(esta información solo está disponible en catalán)

ANNEX I.5 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2022). ENTRADA EN VIGOR 15/10/2022

ANNEX I.5

PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LES PISCINES I ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

 

ABONAMENTS CEM CAN ROCA

 

El pagament dels abonaments es farà sempre per domiciliació bancària, a través de rebut que es passarà al cobrament entre l'1 i el 15 de mes, d'acord amb el tipus d'abonament: mensual (cada mes), trimestral (trimestre natural) o anual (any natural).

Puntualment, tant en abonaments com en cursets, es giraran els rebuts de noves altes, coincidint amb les dates que es passi la remesa de les renovacions.

 

Preus abonaments individuals

 

 

 

 

Compromís anual

Tipus abonament

Preu compromís mensual

Preu compromís trimestral

1 únic pagament

Pagament mensual

Pagament semestral

Adult (30-59 anys) horari total

32,00 €

86,40 €

307,20 €

26,62 €

158,21 €

Adult (30-59 anys) horari de 7h a 16:30h i caps de setmana/festius

25,60 €

69,12 €

245,76 €

 21,30 €

126,57 € 

Jove (14-29 anys) horari total

26,00 €

70,20 €

249,60 €

21,63 €

128,54 €

Jove (14-29 anys) horari de 7h a 16:30h i caps de setmana/festius

20,80 €

56,16 €

199,68 €

 17,30 €

102,83 € 

Gent Gran (a partir de 60 anys) horari total

23,00 €

62,10 €

220,80 €

19,14 €

113,71 €

Gent Gran (a partir de 60 anys)

horari de 7h a 16:30h i caps de setmana/festius

18,40 €

49,68 €

176,64 €

 15,31 €

 90,97 €

Abonament Juvenil

1 setembre - 30 juny/ 12-20 anys.

Horari: Dilluns divendres 13 h a 18 h

              Cap setmana horari total

30 €

 

 

 

 

 

Preus abonaments familiars

 

 

 

 

Compromís anual

Tipus d'abonament

Compromís

Mensual

Compromís

Trimestral

Un únic pagament

Pagament mensual

Pagament semestral

1r adult

21,00 €

56,70 €

201,60 €

17,47 €

103,82 €

2n adult

19,00 €

51,30 €

182,40 €

15,81 €

93,94 €

Jove

13,00 €

35,10 €

124,80 €

10,82 €

64,27 €

Infant

8,00 €

21,60 €

76,80 €

6,66 €

39,55 €

Nadons

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

 • S'entén com a unitat familiar, com a mínim: 1 progenitor, els nadons (0 a 3 anys), els infants (4 a 13 anys) i els  joves  (14 a 24 anys). En el cas dels joves, podran romandre a l'abonament familiar fins als 29 anys, sempre que estiguin empadronats en el domicili familiar.
 • Un abonament familiar de 2 persones no tindrà descomptes o reduccions del preu en cas que un dels membres tingui cost d'inscripció 0, a excepció de les famílies monoparentals.
 • En el cas de descendents amb reconeixement de dependència o discapacitat (igual o superior al 33 %) que acreditin superar el barem de necessitat de tercera persona o el de necessitat d'acompanyant i que siguin membres d'abonaments familiars, romandran a l'abonament familiar de manera indefinida.

 

Quantia inicial nous abonaments.

39,00 €

 

 

NOTES SOBRE ELS ABONAMENTS CEM CAN ROCA

 

1.-Tancament total

En cas de tancament total del Complex esportiu municipal de Can Roca per reformes i/o obres o causes sobrevingudes, la quantia anual dels abonaments es cobrarà proporcionalment al temps que aquesta es mantingui oberta. Si els abonaments estan cobrats, es farà la  devolució proporcionalment al temps en què la instal·lació estigui tancada. No obstant això, també es podrà optar per una compensació en temps equivalent als dies en què l'abonament resulti afectat. No es farà cap descompte ni devolució per parada tècnica.

 

2.-Tancament parcial

En cas de tancament parcial del Complex Municipal Esportiu de Can Roca per reformes i/o obres o causes sobrevingudes, la quantia dels abonaments es cobrarà proporcionalment al temps en què aquesta es mantingui oberta i també proporcionalment als serveis que s'ofereixen.

