(esta información solo está disponible en catalán)

ANNEX I.6 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2017)

PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LES PISCINES I ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

 

PAGAMENT DE LES QUOTES DELS ABONAMENTS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I DELS CURSETS ESPORTIUS

 

Els preus contemplats per als supòsits regulats en el present annex podran ser també aplicables a altres idèntics i/o anàlegs, que ho siguin a criteri tècnic justificat.

 

Abonaments

Les renovacions dels abonaments amb venciment es cobraran tal com segueix:

  • Altes de l'1 al 10, es girarà el rebut de la quota el dia 5.
  • Altes de l'11 al 20, es girarà el rebut de la quota el dia 15.
  • Altes del 21 al 31, es girarà el rebut de la quota el dia 25.

 

Cursets

  • A l'inici de la temporada: de l'1 al 10 de setembre.
  • 2n trimestre: de l'1 al 10 de gener.
  • 3r trimestre: del 15 al 31 de març.

Puntualment, tant en abonaments com en cursets, es giraran els rebuts de noves altes, coincidint amb les dates que es passi la remesa de les renovacions.

 

TIPUS DE SERVEI

QUOTES

ABONAMENTS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES:

 

Quota d'entrada (Les altes d'abonaments anuals de les instal·lacions esportives, ja siguin individuals o familiars) han de satisfer la quota d'entrada per cada abonament).

(No es considerarà nova alta el canvi d'abonament de familiar a individual, de menors de 25 anys a majors de 25 o d'individuals a majors de 60 anys).

37,00 €

Carnet d'abonat (per renovació, canvi o pèrdua)

3,15 €

Abonaments anuals a les instal·lacions esportives :

 

Abonament individual fins a 25 anys i majors de 60.

98,35 €

Abonament individual adults (de 25 a 60 anys).

143,50 €

Abonament familiar (parella i fills fins als 18 anys o 25 anys sempre que els fills estiguin empadronats en el domicili familiar).

233,00 €

Abonaments mensuals a les instal·lacions esportives :

 

Abonament individual fins a 25 anys i majors de 60.

29,20 €

Abonament individual adults (de 25 a 60 anys).

39,10 €

Per a l'acreditació de la circumstància de família nombrosa/monoparental i de persona amb discapacitat cal aportar la justificació expedida per l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya

 

 

 

Notes sobre els abonaments:

1. En cas de tancament total del Complex Municipal Esportiu de Can Roca per reformes i/o obres, la quota anual dels abonaments es cobrarà proporcionalment al temps en que aquesta es mantingui oberta. Si els abonaments estan cobrats, es farà la devolució proporcionalment al temps en que la instal·lació estigui tancada. No obstant això, també es podrà optar per una compensació en temps equivalent als dies en que l'abonament resulti afectat pel tancament.

2. En cas de tancament parcial del Complex Municipal Esportiu de Can Roca per reformes i /o obres, la quota anual dels abonaments es cobrarà proporcionalment al temps en que aquesta es mantingui oberta i també proporcionalment als serveis que s'ofereixin.

Percentatges a aplicar: 

                40%  servei d'aigües

                30%  servei de gimnàs

                30%  altres serveis

3. No es farà cap descompte ni devolució per "parada tècnica".

4.- L'abonament mensual no tindrà dret a la reducció del 50% de la quota dels cursets de natació, ni a la reducció dels serveis de la instal·lació municipal Esplai.

5.- Els abonaments anuals es podran fraccionar en 2 pagaments, prèvia sol·licitud de l'usuari/-a i es farà un primer pagament al moment de formalitzar l'abonament i el segon al cap de tres mesos.

6.- Amb els abonaments anual i mensual es poden utilitzar els següents serveis: Piscina, Sauna, Gimnàs i Hidromassatge.

7.-Les persones amb reconeixement de grau de dependència tindran una bonificació del 75% dels preus. En el cas d'abonaments familiars, el descompte de 75% s'aplicarà també a la part proporcional imputable del 2n membre de l'abonament.

L'acreditació del reconeixement de dependència es farà amb la presentació del dictamen que a tal efecte emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Les persones amb reconeixement de grau de discapacitat (igual o superior al 33%) tindran una bonificació del 33% dels preus. En el cas d'abonaments familiars, el descompte s'aplicarà a la part proporcional que s'imputa a la persona afectada per aquesta circumstància.

