Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla Local d'Habitatge de Castelldefels - Memòria

El PLH és un document tècnic que, partint de l’anàlisi de la situació de l’habitatge en el municipi i de les condicions de context (socio‐econòmiques, urbanístiques, d’organització municipal, etc.) on aquesta situació es produeix, defineix les estratègies i concreta les actuacions a promoure o desenvolupar des del govern local en relació al sòl i al sostre residencial, existent o de nova creació, per un període de sis anys, amb l’objecte de fomentar l’assoliment del dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles. El PLH es planteja com un document de caràcter estratègic o planificador (en definir les directrius d’actuació municipal) i al mateix temps de contingut operatiu o programàtic (en desenvolupar i programar les actuacions concretes). La justificació del PLH i l’èxit de la seva implementació raurà en la plena assumpció dels seus continguts per part dels seus destinataris directes (representants i tècnics municipals) i en un elevat grau de complicitat o sintonia amb els potencials beneficiaris o afectats (operadors diversos i població en general). El Pla Local d'Habitatge, com a document d'anàlisi, diagnosi i proposta d'actuacions en matèria de política d'habitatge municipal, pretén assolir els següents objectius: • Obtenir informació objectiva sobre el mercat d'habitatge al municipi en relació amb el parc existent, l'oferta immediata i la demanda amb l'objectiu de caracteritzar les necessitats d'habitatge al municipi. • Analitzar l'estat del planejament actual i el seu nivell de desenvolupament per tal d'ampliar i gestionar correctament el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge municipal a curt i mitjà termini. • Proposar iniciatives encaminades a facilitar la creació de noves promocions d'habitatge, tant de lloguer com de venda, i tant de promoció privada com pública. • Determinar les condicions idònies amb vistes a afavorir les promocions d'habitatge subjecte a algun règim de protecció pública, i en especial en el cas de promoció pública. • Definir àmbits possibles de concertació entre les diferents administracions implicades, operadors disponibles i altres agents públic i privats. • Proposar les actuacions necessàries a nivell del planejament municipal per tal de fer viables aquestes iniciatives en matèria d'habitatge. • Proposar iniciatives per a la dinamització i intermediació en el parc d'habitatges de lloguer, la mobilització del parc d'habitatges vacants i la rehabilitació dels 3 PLH Castelldefels habitatges construïts, determinant els instruments de gestió més oportuns i la conveniència o no de crear una oficina local d'habitatge.