Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"La desaparició de la paga de productivitat és un dels temes que es contempla revisar"

Entrevista a Ramon Figuera, director de Desenvolupament Organitzatiu i Règim Interior

Última modificació:

En aquests moments, hi ha diferents temes que la Direcció de l'Ajuntament es troba negociant amb els sindicats. Quins temes estan sent negociats i com està sent aquesta negociació?

En aquests moments estem en continu diàleg i intercanvi amb els sindicats, ho fem amb transparència i honestedat per ambdues parts. Són diferents els temes que tenim a l'ordre del dia i hem de tractar en les properes setmanes:

  • Impacte dels canvis legislatius que afecten al temps de treball : Ampliació de jornada mínima de 37h 30', el 9 dies d'assumptes personals,
  • Al·legacions a la relació de llocs de treball.
  • Reglament de segona activitat i reglament intern a la Policia Local.
  • Complement de productivitat.
  • Avaluació del rendiment i carrera professional.
  • Finalitzacions de contractes.

Un dels assumptes que més preocupen és com es materialitzarà l'augment d'hores a treballar per part dels empleats públics. Com es contempla aquest tema a l'Ajuntament de Castelldefels i quines opcions s'estan estudiant?

És un dels temes que estem treballant a la comissió paritària i també amb els comandaments de l'Ajuntament.  A dia d'avui portem 9 reunions de treball amb la part social, per tant es un tema que avui per avui ens ocupa i també ens preocupava abans la llei de pressupostos de l'estat recentment publicada. A l'Ajuntament tenim diferents jornades i modalitats horàries. En la negociació de les diferents propostes es contempla la flexibilitat per tal de facilitar als treballadors/treballadores la conciliació personal, familiar i professionals. La jornada mínima setmanal es genera a partir de la disposició addicional 71 de la llei 2/2012 de 29 de juny, de pressupostos generals de l'estat, que regula amb caràcter bàsic la jornada general mínima de 37h 30. Aquesta llei és de caràcter obligatori pel conjunt de les administracions públiques, també pels ajuntaments i te efectes a partir del dia 1 de juliol. Entre les fórmules d'aplicació contemplen la flexibilitat per començar i/o acabar la jornada fins a 30 minuts, també per fer una borsa d'hores anuals per anar consumin de mutu acord amb el cap, o altres formules mixtes.

Hi haurà canvis així mateix en els dies d'assumptes propis?

La normativa aplicable permet que, mentre hi hagi un acord de condicions de treball o conveni col·lectiu, es mantinguin els 9 dies que gaudim actualment amb caràcter general. Acabada la vigència del conveni i acord de condicions de treball, sense un nou acord, els dies d'assumptes personals passaràn a ser 6 dies. El que es pot dir ara mateix i garantir es que durant el 2012 disposem de 9 dies d'assumptes personals més tots els altres derivats per anys de triennis.

Pel que fa a les pagues extres, es contempla alguna reducció d'aquests imports? 

En matèria de retribucions i pagues extraordinàries no hi ha canvis, perquè tampoc fins al moment hi ha canvis normatius en aquesta matèria que afectin a l'administració local. No obstant això, sí que hem vist que s'ha produït algun tipus de disminucions salarials en l'àmbit de les administracions autonòmiques. Per altra banda, l'activitat legislativa del consell de ministres es molt activa i esperen que tard o d'hora s'aprovin un conjunt de mesures que afectin a la reducció del dèficit públic. Es prematur dir en aquests moments com ens afectaran les normes que s'aprovin en aquesta línia.

Es comenta que podria desaparèixer l'any vinent la paga de productivitat. És això cert?

Es un dels temes que efectivament es contempla revisar i que podria afectar al sistema de retribucions del personal de l'Ajuntament. Forma part l'ordre del dia dels temes a tractar amb la representació social, encara que de moment no hem convocat a la mesa de productivitat per tractar l'assumpte.  

El Reial decret llei aprovat pel govern central parla de no cobrir les jubilacions. Com se solucionarà aquesta situació?

El pla d'ajust municipal aprovat pel ple de la corporació contempla com a una de les mesura d'estalvi l'amortització de les places del personal que es jubili en els propers 10 anys. Són escenaris nous en un entorn de forta austeritat i contenció del deute públic. Les jubilacions son graduals i permet fer una planificació a mig i curt termini, mitjançant la reordenació de serveis, la mobilitat interna i en algun cas promoció de personal.

Es reestructuraran molts serveis? Hi ha previst suprimir algun?

Tot just hem iniciat els treballs d'anàlisi estratègic dels serveis municipals, amb una diagnosi de tots els serveis que presta l'ajuntament, quin impacte ciutadà té i quins son els costos de la prestació. Aquesta labor d'anàlisi te dues fases, una tècnica en la que hi participen tots els caps de secció, una altra política, decisòria. D'altra banda hem d'estar també pendents del que fan i resolen altres administracions, autonòmiques i estatals i com ens repercutirà en les decisions que hagi de prendre la corporació.   

Si això fos així, el personal que ara cobreix aquests serveis es traslladaria a altres departaments? 

Si la conclusió de l'estudi d'anàlisi de serveis i les decisions que es preguin al respecte porten a aquesta solució, podem avançar que es faria tenint en compte les preferències del personal, les competències professionals i mitjançant un pla d'acollida i formació per tal que la transició d'un lloc a un altre es faci de forma gradual i satisfactòria.

Com s'abordarà el tema de la formació? Se seguiran destinant recursos a aquest capítol?

La formació contínua en el lloc de treball o per l'adaptació al lloc de treball es continuarà realitzat amb recursos propis o amb recursos provinents del pla agrupat que tenim amb la Diputació de Barcelona. 

¿Es pensa reprendre l'eina del teletreball o s'ha vist que era poc viable?

Avui per avui, i a curt termini, no es viable contemplar el teletreball com una modalitat normalitzada de treball.