Les persones amb discapacitat menors d'edat tindran una situació assimilada a la de persona amb reconeixement de grau de dependència i tindran una bonificació del 75% del preu.

Les persones amb discapacitat majors d'edat podran assimilar la situació de dependència si acrediten superar el barem de necessitat de tercera persona o el de necessitat d'acompanyant.

L'acreditació del reconeixement de persona amb discapacitat, de superar el barem de necessitat de tercera persona o el de necessitat d'acompanyant es farà amb la presentació del Certificat de discapacitat o de la Targeta acreditativa de la discapacitat que a tal efecte emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.  

Els membres de família nombrosa/monoparental, tindran una bonificació del 20% dels preus.

Per l'acreditació de la circumstància de família nombrosa/monoparental i de persona amb discapacitat o dependència, cal portar la justificació expedida per l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.

8.-Els fills dependents membres d'abonaments familiars romandran dins de la unitat familiar de manera indefinida.

 

TAQUILLA PER AL PÚBLIC

QUOTES

Tiquets per a la utilització de les piscines:

 

Infantils (fins a 25 anys): dies feiners.

3,35 €

Infantils (fins a 25 anys): dies festius.

4,30 €

Adults (majors de 25 anys): dies feiners.

4,75 €

Adults (majors de 25 anys): dies festius.

6,00 €

Abonament de 10 tiquets per a piscina adults (més de 25 anys)

45,00 €

Abonaments de 10 tiquets per a piscina infantil (menys de 25 anys i més de 60 anys)

31,50 €

Els nens menors d'un any tindran l'entrada gratuïta a la piscina en l'horari de bany lliure.

 

Tiquets per a la utilització de la sauna o gimnàs o hidromassatge:

 

Dies feiners.

7,40 €

Dies festius.

8,40 €

Aquest tiquet inclou l'entrada a la piscina.

 

Tiquets per a la utilització de dos serveis (sauna, gimnàs i  hidromassatge):

 

Dies feiners.

13,70 €

Dies festius.

14,80 €

Aquest tiquet inclou l'entrada a la piscina.

 

Notes sobre la taquilla per al públic:

Les persones amb reconeixement de grau de dependència tindran una bonificació del 75% dels preus.

L'acreditació del reconeixement de dependència es farà amb la presentació del dictamen que a tal efecte emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Les persones amb reconeixement de grau de discapacitat (igual o superior al 33%) tindran una bonificació del 33% dels preus.

Les persones amb discapacitat menors d'edat tindran una situació assimilada a la de persona amb reconeixement de grau de dependència i tindran una bonificació del 75% del preu.

Les persones amb discapacitat majors d'edat podran assimilar la situació de dependència si acrediten superar el barem de necessitat de tercera persona o el de necessitat d'acompanyant. 

L'acreditació del reconeixement de persona amb discapacitat, de superar el barem de necessitat de tercera persona o el de necessitat d'acompanyant es farà amb la presentació del Certificat de discapacitat o de la Targeta acreditativa de la discapacitat que a tal efecte emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.  

Els membres de família nombrosa/monoparental, tindran una bonificació del 20% dels preus.

Per l'acreditació de la circumstància de família nombrosa/monoparental i de persona amb discapacitat o dependència, cal aportar la justificació expedida per l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.

 

CURSETS ESPORTIUS

CURSETS DE NATACIÓ

QUOTES

D'octubre a juny:

 

Natació per a adults.  Quota trismestral

111,00 €

Natació per a nens. Quota trimestral

73,50 €

Gimnàstica aquàtica per a adults. Quota trimestral

111,00 €

Matronatació. Quota trimestral

42,30 €

Perfeccionament natació per a nens(3 sessions per setmana). Quota anual

169,00 €

Natació per a nens (1 sessió per setmana). Quota anual

118,40 €

Curs natació d'adults d'alt rendiment

3 dies per setmana (1 hora per sessió) Quota trimestral

128,00 €

Notes als cursos de natació:

1.- Els titulars d'abonament anual a les instal·lacions esportives gaudiran del 50% de bonificació sobre les tarifes d'aquests cursos de natació.

2.- Els cursos i escoles de natació per a nens i els cursos de gimnàstica aquàtica i matronatació per a adults seran de dues sessions de 3/4 d'hora per setmana. Els cursos de natació per a adults seran de 3 sessions de 3/4 d'hora a la setmana. En cas de variació, es cobrarà proporcionalment segons la categoria i la classe del curs corresponent.

