Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-castelldefels/castelldefels/ca/actualitat/elcastell/noticies/15829>>.

Aprovat inicialment el reglament municipal regulador d'adjudicació i utilització d'habitatge social

El Ple ordinari del mes d'octubre va donar el vist-i-plau a aquesta iniciativa que està dirigida a persones en situació d'exclusió social residencial o emergència social

Última modificació:

La sessió ordinària del Ple municipal del mes d'octubre va acollir el debat i la votació de la nova proposta de reglament municipal regulador d'adjudicació i utilització d'habitatge social. La iniciativa finalment va ser aprovada inicialment i està destinada a aquelles persones que es troben en situació d'exclusió social residencial o emergència social.

Els objectius principals del reglament són definir les característiques dels habitatges, els destinataris i els requisits que aquests han de reunir per poder-hi accedir, el procediment d'adjudicació i els criteris de valoració de les situacions de necessitat d'habitatge, així com ordenar els criteris per renovar els contractes d'adjudicació.

 

Qui són els destinataris?

Sempre que es compleixin els requisits d'accés i no es tinguin alternatives residencials, poden ésser adjudicataris d'un habitatge per a emergències econòmiques i socials les persones o unitats de convivència que es trobin en alguna de les següents situacions:

 1. Persones que estiguin en procés de ser desnonades de llur habitatge habitual.

 2. Persones sense llar.

 3. Persones sense habitatge que disposen d'un espai físic encara que aquest no tingui les condicions necessàries de privacitat per ser considerat com un espai propi.

 4. Persones allotjades en un habitatge inadequat: quan la persona viu en un espai que no reuneix les condicions adequades per a l'habitabilitat.

 5. Persones que es vegin privades del seu habitatge habitual legal a causa de les males condicions estructurals de l'edifici on viuen o per causes de força major.

 

Quins són els requisits d'accés?

 1. El/la sol·licitant i tots els membres de la unitat de convivència majors d'edat han de tenir la nacionalitat espanyola o d'algun altre país membre de la UE. En el cas de persones estrangeres, els requisits són els establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades.
 2. El/la sol·licitant ha de tenir una edat igual o superior als 18 anys o ser menor emancipat.
 3. El/la sol·licitant i tots els membres de la unitat de convivència han d'estar empadronats al municipi de Castelldefels.
 4. El/la sol·licitant ha de demostrar una residència mínima continuada al municipi durant els darrers dos anys anteriors a la sol·licitud.
 5. Tenir uns ingressos econòmics anuals inferiors a:
 • 2 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, o IRSC, (21.247,28 €), si es tracta de persones que viuen soles.

 • 2,5 vegades l'IRSC, si es tracta d'unitats de convivència

 • 3 vegades l'IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència. 

  6.Cap membre de la unitat de convivència no pot ser propietari, usufructuari o titular de dret real de cap altre habitatge adequat, ni tampoc ostentar cap dret d'ús o qualsevol altra tinença sobre un habitatge.

  7. Cap membre de la unitat de convivència no ha de disposar de recursos socials ni econòmics suficients en comptes corrents o altres dipòsits anàlegs a entitats financeres, ni de recursos econòmics immobiliaris suficients (rendes de l'activitat econòmica o rendes del capital) per accedir a un habitatge en el mercat privat, ja sigui en propietat o lloguer. S'entendrà com a recursos suficients els que superin 1 vegada l'IRSC ponderat en còmput anual.

  8. Tenir subscrit o han de subscriure un pla d'intervenció, individual o per a la unitat de convivencia, amb els serveis socials municipals.

  9. Estar inscrits en el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya.

 10. La data de presentació de la sol·licitud d'habitatge a la Mesa de Valoració per a situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya ha de ser prèvia a la data d'execució efectiva del llançament.

 11. La pèrdua de l'habitatge per desnonament ha de ser per manca de pagament de lloguer o per un procés d'execució hipotecària i que aquestes causes vinguin derivades exclusivament per manca d'ingressos i no per altres causes.

 12. Que la causa que comporta la pèrdua de l'habitatge no sigui imputable al/a la sol·licitant.

 

Quin és el procediment a seguir?

El/la sol·licitant ha de presentar sol·licitud segons model normalitzat davant de l'Ajuntament de Castelldefels.

Aquesta sol·licitud s'ha d'acompanyar d'una declaració responsable segons model normalitzat de l'acompliment dels requisits d'accés. S'ha de presentar una única sol·licitud per unitat de convivència.

La tramitació de la sol·licitud no genera per si mateixa cap dret a l'adjudicació del servei.

En el moment que hi hagi un habitatge disponible, es reunirà la Comissió de valoració i seguiment per tal d'avaluar la situació i fer una proposta de resolució de l'adjudicació.

 

Quins són els criteris d'adjudicació?

Situació econòmica de la persona o unitat de convivència

Situació social de la persona o unitat de convivència

Situació de necessitat d'habitatge de la persona o unitat de convivència

 

*Poden trobar més informació sobre aquests criteris a l'enllaç següent (PDF)

 

Durada

Segons les modalitats dels arrendaments dels habitatges es pactaran diferents terminis:

1.Habitatges d'acolliment d'urgència

La durada d'aquesta modalitat no ha d'excedir el termini màxim de 6 mesos, amb l'objectiu de garantir l'allotjament fins que no es resolgui la residència estable per via de la Mesa de Valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya. En els casos que per motius aliens a la persona beneficiària no s'hagi pogut adjudicar l'habitatge, els Serveis Socials Bàsics valoraran d'ofici la pròrroga de 6 mesos addicionals. Finalitzat el primer any, els Serveis Socials Bàsics, a petició de la persona beneficiària, proposaran a la Mesa de valoració i seguiment la seva pròrroga anual fins a un màxim de dos anys, sempre i quan la persona arrendatària no hagi millorat la seva situació social i económica.

 

2.Habitatges d'inclusió social

La durada inicial serà d'un any i es podrà prorrogar fins a un màxim de 3 anys.

Arribada la data de venciment del contracte, els Serveis Socials Bàsics, a petició de la persona beneficiària, proposaran a la Mesa de valoració i seguiment la seva renovació d'any en any fins a un màxim de 3 anys més, sempre i quan la persona arrendatària no hagi millorat la seva situació social i econòmica i aquest fet no li hagi permès trobar una alternativa habitacional.

Quan els contractes de lloguer o cessió es facin dins el marc d'un programa públic d'habitatge o d'un conveni de col·laboració amb alguna entitat financera o del tercer sector, la seva durada serà la que es determini en el document que fixi les seves condicions.