(esta información solo está disponible en catalán)

ANNEX I.5 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2017)

LA CASA DELS INFANTS (CURS 2016-2017)

QUOTES D'ESCOLA BRESSOL I DELS SERVEIS EDUCATIUS PER A INFANTS I FAMÍLIES

 

Els preus públics de les quotes d'escolarització, menjador, acollida i dels serveis educatius per infants i famílies, s'han calculat en base als dies lectius del curs escolar 2016/2017, descomptant els dies que els centres resten tancats (vacances escolars, ponts i festius) i els dos primers dies d'escola d'horari més reduït que no s'oferirà servei de menjador. Aquesta quantitat anual es divideix en 11 quotes d'igual quantia, independent del mes que es tracti.

 

Quotes mensuals curs 2016 – 2017

 

 

IMPORT PRINCIPAL

10% IVA

PREU TOTAL

Escolarització jornada completa

170,30 €

Exempt

170,30 €

Escolarització mitja jornada

123,00 €

Exempt

123,00 €

Menjador escolar –sortida 15:00 h-

132,00 €

13,20 €

145,20 €

Menjador escolar – sortida 17:00 h -

145,64 €

14,56 €

160,20 €

1 dia servei de menjador eventual (1)

8,55 €

0,85 €

9,40 €

Berenar (sense menjador escolar)

25,64 €

2,56 €

28,20 €

Servei d'acolliment de 8 a 9 h (2)

53,32 €

5,33 €

58,65 €

Servei d'acolliment de 8,30 a 9h

26,64 €

2,66 €

29,30 €

Servei d'acolliment 1 dia eventual (1)

4,23 €

0,42 €

4,65 €

Esmorzar

10,77 €

1,08 €

11,85 €

Escolarització nadons de 9 a 15h (sense menjador) (3)

228,30 €

Exempt

228,30 €

Escolarització nadons de 9 a 17h (sense menjador) (3)

282,80 €

Exempt

282,80 €

Espai Familiar “L'Escoleta”:

 

 

 

2 matins a la setmana (infants de 2 a 3 anys)

76,10 €

Exempt

76,10 €

3 matins a la setmana (infants de 2 a 3 anys)

114,15 €

Exempt

114,15 €

Espai Familiar:

 

 

 

2 sessions a la setmana

38,05 €

Exempt

38,05 €

1 sessió a la setmana

25,25 €

Exempt

25,25 €

Espai Nadó:

 

 

 

1 sessió a la setmana

25,25 €

Exempt

25,25 €

Espai de Joc:

 

 

 

Tiquet individual

2,55 €

Exempt

2,55 €

Abonament 3 tiquets

6,35 €

Exempt

6,35 €

Abonament 10 tiquets

19,00 €

Exempt

19,00 €

Tallers per a famílies (1 sessió)

15,85 €

Exempt

15,85 €

 (1) Acollida i Menjador Eventual.  S'entén eventualitat l'ús del servei esporàdicament i no de manera continuada.  (Que no superi els 2 dies setmanals)

(2) El servei d'acollida de 8:00 a 8:30 s'oferirà sempre i quan hi hagi un mínim de 18 infants.

(3) Nadons: es consideren nadons els infants del grup de lactants que estan en als centres en horari de migdia i encara no prenen el menú de menjador escolar.

(4) Els infants que tinguin contractada la jornada completa sense menjador hauran de pagar, sempre, el berenar

MENJADOR PARCIAL FIX

Menjador Parcial Fix *

IMPORT PRINCIPAL

10% IVA

PREU TOTAL

2 dies fixos per setmana/mes

65,50 €

6,55 €

72,05 €

3 dies fixos per setmana/mes

98,27 €

9,83 €

108,10 €

Aquesta modalitat de menjador es podrà contractar, com a mínim 2 dies per setmana am caràcter mensual.

* El preu de menjador parcial fix no inclou el berenar. Els infants que tinguin contractada jornada completa sense menjador i utilitzin el servei de menjador parcial fix, l'hauran de pagar apart.

