Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

 • Declaració de transmissió de béns immobles a efectes de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU/plusvàlua)

  Comunicació a l'Ajuntament de la transmissió d'un bé immoble a efectes de l'IIVTNU (plusvàlua). Estan obligats tant els transmitents com els adquirents, que també poden fer el tràmit mitjançant representant legal o mandatari verbal. Si es té dret a algun benefici fiscal, s'ha de sol·licitar pel beneficiari o representant lega, dins els terminis establerts.

 • Alta de tercer amb informació bancària

  Tramitar l'alta de tercer facilitant les dades bancàries necessàries per a poder cobrar per qualsevol concepte que hagi de cobrar de l'Ajuntament de Castelldefels, a través d'imprès signat electrònicament. En cas que el signant sigui un/a representant de la persona física o jurídica, cal aportar acreditació legal del signant.

 • Presentació de recursos, reclamacions i/o queixes

  Aquest servei de la Diputació permet a les persones presentar un recurs. Un recurs és el mitja formal per recórrer algun acte dut a terme per l'Administració, per exemple, per recórrer un embargament. Per presentar un recurs cal emplenar un formulari i quan l'envieu obtindreu un codi electrònic. Aquest codi és el justificant del recurs presentat i és necessari per al seguiment dels tràmits.

 • Sol·licitar un ajornament o fraccionament de tributs i multes

  Si la vostra situació econòmica us impedeix efectuar el pagament d'un deute que recapta l'ORGT, ja sigui en període de pagament voluntari o en via executiva, podeu sol.licitar l'ajornament o el fraccionament del pagament segons el que estableix el capítol sobre ajornaments i fraccionaments de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de l'ORGT.