(esta información solo está disponible en catalán)

ANNEX I.3 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS (2021)

ANNEX I.3

PREU PÚBLIC ESCOLA DE DANSA

 

TIPUS DE SERVEI

PREUS

PREUS

 

Quantia mensual

 

Quantia mensual

 

Matrícula (pagament anual)

45,50 €

45,50 €

1 classe/setmanal

23,00 €

23,00 €

2 classes/setmanals

42,50 €

42,50 €

3 classes/setmanals

55,50 €

55,50 €

4 classes/setmanals

65,50 €

65,50 €

5 classes/setmanals

73,50 €

73,50 €

Forfait

84,50 €

84,50 €

Cursos puntuals

66,00 €

El forfait comporta assistència il·limitada a qualsevol de les classes mensuals.

El preu a cobrar per la matrícula es mantindrà igual durant el mateix curs escolar. Les baixes justificades amb reingrés en el mateix curs escolar mantindran els drets de matrícula

La matrícula només s'acreditarà la primera vegada que els alumnes s'inscriguin a l'escola.

 

TALLERS INTENSIUS D'ESTIU

PREU

Taller de dansa,  4 sessions d'1h30' (total 6 hores)

24,00 €

Taller de dansa,  8 sessions d'1h30' (total 12 hores)

42,50 €

Taller de dansa, 12 sessions d'1h30' (total 18 hores)

55,50 €

Taller de dansa, 16 sessions d'1h30' (total 24hores)

64,50 €

 

Un cop iniciat el curs la manca de pagament de dues mensualitats consecutives comportarà la suspensió de la matrícula i la baixa definitiva, sense prejudici d'exigir el seu pagament.

Aquests preus es podran incrementar en el cas de que el Departament d'Ensenyament reduís l'aportació econòmica en concepte d'Escola de Dansa.

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 22, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.


Revisado: 30/12/2020

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50