PAGAMENT DE QUOTES ESCOLA BRESSOL I SERVEIS EDUCATIUS

Les quotes es pagaran a través del banc o caixa per rebut domiciliat, del 1 al 5 de cada mes. No s'admeten secs “guarderia”.

Les famílies han de satisfer puntualment la quota que els correspongui, que inclourà els conceptes d'escolaritat, menjador, servei d'acolliment, o altres serveis educatius per a infants i famílies, en funció dels serveis que cada família hagi triat.

Es pagaran 11 mensualitats de igual quantia independentment del mes que es tracti, a excepció del mes de juliol que s'aplicarà la quota de mitja jornada ja que l'horari d'obertura del centres és fins les 15:00h.

La mensualitat del mes de juliol de l'any següent quedarà fraccionada en dos pagaments: un primer en concepte d'escolaritat durant el mes d'agost de l'any en curs i un segon pagament, al mes de juliol, si les famílies utilitzen altres serveis (acollida, menjador).

És imprescindible estar al corrent de la quota en concepte d'escolaritat del mes de juliol de l'any següent abans de l'inici de curs dels infants.

Si per qualsevol motiu el rebut arribés retornat, és realitzarà una autoliquidació que les famílies hauran de pagar abans de la data fixada al document.

Exhaurits els períodes voluntaris de pagament, els imports s'exigiran en via de constrenyiment.

Un cop iniciat el curs la manca de pagament de dos mensualitats comportarà la suspensió de la matrícula i la baixa definitiva, sense prejudici d'exigir el seu pagament, a excepció dels infants d'alt risc d'exclusió social previ informe de Serveis socials i l'aprovació de part de l'òrgan corresponent de l'Ajuntament de Castelldefels. El pagament de les dues mensualitats pendents s'haurà de fer efectiu abans de la data límit de la 2a autoliquidació.

En el cas d'infants que s'incorporin un cop iniciat el curs hauran de pagar la mensualitat  d'escolaritat del mes de juliol en el seu primer rebut.

CANVIS DE JORNADA, ALTES, BAIXES i ABSÈNCIES A L'ESCOLA BRESSOL I ALS SERVEIS EDUCATIUS

La jornada contractada en el moment de la matrícula o en la confirmació del nou horari en el cas dels infants que ja estan escolaritzats, s'haurà de mantenir durant tot el curs escolar amb les excepcions que a continuació es detallen:

Canvis de jornada (escolaritat) durant el curs

Només es podrà sol·licitar canvi de jornada en  les següents casuístiques:

 • Canvis en la situació laboral dels pares/tutors.
 • Manca de suport familiar.

S'hauran de comunicar per escrit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) mitjançant instància adjuntant la documentació  justificativa.  El canvi quedarà reflectit en el rebut del mes següent sempre i quan s'accepti el canvi, en cap cas es retornarà l'import de la mensualitat en curs.

En el cas de que es doni alguna casuística especial, aquesta serà valorada  per una comissió formada per : la Cap UI de la Xarxa de centres educatius municipals, l'administrativa de la Xarxa i les directores dels centres educatius municipals.

Baixes abans de començar el curs

Si la baixa es produeix abans de l'1 de setembre es considerarà una renuncia de plaça i no es girarà el rebut del mes de setembre.

Si la baixa es produeix desprès de l'1 de setembre i abans de l'inici del curs amb infants, es considerarà una baixa i no es retornarà l'import d'aquesta mensualitat.

Cas d'un infant matriculat que no arribi a assistir a l'escola bressol, l'Ajuntament li podrà retornar la quota pagada, corresponen al mes de juliol, sempre i quan la plaça que deixa vacant sigui ocupada per un altre infant i la família ho sol·liciti mitjançant el document de Sol·licitud de devolució de Preu Públic que hauran de presentar a l'OAC – Oficina d'Atenció Ciutadana – i sempre i quan la família no tingui deutes amb l'Ajuntament.

Baixes definitives durant el curs

Les baixes definitives s'hauran de comunicar per escrit a la direcció del centre a excepció dels períodes no lectius que s'hauran de presentar a l'OAC – Oficina d'Atenció Ciutadana -  abans que s'acabi el mes en curs. En cas de baixa no es retorna l'import de la mensualitat en curs, ni la del mes de juliol pagada anticipadament.