Percentatges a aplicar:  

 • Servei d'aigües                                          30 %
 • Servei sala de fitness                               25 %
 • Servei activitats dirigides                        30 %
 • Altres serveis                                            15 %

 

 

 

3.- Penalització baixa comunicada fora de termini

 

Penalització baixa comunicada fora de termini.

5,00 €

 

 

Els supòsits que regulen les comunicacions de baixes estan recollits a l'apartat 2.4.4 del Reglament específic d'usuaris del CEM Can Roca.

 

4.- Suspensió de l'abonament

 

Suspensió abonament.

10,00 €

 

 

Els supòsits per acollir-s'hi a aquesta suspensió estan recollits a l'apartat 2.6 del Reglament específic d'usuaris del CEM Can Roca.

5.- Descomptes o reduccions

 

Discapacitat/dependència:

 • Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33 % tindran un descompte o reducció del 33 % dels preus abonaments CEM Can Roca.
 • Les persones dependents o discapacitades  (igual o superior al 33 %) que acreditin superar el barem de necessitat de tercera persona o el de necessitat d'acompanyant, tindran un descompte o reducció del 33 % sobre dels preus  abonaments CEM Can Roca. En cas d'abonaments familiars, un altre dels membres de l'abonament, major d'edat, tindrà un descompte o reducció del 100 % dels preus abonaments CEM Can Roca.

 

Família nombrosa/monoparental:

 • Els membres de família nombrosa/monoparental tindran un descompte o reducció del 20 % dels preus abonaments CEM Can Roca.

 

Documentació acreditativa:

 

 • La documentació acreditativa serà la estipulada per la normativa de la Generalitat o al seu defecte el reglament.

 

Persones en situació d'atur:

 

Les persones que, en el moment de formalitzar el seu abonament  acreditin la  condició d'estar en situació d'atur (inscrites al SOC/INEM), podran beneficiar-se d'un descompte o reducció del 100 % en la quantia inicial nous abonaments i d'un 25 % dels preus abonaments CEM Can Roca amb compromís mensual o trimestral.

 

6.- Promocions

 

Campanyes promocionals:

 

Es podran aplicar descomptes o reduccions del 25 %, 50 %, 75 % o 100 % sobre el preu públic quantia inicial nous abonaments sempre que corresponguin a ofertes promocionals, amb l'objectiu d'incentivar la captació dels nous abonats.

 

Entitats o associacions sense ànim de lucre:

 

Es podran establir convenis de col·laboració amb entitats o associacions sense ànim de lucre, que realitzin activitats d'interès públic i social. Així mateix, es podran establir col·laboracions amb altres àrees de l'Ajuntament de Castelldefels o amb les entitats o associacions abans mencionades per a la promoció de campanyes d'hàbits saludables. En aquests casos es podran aplicar descomptes o reduccions fins al 100 % del preu públic quantia inicial nous abonaments i preus abonaments CEM Can Roca.

 

7.-Preus duplicats targetes i polseres:

 

Duplicat targeta per motiu no imputable a l'Ajuntament de Castelldefels

4,00 €

Duplicat polsera per motiu no imputable a l'Ajuntament de Castelldefels

5,00 €

 

 

8.- .- Intercanvi condició d'abonat unitat familiar

 

Intercanvi condició d'abonat unitat familiar                                                                                                               10,00€

 

Els supòsits per acollir-s'hi a aquest canvi estan recollits a l'apartat 2.4.10 del Reglament específic d'usuaris del CEM Can Roca.

