(esta información solo está disponible en catalán)

ANNEX II.2 A L'0RDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2017)

PREU PÚBLIC TRENET TURÍSTIC

 

Les tarifes a aplicar per part de l'empresa adjudicatària són les que tot seguit es detallen.

 

SERVEI A PRESTAR

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Bitllet nens a partir de 5 anys i fins a 14 anys:

 

 

 

Anada.

0,90 €

0,20 €

1,10 €

Anada i tornada.

1,78 €

0,37 €

2,15 €

Resta de bitllets:

 

 

 

Anada.

1,33 €

0,27 €

1,60 €

Anada i tornada.

2,23 €

0,47 €

2,70 €

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 21, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

 


Revisado: 30/12/2016

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50