3.- Els cursos de natació i gimnàstica aquàtica per a persones majors de 60 anys no abonades a les instal·lacions esportives tindran el mateix preu que els cursets de natació per a nens.

4.- Les persones amb reconeixement de grau de dependència tindran una bonificació del 75% dels preus.

L'acreditació del reconeixement de dependència es farà amb la presentació del dictamen que a tal efecte emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Les persones amb reconeixement de grau de discapacitat (igual o superior al 33%) tindran una bonificació del 33% dels preus.

Les persones amb discapacitat menors d'edat tindran una situació assimilada a la de persona amb reconeixement de grau de dependència i tindran una bonificació del 75% del preu.

Les persones amb discapacitat majors d'edat podran assimilar la situació de dependència si acrediten superar el barem de necessitat de tercera persona o el de necessitat d'acompanyant. 

L'acreditació del reconeixement de persona amb discapacitat, de superar el barem de necessitat de tercera persona o el de necessitat d'acompanyant es farà amb la presentació del Certificat de discapacitat o de la Targeta acreditativa de la discapacitat que a tal efecte emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.  

Els membres de família nombrosa/monoparental, tindran una bonificació del 20% dels preus.

Per l'acreditació de la circumstància de família nombrosa/monoparental i de persona amb discapacitat o dependència, cal aportar la justificació expedida per l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.

5.- Tots els joves menors de 25 anys no abonats a les instal·lacions esportives, gaudiran d'una reducció del 25% sobre el preu del cursets d'adult.

6.-Per a l'acreditació de la circumstància de família nombrosa/monoparental i de persona amb discapacitat, cal aportar la justificació expedida per l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya"

 

CURSETS DE NATACIÓ

QUOTES

Cursets de natació trimestral per a bebès (4 a 36 mesos):

 

Abonats, per sessió.

10,00 €

No abonats, per sessió.

13,00 €

Cursets de natació per a guarderies i escoles:

 

Curset de natació guarderies privades(nens fins a 3 anys).

111,00 €

Natació escolar:

63,40 €

1.- Els cursos escolars realitzats dins de l'horari escolar i en grups escolars seran gratuïts per a tots aquells nens que acreditin el seu abonament anual a les instal·lacions esportives. La natació escolar utilitària  1r. i 2n. de primària serà gratuïta.

2.- Hi ha possibilitat de signar convenis amb les Associacions de Pares d'Alumnes i les Escoles per a la realització de cursets escolars de natació, sempre que tinguin el caràcter de col·lectius i es realitzin en hores lectives. Aquest convenis hauran de ser aprovats i en aquest s'hauran de determinar els drets municipals a satisfer pels usuaris.

 

 

ACTIVITATS ESPORTIVES

QUOTES

Programes d'iniciació:

 

De 3 a 16 anys, durant el curs escolar d'octubre a juny: AFE, gimnàstica rítmica, activitats amb música, jazz, i altres programes.

89,90 €

Curset trimestral per a nens:

 

Combinat AFE-Natació.

82,40 €

Cursets trimestrals, d'octubre a juny:

 

Manteniment, Jazz, Interval Body Training, Aeròbic per a adults

73,50 €

Taixi

82,40 €

Ciclisme indoor

79,30 €

Escola d'Esquena

79,30 €

Pilates

122,70 €

Abonament mensual de 4 activitats dirigides per a adults:

 

Aiguagim piscina fonda (Dimarts-Dijous de 17:30- 18:15)

Ciclisme Indoor (Dilluns - Dimecres de 9:30- 10:30)

Aeròbic (Dimarts-Dijous de 18:15- 19:15)

Interval Body Training (Dimarts-Dijous de 15:15- 16:15)

 

- A aquest abonament no se li aplicarà cap descompte.

- Es podrà assistir a qualsevol de les quatre activitats del paquet indistintament.

 

25,00 € 

Notes a activitats esportives:

1.- Els titulars d'abonament a les instal·lacions esportives gaudiran d'un 50% de bonificació sobre la part corresponent a la piscina en el curs de manteniment combinat.

2.- Els cursos d'Activitats Esportives seran de dues sessions d'una hora per setmana i, en cas de variació, es cobraran proporcionalment segons la categoria i el tipus de curs corresponent. El manteniment combinat i el manteniment esportiu-fitness constaran de dues sessions d'una hora i mitja a la setmana.