 

ARMARIETS D'ÚS INDIVIDUAL

 

Preu Armariets d'ús individual

Import principal

21% IVA

TOTAL

Armariet 90 x 40 cm utilització anual

61,98€

13,02€

75,00€

Armariet 90 x 40 cm utilització trimestral

18,60€

3,90€

22,50€

Armariet 90 x 30 cm utilització anual

53,72€

11,28€

65,00€

Armariet 90 x 30 cm utilització trimestral

16,12€

3,38€

19,50€

Armariet 60 x 30 cm utilització anual

41,32€

8,68€

50,00€

Armariet 60 x 30 cm utilització trimestral

12,40€

2,60€

15,00€

 

 

ENTRENAMENT PERSONALITZAT

 

 

Preu sessió 1h

Preu 10 sessions 1h

Entrenament personalitzat

30 €

270,00 €

Entrenament personalitzat grups a partir de 3 usuaris

20 €

180 €

 

 

Notes sobre preus entrenament personalitzat

 

 1. Descomptes o reduccions dels preus:

Abonats:

 • Els abonats gaudiran d'un descompte o reducció del 10 % sobre el preus entrenament personalitzat.

Per poder acollir-se a aquest descompte o reducció, l'abonament haurà d'estar actiu durant tot el període que duri el servei.

 

 

ENTRADES PUNTUALS

 

 

BONIFICACIONS

TIPUS

PREU

DISCAPACITAT

DEPENDÈNCIA

NOMBROSA/

MONOPARENTAL

Adult (30-59 anys)

9,00 €

6,03 €

6,03 €

7,20 €

Jove (14-29 anys)

9,00 €

6,03 €

6,03 €

7,20 €

Gent gran (a partir de 60 anys)

4,50 €

3,02 €

3,02 €

3,60 €

Infant (4-13 anys)

4,50 €

3,02 €

3,02 €

3,60 €

Nadó (0-3 anys)

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Entitat / per persona

3,60 €

2,41 €

2,41 €

2,88 €

Entitat sense lucre/per persona

1,80 €

1,21 €

1,21 €

1,44 €

 

Notes sobre les entrades puntuals

 

 1. Serveis inclosos:
 • Piscina.
 • Zona benestar i salut.
 • Sala de fitness.
 • Accés a activitats dirigides obertes així indicades al quadrant corresponent.
 1. Descomptes o reduccions:
 • La documentació acreditativa serà la estipulada per la normativa de la Generalitat o al seu defecte el Reglament.
 1. Entrades puntual entitats

Juntament amb el grup, es permetrà l'accés de manera gratuïta als responsables i monitors per tal de garantir la supervisió, control i dinamització del grup.

 

ACTIVITATS PROGRAMADES D'OCTUBRE A JUNY

 

 

BONIFICACIONS

 

TIPUS

 

SESSIONS

SETMANALS

 

RENOVACIÓ

 

PREU

 

PREU ABONAT

FAMÍLIA NOMBROSA / MONOPARENTAL

Natació infantil 3-4 anys

1

Trimestral

46,28 €

34,71 €

37,02 €

Natació infantil 3-4 anys

2

Trimestral

89,92 €

67,44 €

71,94 €

Natació infantil 3-4 anys

1

Anual

138,80 €

104,10 €

111,04 €

Natació infantil 3-4 anys

5

Quinzenal

35,88 €

26,91 €

28,70 €

Natació infantil 5-18 anys

1

Trimestral

35,12 €

26,34 €

28,10 €

Natació infantil 5-18 anys

2

Trimestral

67,60 €

50,70 €

54,08 €

Natació infantil 5-18 anys

3

Trimestral

100,08 €

75,06 €

80,06 €

Natació infantil 5-18 anys

1

Anual

105,36 €

79,02 €

84,29 €

Natació infantil 5-18 anys

5

Quinzenal

27,20 €

20,40 €

21,76 €

Nadons 4-36 mesos

1

Trimestral

39,20 €

29,40 €

34,00 €

Natació adults

1

Trimestral

42,25 €

31,69 €

33,80 €

Natació adults

2

Trimestral

82,85 €

62,14 €

66,28 €

Natació adults

3

Trimestral

126,75 €

95,06 €

101,40 €

Natació adults

2

Mensual

27,60 €

20,70 €

22,08 €

Salut aquàtica/pista

2

Trimestral

102,00 €

76,50 €

81,60 €

 

Notes sobre Activitats programades

 

 1. Bonificacions

Abonats:

 • L'abonament haurà d'estar actiu durant  tot el període que duri l'activitat.

Família nombrosa/monoparental:

 • La documentació acreditativa serà la estipulada per la normativa de la Generalitat o al seu defecte el reglament.