Altes i baixes al servei de menjador i d'acollida

Les altes i les baixes s'hauran de comunicar per escrit a la direcció del centre a excepció dels períodes no lectius que s'hauran de presentar a l'OAC – Oficina d'Atenció Ciutadana - abans que s'acabi el mes en curs.

En cas de baixa del servei, en cap cas es retornarà l'import de la mensualitat en curs.

Servei de menjador a l'escola bressol

Sempre que les famílies hagin avisat d'una d'absència justificada de l'infant de més de tres dies consecutius, a partir del quart dia, es descomptarà la part corresponent al cost del menjar que correspongui als menús contractats per a l'infant, que es bonificarà en el rebut del mes següent, a excepció dels mesos de juny i juliol.

Excepcionalment, durant el període de familiarització - primers 15 dies naturals- es descomptarà la part corresponent al cost del menjar que correspongui i es bonificarà en el rebut del mes següent.

Absències

En el cas d'un infant que tingui una absència no justificada durant més de 15 dies naturals i/o faci reiteració en les faltes injustificades, malgrat que estigui al corrent de pagament, perdrà el seu dret a la plaça al centre i provocarà una vacant que serà coberta pel següent infant de la llista d'espera.

Aquesta mesura s'aplica com a conseqüència de la gran necessitat de places públiques, d'Escola bressol i de Serveis educatius per a infants i famílies, existent a la ciutat.

CONFIRMACIÓ DE PLAÇA

S'ha de fer cada curs escolar i requereix estar al corrent de pagament abans que s'acabi el curs al mes de juliol corresponent .

BONIFICACIONS EN LES QUOTES DE L'ESCOLA BRESSOL

Les famílies que obtinguin plaça a l'escola bressol dels Centres educatius municipals de 0-3 anys i que estiguin interessades en sol·licitar bonificacions en les quotes, pels conceptes d'escolaritat, alimentació i acollida, hauran de sol·licitar-ho durant el procés de matriculació.

Les famílies dels infants de llista d'espera que es matriculin a les escoles bressol i estiguin interessats en sol·licitar bonificació, tindran 5 dies hàbils a partir de la data de matriculació per a presentar la documentació.

En el document del “Procés de preinscripció, matrícula i bonificacions als centres educatius municipals 0-3” s'establirà l'horari i el lloc on s'entregarà la sol·licitud de bonificació i la documentació necessària.

La sol·licitud es formalitzarà en els impresos normalitzats que estaran a l'abast dels interessats.

Les famílies que tinguin dos o més fills o filles escolaritzades en els centres, gaudiran d'un 10% de bonificació en les quotes d'escolarització, alimentacií i/o acollida.

Les famílies que tinguin deutes amb els centres educatius municipals 0-3 no podran obtenir bonificació.

Criteris per optar a la sol·licitud de bonificacions en les quotes de l'escola bressol

Solament tenen opció a sol·licitar bonificacions en les quotes de l'escola bressol, pels conceptes d'escolaritat, alimentació i acollida, les famílies que tinguin una renta per càpita igual o inferior a 3.057,61 €.

Procediment i aplicació del barem de bonificacions

La renda per càpita de 3.057,61 € és el referent per poder optar a una bonificació. El procediment per al càlcul de la renda per càpita es farà comptant els ingressos bruts de la unitat familiar, dels 6 mesos anteriors a la matriculació fent un càlcul en funció de dotze mensualitats. D'aquesta renda anual es descomptaran 6.390,13 € com a màxim, en concepte d'habitatge, i es dividirà pel nombre de membres de la unitat familiar, la qual inclou els pares i els fills/es menors de 18 anys que no tinguin ingressos.