3.- Tots els joves menors de 25 anys, gaudiran d'una reducció del 25% sobre el preu dels cursets d'adults.

Així mateix, les persones majors de 60 anys, gaudiran d'una reducció del 25% sobre el preu dels cursets d'activitats de pavelló.

4.- Les persones amb reconeixement de grau de dependència tindran una bonificació del 75% dels preus.

L'acreditació del reconeixement de dependència es farà amb la presentació del dictamen que a tal efecte emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Les persones amb reconeixement de grau de discapacitat (igual o superior al 33%) tindran una bonificació del 33% dels preus.

Les persones amb discapacitat menors d'edat tindran una situació assimilada a la de persona amb reconeixement de grau de dependència i tindran una bonificació del 75% del preu.

Les persones amb discapacitat majors d'edat podran assimilar la situació de dependència si acrediten superar el barem de necessitat de tercera persona o el de necessitat d'acompanyant. 

L'acreditació del reconeixement de persona amb discapacitat, de superar el barem de necessitat de tercera persona o el de necessitat d'acompanyant es farà amb la presentació del Certificat de discapacitat o de la Targeta acreditativa de la discapacitat que a tal efecte emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.  

Els membres de família nombrosa/monoparental, tindran una bonificació del 20% dels preus.

Per l'acreditació de la circumstància de família nombrosa/monoparental i de persona amb discapacitat o dependència, cal aportar la justificació expedida per l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.

 

CURSETS ESPORTIUS D'ESTIU:

QUOTES

Cursets de natació per a adults, mensual (2 sessions per setmana).

52,80 €

Cursets de natació per a nens, quinzenal (10 dies).

37,00 €

Curset de natació per a guarderies 3-5 anys el mes de juliol (5 dies setmana)

(*En nens menors de 3 anys s'aplicarà 6,50€ sobre el preu del curset)

75,00 €

Curset de gimnàstica aquàtica, matronatació, escola d'esquena, natació terapèutica i pilates, mensual  (2 sessions/setmana).

42,30 €

Curset d'aeròbic aquàtic, mensual (3 sessions per setmana).

79,30 €

Cursets de natació mensual per a bebès (4 a 36 mesos).

 

Abonats, per sessió.

10,00 €

No abonats per sessió.

13,00 €

Estades de recreació esportives, setmanals 5 dies, de 9 a 17 hores, 8 hores diàries (Inclou dinar).

111,00 €

Estades de recreació esportives, setmanals 5 dies, de 9 a 15 hores, 6 hores diàries (Inclou dinar).

96,00 €

Estades de recreació esportives, setmanals 5 dies, de 9 a 13 hores, 4,30 hores diàries

70,00 €

Estades de recreació i activitats nàutiques i estades de futbol, setmanals (5 dies).

145,90 €

Curset de recreació i activitats nàutiques, (5 dies, 3:30 h. diàries).

65,50 €

Curset d'aeròbic/manteniment.

24,50 €

Ciclisme indoor de sala.

27,50 €

Servei d'acollida:

 

Servei setmanal (5 dies de dilluns a divendres, 1h cada dia)

12,65 €

Servei unitari (1dia, 1h )

3,15 €

NOTES:

1.-En cas de variació es cobraria proporcionalment a la nova freqüència o durada que s'estipuli

2.- Els titulars d'abonament anual a les instal·lacions esportives gaudiran del 50% de bonificació sobre les tarifes d'aquests cursos de natació. Les sessions dels cursets de natació per a adults i per a nens i dels de gimnàstica aquàtica seran de 3/4 d'hora.

3.- Els majors de 60 i els menors de 25 anys, no abonats, tindran dret a un descompte del 25%, en els cursos de pavelló i piscina.

4. Descomptes per a inscrits/-es als casals d'estiu, cursos i estades (excepcionalment, els descomptes de família nombrosa/monoparental/discapacitat i descompte a partir de 3a. Setmana són acumulables):

10% per famílies nombroses  o monoparentals (*).

10% a partir de la 3a setmana inclosa.

Les persones amb reconeixement de grau de dependència tindran una bonificació del 75% dels preus.

L'acreditació del reconeixement de dependència es farà amb la presentació del dictamen que a tal efecte emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Les persones amb reconeixement de grau de discapacitat (igual o superior al 33%) tindran una bonificació del 33% dels preus.

Les persones amb discapacitat menors d'edat tindran una situació assimilada a la de persona amb reconeixement de grau de dependència i tindran una bonificació del 75% del preu.