 

 PROGRAMA D'ACTIVITAT AQUÀTICA I NATACIÓ ESCOLAR

Cursos realitzats dins de l'horari lectiu i en grups escolars. Període d'octubre a juny.

70 €

 

 

Notes sobre Cursos d'activitat aquàtica i natació escolar

 

 1. Descomptes o reduccions dels preus

Abonats:

Els abonats gaudiran dels descomptes o reduccions següents:

 • Natació escolar                              100 %

Per poder acollir-se a aquests descomptes o reduccions, l'abonament haurà d'estar actiu durant tot el període que duri l'activitat.

1r. i 2n. primària:

Les nenes i nens de 1r. i 2n. de primària tindran un descompte o reducció del 100 % del preu de la natació escolar.

 

 

ASSEGURANCES ABONATS I CURSETISTES

L'alta de cada abonat/cursetista comportarà, automàticament, el pagament de l'assegurança mèdica. 

El preu anual (període únic) serà de 5 € i la seva durada serà en període d'any natural (1 gener-31 desembre),  renovant-se de manera automàtica a principis d'any.

Si no es vol efectuar el pagament indicat s'haurà de signar una renúncia expressa de l'esmentada assegurança.

 

UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

 

PISCINES

 

import principal

21% IVA

TOTAL

Piscina telescòpica

109,90 €/hora

9,98 €

132,90 €

Piscina ensenyament

75,00 €/hora

15,75 €

90,75 €

Piscina polivalent

125,00 €/hora

26,25 €

151,25 €

Carril piscina telescòpica

21,90 €/hora

4,60 €

26,50 €

Carril piscina polivalent

26,86 €/hora

5,64 €

32,50 €

 

PAVELLONS POLIESPORTIUS

 

Import principal

21% IVA

TOTAL

Pistes pavellons esportius municipals (PAV3)

47,52 €/hora

9,98 €

57,50 €

Llum

4,22 €/hora

0,88 €

5,10 €

Utilització pilota

5,29 €/hora

1,11 €

6,40 €

SALA FITNESS

 

Import principal

21% IVA

TOTAL

Sala fitness

44,38 €/hora

9,32 €

53,70 €

SALES DIVERSES

 

Import principal

21% IVA

TOTAL

Sala conferències CEM, sala activitats planta principal

CEM i resta de sales anàlogues.

24,30 €/hora

5,10 €

29,40 €

Sala polivalent annexa Pista escola Can Roca

35,33 €/hora

7,42 €

42,75 €

 

CAMPS ESPORTIUS (HORARI MÍNIM: 2 HORES)

 

Import principal

21% IVA

TOTAL

Camp futbol 11

158,59 €/2 hores

33,31 €

191,90 €

Llum camp futbol 11

21,16 €/2 hores

4,45 €

25,60 €

Camp futbol A-7

79,34 €/2 hores

16,66 €

96,00 €

Llum camp futbol A-7

10,58 €/2 hores

2,22 €

12,80 €

Camp futbol 11, per a equips federats de la

localitat, PREU PER TEMPORADA

3.699,01 €

776,79 €

4.475,80 €

 

INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL ESPLAI

pista poliesportiva

 

Import principal

21% IVA

TOTAL

Pista poliesportiva gespa artificial

36,90 €/hora

7,75 €

44,65 €

pistes de frontó

 

Import principal

21% IVA

TOTAL

Pista frontó abonats

11,65 €/hora

2,45 €

14,10 €

Pista frontó NO abonats

21,08 €/hora

4,43 €

25,50 €

pistes de tennis

 

Import principal

21% IVA

TOTAL

Pista tennis no abonat

12,65 €/hora

2,65 €

15,30 €

Pista de tennis abonats dilluns-divendres

4,22 €/hora

0,88 €

5,10 €

Pista tennis abonats dissabtes i festius

6,28 €/hora

1,32 €

7,60 €

pistes de pàdel 3

 

Import principal

21% IVA

TOTAL

No abonats

21,08 €/hora

4,43 €

25,50 €

Abonats

11,65 €/hora

2,45 €

14,10 €

pistes de pàdel 1 i 2

No abonats

11,65 €

2,45 €

14,10 €

Abonats

9,50 €

2,00 €

11,50 €

altres conceptes

Llum

4,22 €

0,88 €

5,10 €

 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PER A ÚS NO ESPORTIU

 

