(esta información solo está disponible en catalán)

ANNEX I.1 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2021)

ANNEX I.1

PREU PÚBLIC PER ACTIVITATS DE FORMACIÓ, LÚDIC-CULTURALS I DE TEMPS LLIURE

 

TIPUS DE SERVEI

QUANTIES

VISITES COL·LECTIVES:

(d'interès arquitectònic, històric, cultural comentades amb guia, excepte les visites al Castell de Castelldefels que estan regulades a l'Ordenança  núm. 21, Annex I.11)

La dura de les visites serà d'1h.

Quantia per persona

Nivell A (de 26 a 30 participants)

3,65 €

Nivell B (de 16 a 25 participants)

4,95 €

Nivell C (de 10 a 15 participants)

5,85 €

El nivell de la visita comentada està en funció del nombre de persones.

 

CURSOS, TALLERS I SEMINARIS:

Quantia

Nivell A: de 2 a 6 hores (pagament únic)

10,00 €

Nivell B: de 7 a 15 hores (pagament únic)

18,10 €

Nivell C: més de 15 hores (pagament únic)

25,15 €

Nivell D: fins a 2 hores (pagament únic)

4,50 €

Cursos periòdics de pagament mensual o equivalent trimestral, segons necessitats de l'organització. Sessions d'una hora o menys setmanal.

1 participant.

42,30€

Cursos periòdics de pagament mensual o equivalent trimestral, segons necessitats de l'organització. Sessions d'una hora o menys setmanal.

Menys de 5 participants i més de 2.

26,20 €

Cursos periòdics de pagament mensual o equivalent trimestral, segons necessitats de l'organització. Sessions d'una hora o menys setmanal. 

Més de 5 participants

12,10 €

Cursos periòdics de pagament mensual o equivalent trimestral, segons necessitats de l'organització. Sessions d'una hora i mitja o més setmanal.

 Menys de 5 participants.

38,25 €

Cursos periòdics de pagament mensual o equivalent trimestral, segons necessitats de l'organització. Sessions d'una hora i mitja o més setmanal.

 Més de 5 participants.

18,10 €

Aquests preus es prorratejaran quan el mes estigui començat.

Existeix la possibilitat d'efectuar els pagaments de forma trimestral

 

CURSOS:  Acosta't a la Cultura:

Preus

Nivell A: fins a 6 sessions (pagament únic)

24,00 €

Nivell B: de 7 a 15 sessions (pagament únic)

28,00 €

Nivell C: més de 15 sessions (pagament únic)

47,00 €

Nivell D: sessió única (pagament únic)

7,70 €

La durada de les sessions serà de 2 hores

Places gratuïtes destinades a famílies en risc d'exclusió social previ informe de serveis socials

 

RUTES:  Acosta't a la Cultura:

Quantia

Nivell A: dins Àrea Metropolitana de Barcelona (pagament únic)

5,00 €

Nivell B: fora de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (pagament únic)

7,00 €

Nivell C:  si inclouen en el preu servei d'autocar (pagament únic)

9,00 €

Places gratuïtes destinades a famílies en risc d'exclusió social previ informe de serveis socials.

Hi haurà rutes en les que caldrà pagar in situ l'entrada als edificis, museus o recintes a visitar, per part dels participants a les empreses gestores d'aquest béns culturals.

 

CURSOS DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL:

Preus

Curset Nivell I: curset s d'1 sessió única (durada entre 1:30 i 4 hores)

5,25 €

Curset Nivell II: curset s de 4 a 15 hores

15,80 €

Curset Nivell III: curset s que incloguin material o que superin les 15 hores

31,75 €

VISITES a punts d'interès natural dintre de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, incloent el desplaçament (els preus de les visites són preus per participant):

 

Curset Nivell I:  (de 35 a 60 participants)

4,80 €

Curset Nivell II: (de 22 a 35 participants)

6,50 €

Curset Nivell III: (fins a 22 participants)

9,60 €

 

Cinema:

 

Entrades taquilla

6,00 €

 

 

Música en espais diferents al Teatre Plaza:

 

Entrades taquilla

8,00 €

 

 

Cine temàtic

2,10 €

 

 

Quantia per unitat

 

VENDA DE LLIBRES:

PRINCIPAL

4% IVA

 TOTAL

 

Venda "Guia del Patrimoni":

 

 

 

 

Preu venda a particulars

10,05 €

0,40 €

10,45 €

 

Preu venda a llibreters

7,07 €

0,28 €

7,35 €

 

 

 

 

 

 

Venda "Serrasanta, pintura mural a Castelldefels"

 

 

 

 

Preu venda a particulars

10,05 €

0,40 €

10,45 €

 

Preu venda a llibreters

7,07 €

0,28 €

7,35 €

 

 

 

 

 

 

Venda "Les masies a Castelldefels"

 

 

 

 

Preu venda a particulars

10,05 €

0,40 €

10,45 €

 

Preu venda a llibreters

7,07 €

0,28 €

7,35 €

 

 

 

 

 

 

Venda "Castelldefels, temps d'història"

 

 

 

 

Preu venda a particulars

17,12 €

0,68 €

17,80 €

 

Preu venda a llibreters

11,97 €

0,48 €

12,45 €

 

Venda “Castelldefels, tot l'any”

 

 

 

 

Preu venda a particulars

25,15 €

1,00 €

26,15 €

 