Les persones amb discapacitat majors d'edat podran assimilar la situació de dependència si acrediten superar el barem de necessitat de tercera persona o el de necessitat d'acompanyant. 

L'acreditació del reconeixement de persona amb discapacitat, de superar el barem de necessitat de tercera persona o el de necessitat d'acompanyant es farà amb la presentació del Certificat de discapacitat o de la Targeta acreditativa de la discapacitat que a tal efecte emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.  

Els membres de família nombrosa/monoparental, tindran una bonificació del 20% dels preus.

Per l'acreditació de la circumstància de família nombrosa/monoparental i de persona amb discapacitat o dependència, cal aportar la justificació expedida per l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.

 

REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES PER A GRUPS

IMPORT PRINCIPAL

21% IVA

IMPORT TOTAL

Piscina:

 

 

 

  Piscina gran

109,90 €

23,00 €

132,90 €

  Piscina petita. Quota per hora

75,00 €

15,75 €

90,75 €

  Piscina telescòpica

109,90 €

23,00 €

132,90 €

Si es vol utilitzar només una part proporcional de la piscina es pagarà la part proporcional que correspongui.

 

 

 

 

 

 

 

 

PAVELLONS POLIESPORTIUS:

 

IMPORT PRINCIPAL

21% IVA

IMPORT TOTAL

Pista del Complex Poliesportiu Municipal de Can Roca, C/ Castanyer, per a entitats, grups o empreses. 1 terç de pista.

Hora

47,52 €

9,98 €

57,50 €

Llum

4,22 €

0,88 €

5,10 €

Hora

15,87 €

3,33 €

19,20 €

Pista Poliesportiva de Can Roca, per a entitats, grups o empreses

Hora

47,52 €

9,98 €

57,50 €

Llum

4,22 €

0,88 €

5,10 €

Poliesportiu de Can Vinader, per a entitats, grups o empreses.

Hora

47,52 €

9,98 €

57,50 €

Llum

4,22 €

0,88 €

5,10 €

Servei de pilota

 

5,29 €

1,11 €

6,40 €

Utilització del gimnàs, entitats, grups o empreses.

Hora

44,38 €

9,32 €

53,70 €

Utilització de la sala de conferències.

Hora

24,30 €

5,10 €

29,40 €

Utilització del gimnàs-sala de premsa.

Hora

24,30 €

5,10 €

29,40 €

Utilització Sala Polivalent annexa a Pista poliesportiva del Pavelló de l'Escola Can Roca

Hora

35,33 €

7,42 €

42,75 €

 

 

 

 

 

CAMP ESPORTIU MUNICIPAL CAN VINADER, CAMP ESPORTIU MUNICIPAL “ELS CANYARS” I CAMP MUNICIPAL VIA FÈRRIA

IMPORT PRINCIPAL

21% IVA

IMPORT TOTAL

Camp de futbol sencer, per a 1 partit de futbol.

(2 hores)

Partit

158,59 €

33,31 €

191,90 €

Llum

21,16 €

4,45 €

25,60 €

Camp de futbol parcial, per a 1 partit de futbol        A 7 (1 hora).

Partit

79,34 €

16,66 €

96,00 €

Llum

10,58 €

2,22 €

12,80 €

Camp de gespa artificial annex al camp esportiu de Can Vinader (1 hora)

Partit

79,34 €

16,66 €

96,00 €

Llum

10,58 €

2,22 €

12,80 €

Camp de futbol sencer, per a equips federats de la localitat.

Temporada

3.699,01 €

776,79 €

4.475,80 €

Lloguer sales diverses

Hora

24,30 €

5,10 €

29,40 €

 

 

 

 

 

INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL "ESPLAI":

IMPORT PRINCIPAL

21% IVA

IMPORT TOTAL

Pista Poliesportiva de gespa artificial

Hora

36,90 €

7,75 €

44,65 €

Pista de Frontó:

 

 

 

 

Abonats.

Hora

11,65 €

2,45 €

14,10 €

Convidats dels abonats

Hora/pers.

2,15 €

0,45 €

2,60 €

No abonats

Hora

21,08 €

4,43 €

25,50 €

Pista de Tennis:

 

 

 

 

No abonats.

Hora 

12,65 €

2,65 €

15,30 €

Abonats :

 

 

 

 

·de dilluns a divendres, de 18'00 a 23'00 h., i dissabtes i festius tot el dia.