Per acreditar-ho caldrà aportar tota la documentació complementària específica que se sol·liciti durant el tràmit de matriculació, per tal d'estudiar la situació econòmica i social de la família, amb la finalitat de concedir o no bonificació, pels conceptes d'escolaritat, alimentació i acollida de l'infant a l'Escola bressol

L'aplicació del barem de bonificacions es calcula a partir de l'escalat següent:

Taula de puntuació de la renda per càpita i altres criteris socials

Renda anual per càpita sobre la base dels ingressos econòmics bruts de la unitat familiar segons el procediment ja explicitat

Renda

Puntuació

Fins a 2.137,12

7

De 2.137,13 fins a 2.443,95

5

De 2.443,96 fins a 2.750,77

3

De 2.750,78 fins a 3.057,60

1

Més de 3.057,61

0

Informe i seguiment dels Serveis Socials i/o del centre educatiu.

Màxim 2

D'aquesta taula se'n deriva que la puntuació de la renda sumada, si és el cas, als 2 punts dels Serveis Socials o del centre educatiu, podran obtenir una bonificació de la quota que pot anar entre el 10, 30 ,50, 70 o 90%.

Qualsevol canvi en la situació econòmica s'haurà de comunicar per escrit a l'OAC –Oficina d'Atenció Ciutadana- aportant la documentació necessària per tal d'acreditar el canvi de situació.

L'ajuntament podrà revisar, quan ho consideri oportú, les quotes als usuaris del servei, per adaptar-les als possibles canvis de situació econòmica de les famílies.

Així mateix, l'ajuntament, podrà revisar i/o treure la bonificació en aquells casos d'absències reiterades dels infants.

Resolució i aprovació de bonificacions en les quotes

La resolució i aprovació de les bonificacions de les quotes es durà a terme en el si d'una Comissió formada per:

Regidor/a de Serveis Socials

Regidor/a d'Educació

Cap de Secció de Serveis Socials o persona en qui delegui

Cap de Secció d'Educació o persona en qui delegui

Cap UI de la Xarxa de centres educatius municipals

Administrativa de la Xarxa de centres educatius municipals

Les directores dels centres educatius municipals 0-3

Un responsable tècnic/a de l'Àrea de Serveis Socials.

Aquesta Comissió es reunirà després que s'hagin adjudicat les places d'escola bressol.

BONIFICACIONS ALS SERVEIS EDUCATIUS PER A INFANTS I FAMÍLIES

En relació als Serveis educatius per a infants i famílies: Espai Nadó, Espai Familiar, Espai de joc i Espai familiar L'escoleta, les bonificacions en les quotes s'aplicaran solament en situacions excepcionals; quan hi hagi algun cas susceptible de bonificació l'estudiarà i resoldrà la Comissió de bonificacions.

Documentació necessària per sol·licitar les bonificacions.

El sol·licitant, sempre, haurà de presentar la Declaració de l'IRPF o Certificat d'imputacions de l'IRPF de la unitat familiar  (la que integren els progenitors no separats legalment, els fills menors de 18 anys que no tinguin ingressos i els fills majors d'edat incapacitats) del darrer exercici fiscal.

En el supòsit, de que la situació d'ingressos en el moment de la sol·licitud de bonificació, siguin inferiors als de la declaració presentada, s'haurà de justificar documentalment.

En el cas de famílies monoparentals: Títol de família monoparental vigent.

Documentació complementaria: S'haurà de presentar original i fotocopia de la documentació

 • Darrer rebut d'hipoteca o lloguer a nom del pare, de la mare o tutor/a.
 • Treballadors en actiu: fulls de salari o certificat equivalent del darreres 6 mesos.
 • En cas d'autònoms la Declaració de l'IRPF es obligatòria.
 • Certificat de Vida Laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • En cas d'atur: Certificat del Servei Català d'ocupació, amb els períodes d'inscripcions de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia corresponent.
 • Certificat expedit per l'INSS o ICASS en cas de percebre pensió de jubilació, invalidesa o viudetat, pensió no contributiva per jubilació o invalidesa, o altres prestacions econòmiques.
 • Resolució de l'atorgament de la Renda Mínima d'Inserció.

En cas de separació o divorci :

 • Resolució judicial o conveni regulador que determini aquesta situació aprovat per l'autoritat judicial que estableixi mesura de guarda i/o pensions d'aliments.
 • Resolució judicial acreditativa d'haver-se iniciat el procediment d'execució de sentència per impagament de pensió d'aliments.

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 21, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals


Revisado: 26/04/2017

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50