Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-castelldefels/castelldefels/ca/actualitat/elcastell/noticies/16085>>.

El reglament municipal regulador d'adjudicació i utilització d'habitatge social entra en vigor

Aquesta iniciativa va dirigida a persones en situació d'exclusió social residencial o emergència social i està vigent des del passat 29 de gener

Última modificació:

El passat 29 de gener va entrar en vigor el Reglament municipal regulador de l'adjudicació i la utilització d'habitatges socials destinats a persones en situació d'exclusió social residencial o d'emergència social. Els objectius principals del reglament són definir les característiques dels habitatges, els destinataris i els requisits que aquests han de reunir per poder-hi accedir, el procediment d'adjudicació i els criteris de valoració de les situacions de necessitat d'habitatge, així com ordenar els criteris per renovar els contractes d'adjudicació. Recordem que aquest reglament es va aprovar inicialment al Ple ordinari del passat mes d'octubre.

 

Persones destinatàries

Sempre que es compleixin els requisits d'accés i no tinguin alternatives residencials, podran ésser adjudicataris d'un habitatge per a emergències econòmiques i socials les persones o unitats de convivència que es troben en alguna de les situacions següents:

 1. Les persones que estiguin en procés de ser desnonades de llur habitatge habitual.

 2. Les persones sense llar.

 3. Les persones sense habitatge que disposen d'un espai físic

 4. Les persones allotjades en un habitatge inadequat: quan la persona viu en un espai que no reuneix les condicions adequades per a l'habitabilitat.

 5. Les persones que es vegin privades del seu habitatge habitual legal a causa de les males condicions estructurals de l'edifici on viuen o per causes de força major.

 

Requisits d'accés

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun altre país membre de la UE. En el cas de persones estrangeres, els requisits que estableixi la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades.

 2. Tenir una edat igual o superior als 18 anys o ser menor emancipat.

 3. Estar empadronats al municipi de Castelldefels.

 4. El/la sol·licitant ha de demostrar una residència mínima continuada a Castelldefels de dos anys anteriors a la sol·licitud.

 5. Tenir uns ingressos econòmics anuals inferiors a:

  21.247,28 €, si es tracta de persones que viuen soles.

  27.380,51 € si es tracta d'unitats de convivència de 2 membres

  28.558,17 € si es tracta d'unitats de convivència de 3 membres

  29.510,12 € si es tracta d'unitats de convivència de 4 ó més membres

  Aquests imports varien si a la unitat de convivència viu una persona amb discapacitat o gran dependència.

 6. No pot ser propietari, usufructuari o titular de dret real de cap altre habitatge adequat, ni tampoc ostentar cap dret d'ús o qualsevol altra tinença sobre un habitatge

 7. No disposar de recursos socials ni econòmics suficients en comptes corrents o altres dipòsits anàlegs a entitats financeres, ni de recursos econòmics immobiliaris suficients (rendes de l'activitat econòmica o rendes del capital) per accedir a un habitatge en el mercat privat, ja sigui en propietat o lloguer. S'entendrà com a recursos suficients els que superin 1 vegada l'IRSC ponderat en còmput anual.

 8. Tenir subscrit o han de subscriure un pla d'intervenció, individual o per a la unitat de convivència amb els serveis socials municipals.

 9. Estar inscrits en el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya.

 10. La data de presentació de la sol·licitud d'habitatge a la Mesa de Valoració per a situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya ha de ser prèvia a la data d'execució efectiva del llançament.

 11. La pèrdua de l'habitatge per desnonament ha de ser per manca de pagament de lloguer o per un procés d'execució hipotecària i que aquestes causes vinguin derivades exclusivament per manca d'ingressos i no per altres causes.

 12. Que la causa que comporta la pèrdua de l'habitatge no sigui imputable al/a la sol·licitant.

 

Procediment

Els formularis de sol·licitud es troben a les dependències dels Serveis Socials (carrer Tomás Edison, 13)

El/la sol·licitant ha de presentar sol·licitud i declaració responsable segons model normalitzat de l'acompliment dels requisits d'accés a les dependències dels Serveis Socials.

La tramitació de la sol·licitud no genera per si mateixa cap dret a l'adjudicació del servei.

En el moment que hi hagi un habitatge disponible, es reunirà la Comissió de valoració i seguiment per tal d'avaluar la situació i ha de fer proposta de resolució de l'adjudicació.

 

 

+INFO: Reglament (document PDF)