Hora

5,29 €

1,11 €

6,40 €

·de dilluns a divendres, fins a les 18'00 h.

Hora

4,22 €

0,88 €

5,10 €

Convidats dels abonats

Hora/pers.

2,15 €

0,45 €

2,60 €

Pista de Tennis amb gespa artificial:

 

 

 

 

No abonats.

Hora

14,88 €

3,12 €

18,00 €

Abonats:

 

 

 

 

 de dilluns a divendres, de 18'00 a 23'00 h., i dissabtes i festius tot el dia.

Hora

6,28 €

1,32 €

7,60 €

·de dilluns a divendres, fins a les 18'00 h.

Hora

5,29 €

1,11 €

6,40 €

Convidats dels abonats

Hora/pers.

2,15 €

0,45 €

2,60 €

Pista de Pàdel:

 

 

 

 

Abonats

Hora

11,65 €

2,45 €

14,10 €

Convidats dels abonats

Hora/pers.

2,15 €

0,45 €

2,60 €

No abonats .

Hora

21,08 €

4,43 €

25,50 €

Als serveis que necessitin llum artificial, s'hi afegirà

 

4,22 €

0,88 €

5,10 €

Servei d'armariets anuals:

 

59,17 €

12,43 €

71,60 €

 

 

 

 

 

UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES SEGÜENTS PER A ÚS NO ESPORTIU:

IMPORT PRINCIPAL

21% IVA

IMPORT TOTAL

Camp esportiu Municipal Can Vinader

Hora

130,83 €

27,47 €

158,30 €

Llum

21,16 €

4,44 €

25,60 €

Camp de futbol Camp Esportiu Municipal Via Férria

Hora

130,83 €

27,47 €

158,30 €

Llum

21,16 €

4,44 €

25,60 €

Camp Esportiu Municipal Els Canyars

Hora

130,83 €

27,47 €

158,30 €

Llum

21,16 €

4,44 €

25,60 €

Pavelló del Complex poliesportiu de Can Roca

Hora

65,45 €

13,75 €

79,20 €

Llum

4,22 €

0,88 €

5,10 €

Pista poliesportiva de Can Roca

Hora

65,45 €

13,75 €

79,20 €

Llum

4,22 €

0,88 €

5,10 €

Poliesportiu Municipal de Can Vinader

Hora

65,45 €

13,75 €

79,20 €

Llum

4,22 €

0,88 €

5,10 €

NOTES:

1.Estaran exempts del preus públics per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals els equips esportius d'elit que realitzin la preparació per a campionats esportius, sempre que l'expedició estigui allotjada a establiments d'hostaleria de la ciutat i la seva estança tingui una transcendència mediàtica que divulgui el nom de la  ciutat de Castelldefels i que ajudi a consolidar-la com a municipi de promoció del turisme esportiu. Aquest equips hauran d'assumir el compromís de publicitar la imatge de Castelldefels.

2.-Estaran exempts de les taxes per a la utilització de les pistes els equips esportius de la localitat que militin en categories d'alevins, infantils, cadets i juvenils, que participin als jocs esportius escolars de Catalunya. S'entén que la utilització de la pista per a aquests equips serà d'una hora a la setmana per a entrenament i 1 partit oficial cada 15 dies.

3.- Estaran exempts de les taxes per a la utilització de les instal·lacions esportives els equips esportius de la localitat que portin més  de 2 anys en competició federada, que estiguin donats d'alta al registre d'associacions de l'Ajuntament de Castelldefels i a més, que no disposin d'instal·lació pròpia i l'horari sol·licitat estigui disponible.

4.- El pagament de la utilització de la instal·lació no comporta l'assegurança dels accidents o danys produïts en el de l'activitat per la qual s'ha sol·licitat.

5.- Hi ha la possibilitat de signar convenis amb clubs locals, amb entitats esportives, culturals i juvenils de la localitat, amb gimnasos, hotels i establiments turístics de la localitat, per a la realització de diferents activitats o utilització de serveis de les instal·lacions esportives. Aquests convenis hauran de ser aprovats i en aquests s'hauran de determinar els drets municipals a satisfer pels usuaris.

 

Tiquet sopar Nit de l'Esport

Concepte

Import principal

10% IVA

Preu Total

Tíquet Sopar Nit de l'Esport

13,64 €

1,36 €

15,00 €

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 21, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.


Revisado: 10/07/2017

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50