Preu venda a llibreters

17,60 €

0,70 €

18,30 €

 

 

 

 

 

 

Venda del llibre "Escultura Monumental a Castelldefels":

 

 

 

 

 Preu venda a particulars

6,54 €

0,26 €

6,80 €

 

 Preu venda a llibreters

4,62 €

0,18 €

4,80 €

 

 

 

 

 

 

Venda del llibre "Pirates a Castelldefels":

 

 

 

 

 Preu venda a particulars

6,54 €

0,26 €

6,80 €

 

 Preu venda a llibreters

4,62 €

0,18 €

4,80 €

 

 

 

 

 

 

Venda del llibre "Diari de un indígena":

 

 

 

 

 Preu venda a particulars

10,05 €

0,40 €

10,45 €

 

 Preu venda a llibreters

7,07 €

0,28 €

7,35 €

 

 

 

 

 

 

Venda del llibre "Les plantes de la platja de Castelldefels":

 

 

 

 

 Preu venda a particulars

5,00 €

0,20 €

5,20 €

 

 Preu venda a llibreters

4,00 €

0,15 €

4,15 €

 

 

 

 

 

 

Venda del llibre “Els Ocells de l'Olla del Rei”:

 

 

 

 

 Preu venda a particulars

7,40 €

0,30 €

7,70 €

 

 Preu venda a llibreters

6,00 €

0,25 €

6,25 €

 

 

 

 

 

 

Venda del llibre "L'església de Santa Maria de la Salut de Castelldefels. 100 anys d'història":

 

 

 

 

 Preu venda a particulars

10,05 €

0,40 €

10,45 €

 

 Preu venda a llibreters

7,07 €

0,28 €

7,35 €

 

 

 

 

 

 

Venda del llibre "Castelldefels i la Mar, Edició ampliada":

 

 

 

 

 Preu venda a particulars

10,05 €

0,40 €

10,45 €

 

 Preu venda a llibreters

7,07 €

0,28 €

7,35 €

 

 

 

 

 

 

Venda del llibre "La pintura de Manolo Rivera":

 

 

 

 

 Preu venda a particulars

10,05 €

0,40 €

10,45 €

 

 Preu venda a llibreters

7,07 €

0,28 €

7,35 €

 

 

 

 

 

 

ALTRES LLIBRES I PUBLICACIONS

 

 

 

 

Nivell A

 

 

 

 

Preu venda a particulars

17,12 €

0,68 €

17,80 €

 

Preu venda a llibreters

11,97 €

0,48 €

12,45 €

 

Nivell B

 

 

 

 

Preu venda a particulars

10,05 €

0,40 €

10,45 €

 

Preu venda a llibreters

7,07 €

0,28 €

7,35 €

 

Nivell C

 

 

 

 

Preu venda a particulars

6,54 €

0,26 €

6,80 €

 

Preu venda a llibreters

4,62 €

0,18 €

4,80 €

 

La gestió de venda de llibres a través de llibreters es realitzarà mitjançant un sistema de dipòsit de llibres i es practicarà liquidació de les vendes per semestres naturals. L'Àrea de Cultura serà la responsable de gestionar el control de la gestió dels llibres en dipòsit.

 
 

 

 

CASALS DE LLEURE PER A JOVES AMB DISCAPACITAT (*):

Quantia

 

A realitzar durant els mesos de vacances escolars (Nadal, Setmana Santa i estiu) de dilluns a divendres (no festius) de 10:00 a 14:00 hores. Durant els mesos d'estiu s'afegeixen activitats una tarda a la setmana, fins les 18:00 hores.

 

 

CASAL DE NADAL: Mes de desembre, total dies segons calendari escolar

5,50 €/dia

 

CASAL DE NADAL: Mes de gener, del 4 al 7 (3 dies)

16,50 €

 

CASAL DE SETMANA SANTA: Del 21 al 24 de març (4 dies)

22,00 €

 

CASAL D'ESTIU (durada del 22 de juny al 31 de juliol)

 

 

- Del 22 de juny a l'1 de juliol (7 dies)

38,50 €

 

- De l'1 al 29 de juliol pagament per setmanes senceres (5 dies)

27,50 €

 

(*) Les famílies amb una capacitat econòmica que no superi l'import d'una vegada l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), podran assistir de forma gratuïta.

L'Ajuntament de Castelldefels sol·licitarà, als responsables legals del menor o de la persona beneficiària de les activitats, l'autorització per a la consulta de les dades personals relatives a la seva capacitat econòmica davant l'Agència Espanyola d'Administració Tributària, Seguretat Social i altres entitats de Previsió Social i altres fonts d'informació públiques. Les dades a considerar relatives al nivell de renda que facilita la AEAT seran les que es corresponguin a la campanya de la renda formalment finalitzada.

Per al càlcul de la capacitat econòmica personal es tindran en compte els imports facilitats per les fonts abans esmentades i, en cas que no sigui possible obtenir dades d'aquestes fonts d'informació pública, es demanarà a la persona beneficiària que aporti els certificats d'ingressos pertinents.

PARTICIPACIÓ EN ÀPATS DE LES FESTES POPULARS O ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

Preu per  persona

Dinar de les Jornades de Cultura Popular i Tradicional

10,00 €

Sopar de Festa Major d'estiu

12,00€

Sopar d'entitats de Festa Major d'hivern

15,00€

     

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 22, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.


Revisado: 30/12/2020

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50