supòsits es retornarà el 100% del dipòsit o fiança que s'hagués demanat.

4. En el cas d'espectacles que no se celebrin per causes meteorològiques, o altres de força major, l'Administració podrà optar per bescanviar l'entrada/tiquet per altra sessió.

5. Tot això s'aplicarà supletòriament i sens perjudici del que s'estableixi en els annexos particulars puguin establir per l'especifitat de cadascun dels serveis o activitats que regulen.

En supòsits de tracte successiu i periòdic es podrà dur a terme la compensació directa de les devolucions de preus públics aplicant l'import de dita devolució en remeses de rebuts posteriors.

Article 9. Terminis.

Per al pagament del preu públic, l'Ajuntament pot establir terminis de venciment mitjançant el reglament del mateix servei o d'acords de caràcter general, que podran ser adoptats per la Junta de Govern Local.

Si no s'hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de serveis de tracte successiu, el venciment serà l'últim dia del trimestre natural. En qualsevol altre cas, si el cobrament s'ha d'efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix en el moment de la notificació. En els altres casos, en el moment del requeriment de pagament.

Article 10. Gestió dels preus públics.

1. L'Ajuntament pot exigir els preus públics en règim de liquidació, autoliquidació, ingrés directe, o per remeses de rebuts a passar al cobrament via domiciliació bancària. També es podran exigir a través de vals o entrades (numerats correlativament) o altre sistema similar.

En aquest darrer cas, les devolucions de rebuts domiciliats per part dels usuaris comportarà:

- Nou càrrec del rebut amb inclusió de les comissions i/o despeses que per motiu de la devolució s'haguessin pogut ocasionar.

- Si aquest nou càrrec es retorna novament, es practicarà liquidació pel total deute, incloent qualsevol comissió i/o despesa ocasionada, seguint-se, a partir d'aquest moment, el procediment cobrador pertinent.

2. Quan per la prestació d'un servei o la realització d'una activitat s'exigeixi el pagament d'un preu públic de caràcter periòdic, es pot confeccionar un padró i efectuar-ne el cobrament per rebut, d'acord amb el calendari que prevegi l'Ajuntament. En aquests supòsits l'acreditament coincidirà amb l'1 de gener de cada any. En el cas de remeses de rebuts per serveis de prestació de caràcter periòdic el venciment el determinarà la data de càrrec de dits rebuts en compte.

Les devolucions de rebuts domiciliats per part dels usuaris comportarà la pràctica d'una liquidació pel total del deute, incloent qualsevol comissió o despesa originada i dels interessos que legalment corresponguin des del venciment fins a l'aprovació de l'esmentada liquidació.

3. L'administració pot exigir als usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries per conèixer el grau real d'utilització o d'aprofitament del servei i pot, així mateix, fer les comprovacions oportunes.

4. En allò no previst en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

5. CONCURRÈNCIA DE DESCOMPTES: En els supòsits en que concorrin dos o més descomptes aplicables als preus s'aplicarà únicament el que resulti més beneficiós per a l'obligat al pagament.

6. La recaptació dels Preus Públics es realitzarà per part de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni subscrit entre ambdós organismes, i les seves actuacions s'adequaran al previst per la normativa aplicable i l'Ordenança general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Excepcionalment o quan la prestació del servei o la realització de l'activitat sigui simultània al cobrament o la seva gestió així ho recomani, es podrà recaptar el corresponent preu públic directament per l'Ajuntament. L'ingrés s'efectuarà, amb la periodicitat que es determini, en comptes de titularitat municipal o caixers propis habilitats a tal efecte i els responsables de dur a terme la recaptació hauran de presentar a la Secció de Comptabilitat i Patrimoni (al temps d'efectuar l'esmentat ingrés) una relació detallada amb els justificants necessaris per a la correcta comptabilització.

Article 11. Establiment i fixació de preus públics.

1. L'establiment i la fixació de preus públics corresponen al Ple, sense perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de Govern Local, de conformitat amb l'art. 22.2.e, de la Llei 7/85, de 2 d'abril.

S'haurà d'estar al cartipàs vigent en cada moment per a determinar l'òrgan competent per a l'establiment de preus públics per la prestació de serveis municipals que es prestin o realitzin també pel sector privat, així com l'aprovació o modificació de llurs quadres de tarifes annexos a l'Ordenança General dels Preus Públics Municipals. Per a la fixació dels preus s'haurà de tenir en compte el cost del servei o el valor de l'aprofitament de què es tracti.

2. Els preus públics es determinaran a un nivell que cobreixi, com a mínim, els costos econòmics originats per la realització de les activitats o la prestació dels serveis o a un nivell que resulti equivalent a la utilitat que se'n derivi. No obstant això, quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho recomanin (amb la pertinent aprovació prèvia per part de l'òrgan de govern competent) poden assenyalar-se preus públics inferiors, amb la corresponent previsió pressupostària prèvia per a la cobertura de la part del preu subvencionada.

Article 12. Serveis o activitats amb altres ens.

1. Els preus públics derivats de prestacions o activitats concertades amb Administracions públiques, entitats o institucions de dret públic o privat, seran els que inclouen els contractes i/o convenis amb/entre les institucions indicades. Si no n'hi ha, seran els dels quadres de tarifes dels annexos corresponents d'aquesta ordenança.

2. Els preus públics poden ser objecte de conveni amb particulars, amb les següents condicions:

 1. L'obligat al pagament ha d'estar al corrent dels seus deutes tributaris.
 2. La durada màxima serà de 2 anys, prorrogables d'un en un si se sol·licita abans del darrer trimestre de la seva vigència. S'entendrà concedida la pròrroga si en el termini d'un mes no ha recaigut resolució expressa al respecte.
 3. Els ingressos s'efectuaran tal com es disposi en el conveni.
 4. La rescissió del conveni es produirà per la manca d'ingrés del preu o d'algun dels terminis establerts.

3.- Els preus públics que puguin correspondre a “Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal” son substituïts per la compensació en metàl·lic de periodicitat anual que realitza aquesta empresa.

Article 13. Disposició final.

La present Ordenança va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 27 d'octubre de 2016, i se n'han formulat al.legacions, les quals han estat resoltes pel Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 22 de desembre de 2016, en la qual ha estat aprovat de manera definitiva l'expedient, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2017. La present ordenança i els seus annexos es mantindran vigents fins que es modifiquin o es deroguin expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.


Revisado: 29/12/2016

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50