Import principal

21% IVA

TOTAL

Camps de futbol 11

130,83 €/hora

27,47 €

158,30 €

Llum

10,58 €/hora

2,22 €

12,80 €

Pavellons poliesportius

65,45 €/hora

13,75 €

79,20 €

Llum

4,22 €/hora

0,88 €

5,10 €

 

 

Notes sobre Utilització de les instal·lacions

 1. Gratuït.
 • Seran gratuïts els preus d'Utilització de les instal·lacions esportives els equips esportius d'elit que realitzin la preparació per a campionats esportius, sempre que l'expedició estigui allotjada a establiments d'hostaleria de la ciutat i la seva estança tingui transcendència mediàtica que divulgui el nom de la ciutat de Castelldefels i que ajudi a consolidar-la com a municipi de promoció del turisme esportiu.
 • Seran gratuïts els preus d'Utilització de les instal·lacions esportives els equips esportius de la localitat que militin en categories d'alevins, infantils, cadets i juvenils, que participin als jocs esportius escolars de Catalunya. S'entén que la utilització de la pista per a aquests equips serà d'una hora a la setmana per a entrenament i 1 partit oficial cada 15 dies.
 • Seran gratuïts els preus d'Utilització de les instal·lacions esportives els equips esportius de la ciutat que portin més de 2 anys en competició federada, que estiguin donats d'alta al registre d'associacions de l'Ajuntament de Castelldefels i a més, que no disposin d'instal·lació pròpia i l'horari sol·licitat estigui disponible.

 

 1. Assegurança.

El pagament del preu públic d'Utilització de les instal·lacions esportives no comporta estar cobert per una assegurança d'accidents, l'Ajuntament de Castelldefels  té coberta la responsabilitat civil de les instal·lacions que lloga.

 

 1. Convenis.

Hi ha la possibilitat de signar convenis amb clubs locals, amb entitats esportives, culturals i juvenils de la localitat, amb gimnasos, hotels i establiments turístics de la ciutat, per a la realització de diferents activitats o utilització de serveis de les instal·lacions esportives.

Així mateix, es podran establir col·laboracions amb altres àrees de l'Ajuntament de Castelldefels o amb les entitats o associacions abans mencionades per a la promoció de campanyes d'hàbits saludables. Aquests convenis hauran de ser aprovats i en aquests s'hauran de determinar els drets municipals a satisfer pels usuaris, podent tenir descomptes o reduccions fins el 100% del preu públic d'utilització de les instal·lacions esportives.

 

 1. Descomptes o reduccions i campanyes promocionals.

 

Descomptes per nombre d'hores de lloguer:

 

Podran beneficiar-se de descomptes o reduccions en els preus d'utilització de les instal·lacions esportives, les empreses organitzadores d'esdeveniments esportius que s'allotgin a establiments d'hostaleria de la ciutat i/o professionals de l'esport que realitzin activitats de tecnificació que portin grups reduïts, i que facin ús dels pavellons poliesportius, camps esportius, pistes de pàdel, pistes de tennis o pistes de frontó.

Els descomptes o reduccions en funció del nombre d'hores seran les següents:

 • Utilització igual o superior a 5 hores:                      15 %
 • Utilització igual o superior a 10 hores:                    20 %
 • Utilització igual o superior a 20 hores:                    25 %

 

Campanyes promocionals:

 

Es podran aplicar descomptes o reduccions del 25 %, 50 %, 75 % o 100 % sobre el preu d'utilització de les instal·lacions esportives sempre que corresponguin a ofertes promocionals, amb l'objectiu d'incentivar la captació de nous usuaris.

 

TIQUETS SOPAR NIT DE L'ESPORT

 

Concepte

import principal

21% IVA

TOTAL

Tiquet sopar Nit de l'Esport

9,09 €

0,91 €

10,00 €

 

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 22, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal.

 

 • Darrera modificació acord Ple de l'Ajuntament del 22/07/2022

 

 


Revisado: 17/10/2022

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50