(esta información solo está disponible en catalán)

ANNEX I.1 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2013)

ANNEX I.1

 

A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS

 

PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DEL SALÓ D'ACTES CONSISTORIAL O ALTRE EDIFICI MUNICIPAL HABILITAT A L'EFECTE

 

 

 

Actes subjectes.

 

Seran objecte d'aquest preu públic les bodes i altres cerimònies civils i els reconeixements de les unions de parelles estables.

 

Quotes:

 

Les quotes que tot seguit es detallen són preus unitaris per acte subjecte:

 

 

QUOTA CIUTADANS EMPADRONATS

A CASTELLDEFELS (**)

    QUOTA CIUTADANS NO

    EMPADRONATS..A CASTELLDEFELS

 

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Saló de Plens Casa Consistorial

125,30 €

26,30 €

151,60 €

249,60 €

52,40 €

302,00 €

Casal de Cultura (*)

128,10 €

29,90 €

155,00 €

257,80 €

54,10 €

311,90 €

(*) Aquest espai només s'utilitzarà excepcionalment en el cas que no es pugui utilitzar el Saló de Plens i per disposició expressa de l'alcaldia.

 

(**) Han d'estar empadronats al menys tot l'any anterior a la data del casament.

 

 

Normes de gestió:

 

1. Les anul·lacions de reserva no donaran dret a la devolució dels imports abonats salvat els supòsits següents:

a. Anul·lacions efectuades amb una anticipació de 6 mesos o més respecte a la data de la utilització: es retornarà el 100% de l'import que hagi estat abonat.

 

b. Anul·lacions efectuades amb una anticipació entre 3 i 6 mesos respecte a la data de la utilització: es retornarà el 50% de l'import que hagi estat abonat.

 

2. El còmput del termini a efectes de devolucions es farà a partir de la data de la reserva inicial, sense tenir en compte els possibles ajornaments o canvis de data dels actes subjectes.


 


Revisado: 28/12/2012

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50